Skip to main content

Cognitive Neurodynamics

Ausgabe 5/2022

Inhalt (18 Artikel)

Research Article

Dynamic networks of P300-related process

Qin Tao, Lin Jiang, Fali Li, Yuan Qiu, Chanlin Yi, Yajing Si, Cunbo Li, Tao Zhang, Dezhong Yao, Peng Xu

Open Access Research Article

EEG–EMG coupling as a hybrid method for steering detection in car driving settings

Giovanni Vecchiato, Maria Del Vecchio, Jonas Ambeck-Madsen, Luca Ascari, Pietro Avanzini

Research Article

Time-estimation process could cause the disappearence of readiness potential

Lipeng Zhang, Haikun Ren, Rui Zhang, Mingming Chen, Ruiqi Li, Li Shi, Dezhong Yao, Jinfeng Gao, Yuxia Hu

Research Article

EEG based functional brain networks analysis in dyslexic children during arithmetic task

N. P. Guhan Seshadri, B. Geethanjali, Bikesh Kumar Singh

Research Article

Selective corticocortical connectivity suppression during propofol-induced anesthesia in healthy volunteers

Haidong Wang, Yun Zhang, Huanhuan Cheng, Fei Yan, Dawei Song, Qiang Wang, Suping Cai, Yubo Wang, Liyu Huang

Research Article

Artificial intelligence enabled intrusion detection systems for cognitive cyber-physical systems in industry 4.0 environment

Manal Abdullah Alohali, Fahd N. Al-Wesabi, Anwer Mustafa Hilal, Shalini Goel, Deepak Gupta, Ashish Khanna

Open Access Research Article

Hypofunction of directed brain network within alpha frequency band in depressive patients: a graph-theoretic analysis

Shuang Liu, Sitong Chen, Zhenni Huang, Xiaoya Liu, Meijuan Li, Fangyue Su, Xinyu Hao, Dong Ming

Research Article

Emotion recognition using effective connectivity and pre-trained convolutional neural networks in EEG signals

Sara Bagherzadeh, Keivan Maghooli, Ahmad Shalbaf, Arash Maghsoudi

Research Article

Hybrid brain model accurately predict human procrastination behavior

Zhiyi Chen, Rong Zhang, Jiawei Xie, Peiwei Liu, Chenyan Zhang, Jia Zhao, Justin Paul Laplante, Tingyong Feng

Research Article

A multi-modal brain–computer interface based on threshold discrimination and its application in wheelchair control

Enzeng Dong, Haoran Zhang, Lin Zhu, Shengzhi Du, Jigang Tong

Research Article

Effects of double delays on bifurcation for a fractional-order neural network

Lingzhi Zhao, Chengdai Huang, Jinde Cao

Research Article

Electromagnetic induction effects on electrical activity within a memristive Wilson neuron model

Quan Xu, Zhutao Ju, Shoukui Ding, Chengtao Feng, Mo Chen, Bocheng Bao

Research Article

New exploration on bifurcation for fractional-order quaternion-valued neural networks involving leakage delays

Changjin Xu, Zixin Liu, Chaouki Aouiti, Peiluan Li, Lingyun Yao, Jinling Yan