Skip to main content

Multimedia Systems

Ausgabe 5/2023

Inhalt (51 Artikel)

Regular Paper

Multimodal-enhanced hierarchical attention network for video captioning

Maosheng Zhong, Youde Chen, Hao Zhang, Hao Xiong, Zhixiang Wang

Regular Paper

Image aesthetics assessment using composite features from transformer and CNN

Yongzhen Ke, Yin Wang, Kai Wang, Fan Qin, Jing Guo, Shuai Yang

Regular Paper

Affect sensing from smartphones through touch and motion contexts

Susmi Jacob, P. Vinod, Arjun Subramanian, Varun G. Menon

Regular Paper

I2I translation model based on CondConv and spectral domain realness measurement: BCS-StarGAN

Yuqiang Li, Xinyi Shangguan, Chun Liu, Haochen Meng

Regular Paper

Co-attention graph convolutional network for visual question answering

Chuan Liu, Ying-Ying Tan, Tian-Tian Xia, Jiajing Zhang, Ming Zhu

Open Access Regular Paper

LPR: learning point-level temporal action localization through re-training

Zhenying Fang, Jianping Fan, Jun Yu

Regular Paper

Spatial attention-guided deformable fusion network for salient object detection

Aiping Yang, Yan Liu, Simeng Cheng, Jiale Cao, Zhong Ji, Yanwei Pang

Regular Paper

VMSG: a video caption network based on multimodal semantic grouping and semantic attention

Xin Yang, Xiangchen Wang, Xiaohui Ye, Tao Li

Regular Paper

A deraining with detail-recovery network via context aggregation

Weihao Gao, Yongjun Zhang, Wei Long, Zhongwei Cui

Regular Paper

Early-stage autism diagnosis using action videos and contrastive feature learning

Asha Rani, Pankaj Yadav, Yashaswi Verma

Regular Paper

Self-distillation object segmentation via pyramid knowledge representation and transfer

Yunfei Zheng, Meng Sun, Xiaobing Wang, Tieyong Cao, Xiongwei Zhang, Lixing Xing, Zheng Fang

Regular Paper

EGARNet: adjacent residual lightweight super-resolution network based on extended group-enhanced convolution

Longfeng Shen, Fenglan Qin, Hongying Zhu, Dengdi Sun, Hai Min

Regular Paper

Deepfake detection of occluded images using a patch-based approach

Mahsa Soleimani, Ali Nazari, Mohsen Ebrahimi Moghaddam

Regular Paper

Imitation camouflage synthesis based on shallow neural network

Cai Xiuxia, Zhang Pin, Du Shuaibin

Open Access Regular Paper

Context-guided coarse-to-fine detection model for bird nest detection on high-speed railway catenary

Hongwei Zhao, Siquan Wu, Zhen Tian, Yidong Li, Yi Jin, Shengchun Wang

Regular Paper

Multimodal heterogeneous graph convolutional network for image recommendation

Weiyi Wei, Jian Wang, Mengyu Xu, Futong Zhang

Regular Paper

HC-GCN: hierarchical contrastive graph convolutional network for unsupervised domain adaptation on person re-identification

Si Chen, Bolun Xu, Miaohui Zhang, Yan Yan, Xia Du, Weiwei Zhuang, Yun Wu

Regular Paper

Robust zero-watermarking algorithm for diffusion-weighted images based on multiscale feature fusion

Zhangyu Liu, Zhi Li, Guomei Wang, Youliang Tian, Long Zheng

Regular Paper

EfficientFace: an efficient deep network with feature enhancement for accurate face detection

Guangtao Wang, Jun Li, Zhijian Wu, Jianhua Xu, Jifeng Shen, Wankou Yang

Special Issue Paper

Few-shot imbalanced classification based on data augmentation

Xuewei Chao, Lixin Zhang

Special Issue Paper

Visual driving assistance system based on few-shot learning

Shan Liu, Yichao Tang, Ying Tian, Hansong Su

Special Issue Paper

Radar target recognition based on few-shot learning

Yue Yang, Zhuo Zhang, Wei Mao, Yang Li, Chengang Lv

Special Issue Paper

Few-shot ship classification based on metric learning

You Zhou, Changlin Chen, Shukun Ma

Special Issue Paper

An object detection-based few-shot learning approach for multimedia quality assessment

Rajdeep Chatterjee, Ankita Chatterjee, SK Hafizul Islam, Muhammad Khurram Khan

Open Access Special Issue Paper

Unsupervised single image dehazing with generative adversarial network

Wei Ren, Li Zhou, Jie Chen

Special Issue Paper

CaDaCa: a new caching strategy in NDN using data categorization

Abdelkader Tayeb Herouala, Benameur Ziani, Chaker Abdelaziz Kerrache, Abdou el Karim Tahari, Nasreddine Lagraa, Spyridon Mastorakis

Open Access Special Issue Paper

Image and audio caps: automated captioning of background sounds and images using deep learning

M. Poongodi, Mounir Hamdi, Huihui Wang

Special Issue Paper

Optimized multimedia data through computationally intelligent algorithms

Neha Sharma, Chinmay Chakraborty, Rajeev Kumar

Special Issue Paper

TMIF: transformer-based multi-modal interactive fusion for automatic rumor detection

Jiandong Lv, Xingang Wang, Cuiling Shao

Special Issue Paper

Numerical computation based few-shot learning for intelligent sea surface temperature prediction

Zhengjian Li, Jingyi He, Tianlei Ni, Jiaming Huo

Special Issue Paper

Efficient and self-adaptive rationale knowledge base for visual commonsense reasoning

Zijie Song, Zhenzhen Hu, Richang Hong

Special Issue Paper

Net: a dual attention-aware network for robust crowd counting

Wenzhe Zhai, Qilei Li, Ying Zhou, Xuesong Li, Jinfeng Pan, Guofeng Zou, Mingliang Gao

Special Issue Paper

BLE-Net: boundary learning and enhancement network for polyp segmentation

Na Ta, Haipeng Chen, Yingda Lyu, Taosuo Wu

Special Issue Paper

RB-Net: integrating region and boundary features for image manipulation localization

Dengyun Xu, Xuanjing Shen, Yongping Huang, Zenan Shi

Special Issue Paper

Robust facial expression recognition with global-local joint representation learning

Chunxiao Fan, Zhenxing Wang, Jia Li, Shanshan Wang, Xiao Sun

Special Issue Paper

Micro-expression recognition with attention mechanism and region enhancement

Yi Wang, Shixin Zheng, Xiao Sun, Dan Guo, Junjie Lang

Special Issue Paper

Dual-focus: person search from Coarse-Grained Focus to Fine-Grained Focus

Wenyi Hu, Xiao Wang, Zheng Wang, Xin Xu, Ruimin Hu

Special Issue Paper

2D Human pose estimation: a survey

Haoming Chen, Runyang Feng, Sifan Wu, Hao Xu, Fengcheng Zhou, Zhenguang Liu

Special Issue Paper

SI-Net: spatial interaction network for deepfake detection

Jian Wang, Xiaoyu Du, Yu Cheng, Yunlian Sun, Jinhui Tang

Neuer Inhalt