Skip to main content

Bulletin of Engineering Geology and the Environment

Ausgabe 6/2024

Inhalt (53 Artikel)

Open Access Technical Note

Project ‘‘Mass Movements in Germany’’ and its implications for nationwide landslide susceptibility assessment

Jewgenij Torizin, Michael Fuchs, Dirk Balzer, Dirk Kuhn, Stefan Glaser, Dominik Ehret, Johannes Wiedenmann, Peter Dommaschk, Stefan Henscheid, Roland Strauß

Original Paper

New approach for predicting time-dependent deformation of shale rock: a modified fractional-order creep constitutive model

Wenfang Wang, Tianyu Chen, Guanglei Cui, Zhiming Hu, Hongming Zhang, Gaojun Shan

Original Paper

Rock fracture identification algorithm based on the confidence score and non-maximum suppression

Haoran Xu, Shibin Tang, Jia Wang, Bingyan Dong, Xiaojun Wang, Kui Zhao, Yichun Zhu, Jiabo Geng

Original Paper

Strength assessment of sand stabilized with synthetic polymer and natural fibers

Ying Wang, Jin Liu, Yadong Chen, Yun Dong, Zejun Liu, Zezhuo Song, Xiaofan Ma

Original Paper

Dynamic strength and fracturing behavior of persistent fractured granite under dynamic loading

Guiyun Gao, Kanghua Zhang, Pu Wang, Ying Xu, Hao Zhou, Chenghu Wang

Original Paper

Microscopic weathering characteristics and deterioration mechanisms of sandstone in the Nankan Grotto, northern Sichuan, China

Xuening Zhang, Xiyong Wu, Sixiang Ling, Wei Wei, Fengrui Wang, Jie Wang, Shengming Li

Original Paper

Experimental investigation on the mechanical behavior and fracture mechanism of sandstone after heat treatment

Cheng Zhang, Fuzeng Wang, Lingbao Hu, Feng Jiang, Guoqin Huang

Original Paper

Comprehensive indicators optimization construction and lithology measurement while drilling based on drilling parameters

Sun Xin, Cheng Jingyi, Wan Zhijun, Liu Kechen, Yan Wanzi, Xue Minti, Xing Keke

Original Paper

Weakening mechanism of shear strength of jointed rock mass considering the filling characteristics

Hongyun Fan, Hongliang Liu, Liping Li, Xinyu Wang, Wenfeng Tu, Jingyao Gao, Guangyu Yang

Open Access Original Paper

Hydrogeological characterization of low permeability medium for conceptualization of a mine site in Eastern Turkey

Dogukan Tayyar, Mehmet Ekmekci, Hasan Yazicigil

Original Paper

Enhanced method of slices with experimental evidence for predicting static liquefaction on tailings dams

Xilin Lü, Sheng Zeng, Xianlin Liu, Mengsen Weng, Yu Shao, Yishan Li

Open Access Original Paper

Physico-mechanical parameters of rock materials used in open pit reclamation – a case study of CTL Maczki-Bór S.A. mine in Poland

Mirosława Bukowska, Katarzyna Niedbalska, Przemysław Bukowski, Anna Smolorz

Original Paper

Research on the three-dimensional spatio-temporal dynamic evolution and kinematic characteristics of loess landslides induced by strong earthquakes

Huajun Tian, Chaoyu Chang, Jingshan Bo, Xuechen Sun, Fan Feng, Tianyu Dai, Wenjia Zhou, Haoyu Li, Jiapei Gu

Original Paper

A model for characterization of crack closure stage in stress–strain curves of Suizhou granite after exposure to various thermal shocks

Zhennan Zhu, Shengqi Yang, Pathegama Gamage Ranjith, Nuocheng Tian, Jingyu Xie, Yilong Yuan, Hong Tian, Guosheng Jiang, Bin Dou

Original Paper

Velocity field and outflow discharge behavior in overtopping dam-break of an iron mine tailings dam: a model test

