Skip to main content

Cognitive Neurodynamics

Ausgabe 3/2024

Inhalt (42 Artikel)

Open Access Review Paper

Machine learning with multimodal neuroimaging data to classify stages of Alzheimer’s disease: a systematic review and meta-analysis

Modupe Odusami, Rytis Maskeliūnas, Robertas Damaševičius, Sanjay Misra

Research Article

Neurophysiological and other features of working memory in older adults at risk for dementia

Rachel A. Patterson, Heather Brooks, Mina Mirjalili, Neda Rashidi-Ranjbar, Reza Zomorrodi, Daniel M. Blumberger, Corinne E. Fischer, Alastair J. Flint, Ariel Graff-Guerrero, Nathan Herrmann, James L. Kennedy, Sanjeev Kumar, Krista L. Lanctôt, Linda Mah, Benoit H. Mulsant, Bruce G. Pollock, Aristotle N. Voineskos, Wei Wang, Tarek K. Rajji, Benoit H. Mulsant, Tarek K. Rajji, Nathan Herrmann, Bruce G. Pollock, Lillian Lourenco, Daniel M. Blumberger, Christopher R. Bowie, Meryl Butters, Corinne Fischer, Alastair Flint, Damian Gallagher, Angela Golas, Ariel Graff-Guerrero, James L. Kennedy, Sanjeev Kumar, Linda Mah, Shima Ovaysikia, Mark Rapoport, Kevin Thorpe, Nicolaas P. L. G. Verhoeff, Aristotle N. Voineskos

Research Article

Brain connectivity dynamics during listening to music and potential impact on task performance

Geethanjali Balasubramanian, Adalarasu Kanagasabai, Mahesh Veezhinathan, Jagannath Mohan

Research Article

Multimodal and hemispheric graph-theoretical brain network predictors of learning efficacy for frontal alpha asymmetry neurofeedback

Linling Li, Yutong Li, Zhaoxun Li, Gan Huang, Zhen Liang, Li Zhang, Feng Wan, Manjun Shen, Xue Han, Zhiguo Zhang

Research Article

Machine to brain: facial expression recognition using brain machine generative adversarial networks

Dongjun Liu, Jin Cui, Zeyu Pan, Hangkui Zhang, Jianting Cao, Wanzeng Kong

Open Access Research Article

Temporal-spatial deciphering mental subtraction in the human brain

Na Clara Pan, Chengtian Zhao, Jialin Du, Qilin Zhou, Cuiping Xu, Chunyan Liu, Tao Yu, Dan Zhang, Yuping Wang

Research Article

Effectual seizure detection using MBBF-GPSO with CNN network

Dinesh Kumar Atal, Mukhtiar Singh

Research Article

Assessment of impaired consciousness using EEG-based connectivity features and convolutional neural networks

Lihui Cai, Xile Wei, Yang Qing, Meili Lu, Guosheng Yi, Jiang Wang, Yueqing Dong

Open Access Research Article

Dynamic causal modeling analysis reveals the modulation of motor cortex and integration in superior temporal gyrus during multisensory speech perception

Ting Zou, Liyuan Li, Xinju Huang, Chijun Deng, Xuyang Wang, Qing Gao, Huafu Chen, Rong Li

Open Access Research Article

Alpha band modulation caused by selective attention to music enables EEG classification

Kana Mizokuchi, Toshihisa Tanaka, Takashi G. Sato, Yoshifumi Shiraki

Research Article

Recognition of autism spectrum disorder in children based on electroencephalogram network topology

Fali Li, Shu Zhang, Lin Jiang, Keyi Duan, Rui Feng, Yingli Zhang, Gao Zhang, Yangsong Zhang, Peiyang Li, Dezhong Yao, Jiang Xie, Wenming Xu, Peng Xu

Research Article

Modification of temporal pattern sensitivity for inputs from medial entorhinal cortex by lateral inputs in hippocampal granule cells

Naoki Nakajima, Tadanobu Kamijo, Hirofumi Hayakawa, Eriko Sugisaki, Takeshi Aihara

Research Article

Cortico-muscular coherence of time–frequency and spatial characteristics under movement observation, movement execution, and movement imagery

Lu Zhou, Biao Wu, Bing Qin, Fan Gao, Weitao Li, Haixu Hu, Qiaoqiao Zhu, Zhiyu Qian

Research Article

Alternative muscle synergy patterns of upper limb amputees

Xiaojun Wang, Junlin Wang, Ningbo Fei, Dehao Duanmu, Beibei Feng, Xiaodong Li, Wing-Yuk IP, Yong Hu

Research Article

EEG classification based on visual stimuli via adversarial learning

Rahul Mishra, Arnav Bhavsar

Research Article

Diagnosis of neurodegenerative diseases with a refined Lempel–Ziv complexity

Huan Zhao, Junxiao Xie, Yangquan Chen, Junyi Cao, Wei-Hsin Liao, Hongmei Cao

Research Article

People see what they want to see: an EEG study

Heeseung Yu, Eunkyoung Han

Research Article

Probing latent brain dynamics in Alzheimer’s disease via recurrent neural network

Tong Li, Jiang Wang, Shanshan Li, Kai Li

Research Article

Linear mixed-effect models for correlated response to process electroencephalogram recordings

Vanesa B. Meinardi, Juan M. Díaz López, Hugo Diaz Fajreldines, Carina Boyallian, Monica Balzarini

Research Article

Towards a single parameter for the assessment of EEG oscillations

Arturo Tozzi, James F. Peters

Research Article

Exploration of interictal to ictal transition in epileptic seizures using a neural mass model

Chunfeng Yang, Qingbo Luo, Huazhong Shu, Régine Le Bouquin Jeannès, Jianqing Li, Wentao Xiang

Open Access Research Article

Modeling the grid cell activity based on cognitive space transformation

Zhihui Zhang, Fengzhen Tang, Yiping Li, Xisheng Feng

Research Article

A novel nonlinear bispectrum analysis for dynamical complex oscillations

Yidong Hu, Wenbin Shi, Chien-Hung Yeh

Research Article

Mathematical derivation and mechanism analysis of beta oscillations in a cortex-pallidum model

Minbo Xu, Bing Hu, Zhizhi Wang, Luyao Zhu, Jiahui Lin, Dingjiang Wang