Skip to main content

Cognitive Neurodynamics

Ausgabe 2/2023

Inhalt (19 Artikel)

Research Article

Cross-subject aesthetic preference recognition of Chinese dance posture using EEG

Jing Li, Shen-rui Wu, Xiang Zhang, Tian-jian Luo, Rui Li, Ying Zhao, Bo Liu, Hua Peng

Research Article

Autism spectrum disorder recognition based on multi-view ensemble learning with multi-site fMRI

Li Kang, Jin Chen, Jianjun Huang, Jingwan Jiang

Research Article

Mental workload level assessment based on compounded hysteresis effect

Shabnam Samima, Monalisa Sarma

Research Article

The LightGBM-based classification algorithm for Chinese characters speech imagery BCI system

Hongguang Pan, Zhuoyi Li, Chen Tian, Li Wang, Yunpeng Fu, Xuebin Qin, Fei Liu

Open Access Research Article

Effect of time windows in LSTM networks for EEG-based BCIs

K. Martín-Chinea, J. Ortega, J. F. Gómez-González, E. Pereda, J. Toledo, L. Acosta

Research Article

Enhancement of the neural response during 40 Hz auditory entrainment in closed-eye state in human prefrontal region

Chuanliang Han, Xixi Zhao, Meijia Li, Naem Haihambo, Jiayi Teng, Sixiao Li, Jinyi Qiu, Xiaoyang Feng, Michel Gao

Research Article

Hippocampal oscillatory dynamics in freely behaving rats during exploration of social and non-social stimuli

Nan Zhu, Yiyuan Zhang, Xi Xiao, Yimeng Wang, Jiajia Yang, Laura Lee Colgin, Chenguang Zheng

Research Article

Oscillatory biomarkers of autism: evidence from the innate visual fear evoking paradigm

Chuanliang Han, Mingrou Guo, Xiaoyin Ke, Lanting Zeng, Meijia Li, Naem Haihambo, Jianping Lu, Liping Wang, Pengfei Wei

Research Article

Nonlinear dynamical modeling of neural activity using volterra series with GA-enhanced particle swarm optimization algorithm

Siyuan Chang, Jiang Wang, Yulin Zhu, Xile Wei, Bin Deng, Huiyan Li, Chen Liu

Research Article

A model description of beta oscillations in the external globus pallidus

Mingming Chen, Yajie Zhu, Rui Zhang, Renping Yu, Yuxia Hu, Hong Wan, Dezhong Yao, Daqing Guo

Open Access Research Article

A model of working memory for encoding multiple items and ordered sequences exploiting the theta-gamma code

Mauro Ursino, Nicole Cesaretti, Gabriele Pirazzini

Research Article

state estimation of quaternion-valued inertial neural networks: non-reduced order method

Zhengwen Tu, Nina Dai, Liangwei Wang, Xinsong Yang, Yanqiu Wu, Ning Li, Jinde Cao

Brief Communication

The architecture of functional brain network modulated by driving during adverse weather conditions

Jichi Chen, Shijie Wang, Enqiu He, Hong Wang, Lin Wang

Brief Communication

Frequency-dependent effective connections between local signals and the global brain signal during resting-state

Yifeng Wang, Chengxiao Yang, Gen Li, Yujia Ao, Muliang Jiang, Qian Cui, Yajing Pang, Xiujuan Jing