Changkun Ma, Xiaogang Guo, Chunhe Yang, Chao Zhang, Lei Ma, Xueting Li

Review Paper

Review on image-based non-destructive observation methods for soil meso-liquefaction process

Heping Wang, Wanqing Wu, Yu Zhou, Yueyang Sun, Zihao Zhao, Libin Hu, Qinggong Zheng

Original Paper

Air permeability variation of compacted loess: effects of soil basic properties and dry-wet cycles

Shi-Feng Lu, Xiao-Pei Guo, Xing-Rui Wang, Zi-Jing Han, Ling Xu, Xiao-Lin Huang, Lu Zuo

Original Paper

Swelling characteristics of compacted graphene-modified GMZ bentonite infiltrated with NaCl solution

Yu-Hao Hu, Yong-Gui Chen, Yu-Cheng Li, Wei-Min Ye, Qiong Wang, Dong-Bei Wu

Original Paper

Analysis of damage evolution and study on mesoscopic damage constitutive model of granite under freeze–thaw cycling

Sibo Jia, Qingyang Yu, Huichao Yin, Zhenxue Dai, Shangxian Yin, Yimeng Kong, Hung Vo Thanh, Mohamad Reza Soltanian

Original Paper

The dynamic damage pattern and fine-scale damage characteristics of weathered granite after ore leaching

Hao Chen, Liansheng Liu, Peng Zeng, Yan Yang, Teng Zhang, Sheng Liu, Shengming Xia

Original Paper

Identifying potential debris flow hazards after the 2022 Mw 6.8 Luding earthquake in southwestern China

Ming Chen, Ming Chang, Qiang Xu, Chuan Tang, Xiujun Dong, Linze Li

Original Paper

Seismotectonic and anthropogenic factors controlling landslide hazard in Gafsa phosphates quarries

Ines Mahmoudi, Ferid Dhahri, Ahlem Naily, Nedhir Sebai, Mouez Gouasmia

Original Paper

Experimental assessment of channel narrowness effects on debris-flow erosion

Lan Ning, Kaiheng Hu, Pu Li, Haiguang Cheng, Qiyuan Zhang

Original Paper

Measurement of Elastic Bi-modulus of Rock-type Materials: Insight from comparative and parallel tests

Yan Zhang, Hao Zheng, Huiling He, Peng Sha, Linlin Wang, Shengwen Qi, Xiaolin Huang, Jianhong Ye

Review Paper

The use of digital technology for rock mass discontinuity mapping: review of benchmarking exercise

W. K. Leung, Jeffrey C. F. Wong, Julian S. H. Kwan, David N. Petley

Review Paper

Analysis of loess water migration regularity and failure response of tunnel structure under rainfall environment

Kunjie Tang, Dedi Liu, Shaohua Xie, Junling Qiu, Jinxing Lai, Tong Liu, Yong Fang

Original Paper

Surrounding rock instability mechanism for fault-crossing tunnels in water-rich soft rock

Qingjun Zuo, Xinyi Li, Pan Li, Maolin Deng, Amoussou Coffi Adoko

Original Paper

Wave propagations in crossing-fault tunnels and their effects on the dynamic response characteristics of tunnel surrounding rock

Danqing Song, Wanpeng Shi, Mengxin Liu, Xin He, Runhu Lu, Jianwei Zhang

Original Paper

Landslide identification and deformation monitoring analysis in Xining City based on the time series InSAR of Sentinel-1A with ascending and descending orbits

Li He, Xiantan Wu, Zhengwei He, Dongjian Xue, Wenqian Bai, Guichuan Kang, Xin Chen, Yuxiang Zhang

Original Paper

Enhancing mechanical properties of micaceous weathered granitic soil: a synergetic approach using natural fibers and fly ash

Gang Wang, Xianwei Zhang, Xinyu Liu, Haodong Gao, Sheng Song, Jianfeng Lu

Original Paper

Stability analysis and failure mechanism of the hanging wall in a sublevel caving mine based on microseismic monitoring

Kuoyu Yang, Congxin Chen, Kaizong Xia, Tianlong Wang, Yuliang Sun