Skip to main content
main-content

Zeitschrift

Cognitive Neurodynamics

Cognitive Neurodynamics 1/2021

Ausgabe 1/2021

Special Issue: Research Progress of Neurodynamics in China

Inhaltsverzeichnis ( 15 Artikel )

27.02.2021 | Editorial | Ausgabe 1/2021

Research progress of neurodynamics in China

Rubin Wang, Xiaochuan Pan

10.08.2020 | Review Paper | Ausgabe 1/2021

Portrait of visual cortical circuits for generating neural oscillation dynamics

Yuan Zhang, Xiaohui Zhang

24.06.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

A neural network model of basal ganglia’s decision-making circuitry

Xiyuan Chen, Tianming Yang

02.11.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Effects of exercise programs on neuroelectric dynamics in drug addiction

Yingzhi Lu, Xiaoying Qi, Qi Zhao, Yifan Chen, Yanjiang Liu, Xiawen Li, Yuguo Yu, Chengling Zhou

16.03.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Epileptic seizures in a heterogeneous excitatory network with short-term plasticity

Chuanzuo Yang, Zhao Liu, Qingyun Wang, Guoming Luan, Feng Zhai

17.03.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Induction and propagation of transient synchronous activity in neural networks endowed with short-term plasticity

Shengdun Wu, Kang Zhou, Yuping Ai, Guanyu Zhou, Dezhong Yao, Daqing Guo

29.05.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Energy features in spontaneous up and down oscillations

Yihong Wang, Xuying Xu, Rubin Wang

30.05.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Coherence resonance for neuronal bursting with spike undershoot

Ben Cao, Runxia Wang, Huaguang Gu, Yuye Li

30.07.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

A brain-inspired compact cognitive mapping system

Taiping Zeng, Bailu Si

15.01.2021 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Network mechanism for insect olfaction

Pamela B. Pyzza, Katherine A. Newhall, Gregor Kovačič, Douglas Zhou, David Cai

28.11.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Spike-sorting analysis of neural electrical signals evoked by acupuncture based on model

Qing Qin, Yajiao Liu, Bonan Shan, Yanqiu Che, Chunxiao Han, Yingmei Qin, Ruofan Wang, Jiang Wang

26.06.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Novel channel selection method based on position priori weighted permutation entropy and binary gravity search algorithm

Hao Sun, Jing Jin, Wanzeng Kong, Cili Zuo, Shurui Li, Xingyu Wang

19.03.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Research on cascading high-dimensional isomorphic chaotic maps

Qiujie Wu, Fanghai Zhang, Qinghui Hong, Xiaoping Wang, Zhigang Zeng

13.07.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

End-to-end face parsing via interlinked convolutional neural networks

Zi Yin, Valentin Yiu, Xiaolin Hu, Liang Tang

10.11.2020 | Research Article | Ausgabe 1/2021

Bilinear neural network with 3-D attention for brain decoding of motor imagery movements from the human EEG

Chen-Chen Fan, Hongjun Yang, Zeng-Guang Hou, Zhen-Liang Ni, Sheng Chen, Zhijie Fang

Aktuelle Ausgaben