Skip to main content

Bulletin of Engineering Geology and the Environment

Ausgabe 1/2024

Inhalt (49 Artikel)

Original Paper

New 2D joint roughness profiles based on pattern recognition technique

Mahdi Moosavi, Ali Mohamad Pakdaman

Original Paper

Field performance of a geogrid-reinforced expansive soil slope: a case study

R. Zhang, T. Lan, J. L. Zheng, Q. F. Gao

Original Paper

Assessing the effects of influencing parameters on field strength of soft coastal soil stabilized by deep mixing method

Md Shakil Mahabub, Md Raqibul Hasan, Jitendra Khatti, A. T. M. Shakhawat Hossain

Original Paper

Changes of water in different states during peat soil compression

Bo Peng, Ruiling Feng, Lijian Wu, Pengcheng Wang, Yupeng Shen

Original Paper

Thermal and saline effects on the swelling deformation of montmorillonite: a molecular dynamics study

Wen-jie Dai, Yong-gui Chen, Wei-min Ye, Qiong Wang, Dong-bei Wu

Original Paper

Integrating deep learning neural network and M5P with conventional statistical models for landslide susceptibility modelling

Sunil Saha, Anik Saha, M. Santosh, Barnali Kundu, Raju Sarkar, Tusar Kanti Hembram

Original Paper

Stochastic distribution characteristics of void fraction in overburden disturbed by longwall mining in shallow seam

Yuntao Liang, Kanghui Liu, Sida Guo, Fuchao Tian, Shaofeng Wang

Original Paper

Experimental and simulation researches of loaded stress and gas environment on dynamics properties of gas-bearing coal during impact failure process

Xiangguo Kong, Mengzhao Zhan, Yuchu Cai, Chaolin Zhang, Enyuan Wang, Shugang Li, Songrui Yang, Di He

Original Paper

A developed capillary tube model for suffossion susceptibility of non-cohesive soils

Ali Maroof, Ahmad Mahboubi, Eric Vincens, Mojtaba Hassani

Original Paper

Stress ratio sensitivity—a novel parameter for evaluating the shearing-based structural characteristic of loess

Meng Yao, Hui-e Chen, Hui Li, Qing wang, Yan Han, Qingbo Yu, Yibo Liu

Original Paper

Dynamic mechanical characteristics of an artificial porous granite under various water saturation levels

Ying Xu, Songshan Lin, Liyuan Jiang, ShuaiShuai Ma, Yan Fu, Bangbiao Wu

Original Paper

Ground collapse and caving mechanisms in strata overlying sublevel caving mines: a case study

Kaizong Xia, Congxin Chen, Xuanting Liu, Xianwei Zheng, Yichao Zhou, Xugen Song, Jiahao Yuan

Original Paper

Numerical study of the mechanical behaviour of unwelded block in matrix rocks under direct shearing

AmirMohammad Sheikhpourkhani, Mojtaba Bahaaddini, Joung Oh, Hossein Masoumi

Review Paper

Orebody cavability prediction challenges in block caving mining — a review

Kimie Suzuki Morales, Fidelis T. Suorineni, Bruce Hebblewhite

Original Paper

Bearing capacity mechanism of soilbagged graphite tailings

Changbo Du, Zhan Xu, Fu Yi, Jian Gao, Kailong Shi

Original Paper

A quantitative study on the characteristics of desiccation cracks and their effect on the shear failure characteristics of granite red soil

Yue Zhang, Yimin Huang, Zumei Wang, Menglu Shi, Jinshi Lin, Fangshi Jiang, Hongli Ge, Yanhe Huang

Original Article

Investigation on the anisotropy of meso-mechanical properties of shale rock using micro-indentation

Tianshou Ma, Keyan Liu, Xue Su, Ping Chen, P. G. Ranjith, Dmitriy A. Martyushev

Original Paper

Effect evaluation of grass on shallow stability of unsaturated volcanic soil slope in seasonal cold region

Binh T. Nguyen, Tatsuya Ishikawa, Wentao He, Srikrishnan Siva Subramanian, Yulong Zhu

Technical Note

Experimental investigation of the collapsibility of loess subjected to water invasion

Xueliang Zhao, Yixuan Cui, Ruize Zhang, Gang Tian, Alfrendo Satyanaga, Qian Zhai

Original Paper

Long-term spatiotemporal evolution of land subsidence in the urban area of Bologna, Italy

A. Zuccarini, S. Giacomelli, P. Severi, M. Berti

Original Paper

The impact of gradual increase in moisture on the collapse of Brazilian clayey sand soil

Renan Felipe Braga Zanin, Amanda Maehara Kondo, Flávia Gonçalves Pissinati Pelaquim, Alana Dias de Oliveira, Sandro Lemos Machado, Avacir Casanova Andrello, Raquel Souza Teixeira

Original Paper

Study on electric potential response’s spatial distribution characteristics to damaging localization evolution of gas-bearing coal under load

Yue Niu, Enyuan Wang, Zhonghui Li, Baolin Li, Feng Gao, Xianfeng Liu, Zhizhen Zhang, Qi Deng, Zhaoxi Long, Mingfu Wang, Jiali Wang, Liaoyuan Gao, Xin Zhang

Open Access Original Paper

The influence of alteration and fractures on gas permeability and mechanical properties of the sedimentary and volcanic rocks of the Acoculco Caldera Complex (México)

Ángel Ramírez-Guzmán, Antonio Pola, José Luis Macias, Andrés Mauricio Soto-Herrera, Denis Ramón Avellán, Pedro Martín Pacheco-Valdovinos, Javier Martínez-Martínez

Original Paper

Evaluation of the seismic site characterization of Kovancilar (Elazig), Turkey

Yetis Bulent Sonmezer, Murat Celiker, Hilal Simsek

Original Paper

Experimental study on shrinkage characteristics of compacted bentonite–sand mixtures

Dong-Wei Wang, Cheng Zhu, Chao-Sheng Tang, Qing Cheng, Sheng-Jie Li, Bin Shi

Original Paper

Experimental and numerical investigation on the short- and long-term mechanical properties of mylonite before and after grouting reinforcement

Hui Li, Hou Gao, Weizhong Chen, Hongdan Yu, Hongming Tian, Chen Lu, Zheyuan Zhang

Original Paper

Shale mineral particles directional arrangement and its effect on the mesoscopic failure mechanism

Yingjie Li, Bingqian Wang, Liang Xue, Shengxin Liu, Tingkai Wang

Original Paper

The influence of pulse-like ground motion caused by the directivity effect on landslide triggering

Zhiyuan Li, Guangqi Chen, Zishuang Han, Hemanta Hazarika, Mingyao Xia, Chaofan Feng