Skip to main content

Neural Processing Letters

Ausgabe 1/2024

Inhalt (40 Artikel)

Open Access

Hybrid Prompt Recommendation Explanation Generation combined with Graph Encoder

Tianhao Wang, Sheng Wu, Fen Yi, Lidan Kuang, You Wang, Jin Zhang

Open Access

TLC-XML: Transformer with Label Correlation for Extreme Multi-label Text Classification

Fei Zhao, Qing Ai, Xiangna Li, Wenhui Wang, Qingyun Gao, Yichun Liu

Open Access

Knowledge Graph Embedding via Triplet Component Interactions

Tao Wang, Bo Shen, Jinglin Zhang, Yu Zhong

Open Access

A Deep Convolutional Encoder–Decoder–Restorer Architecture for Image Deblurring

Yiqing Fan, Chaoqun Hong, Guanghui Zeng, Lijuan Liu

Open Access

Large-Scale Clustering on 100 M-Scale Datasets Using a Single T4 GPU via Recall KNN and Subgraph Segmentation

Junjie Liu, Rongxin Jiang, Xuesong Liu, Fan Zhou, Yaowu Chen, Chen Shen

Open Access

A Vision Enhancement and Feature Fusion Multiscale Detection Network

Chengwu Qian, Jiangbo Qian, Chong Wang, Xulun Ye, Caiming Zhong

Open Access

BIKAGCN: Knowledge-Aware Recommendations Under Bi-layer Graph Convolutional Networks

Guoshu Li, Li Yang, Sichang Bai, Xinyu Song, Yijun Ren, Shanqiang Liu

Open Access

Research on Solving Flexible Job Shop Scheduling Problem Based on Improved GWO Algorithm SS-GWO

Kai Zhou, Chuanhe Tan, Yi Zhao, Junyuan Yu, Zhilong Zhang, Yanqiang Wu

Open Access

Event-triggered finite-time dissipative control for fractional-order neural networks with uncertainties

Nguyen Thi Thanh Huyen, Tran Ngoc Tuan, Mai Viet Thuan, Nguyen Truong Thanh

Open Access

Neural Generalization of Multiple Kernel Learning

Ahmad Navid Ghanizadeh, Kamaledin Ghiasi-Shirazi, Reza Monsefi, Mohammadreza Qaraei

Open Access

Gated Fusion Adaptive Graph Neural Network for Urban Road Traffic Flow Prediction

Liyan Xiong, Xinhua Yuan, Zhuyi Hu, Xiaohui Huang, Peng Huang

Open Access

Enhancing Semi Supervised Semantic Segmentation Through Cycle-Consistent Label Propagation in Video

Veerababu Addanki, Dhanvanth Reddy Yerramreddy, Sathvik Durgapu, Sasi Sai Nadh Boddu, Vyshnav Durgapu

Open Access

RII-GAN: Multi-scaled Aligning-Based Reversed Image Interaction Network for Text-to-Image Synthesis

Haofei Yuan, Hongqing Zhu, Suyi Yang, Ziying Wang, Nan Wang

Open Access

Merging of Neural Networks

Martin Pašen, Vladimír Boža

Open Access

Spectro Temporal Fusion with CLSTM-Autoencoder based approach for Anomalous Sound Detection

S. Chandrakala, Akhilandeswari Pidikiti, P. V. N. Sai Mahathi

Open Access

Information-Minimizing Generative Adversarial Network for Fair Generation and Classification

Qiuling Chen, Ayong Ye, Yuexin Zhang, Jianwei Chen, Chuan Huang

Open Access

DCLGM: Fusion Recommendation Model Based on LightGBM and Deep Learning

Bin Zhao, Bin Li, Jiqun Zhang, Wei Cao, Yilong Gao

Open Access

Image Contour Detection Based on Visual Pathway Information Transfer Mechanism

Pingping Cai, Zhefei Cai, Yingle Fan, Wei Wu

Open Access

GraphSAGE++: Weighted Multi-scale GNN for Graph Representation Learning

E. Jiawei, Yinglong Zhang, Shangying Yang, Hong Wang, Xuewen Xia, Xing Xu

Open Access

Simplified Multi-head Mechanism for Few-Shot Remote Sensing Image Classification

Xujian Qiao, Lei Xing, Anxun Han, Weifeng Liu, Baodi Liu

Open Access

A Comprehensive Survey on Feature Selection with Grasshopper Optimization Algorithm

Hanie Alirezapour, Najme Mansouri, Behnam Mohammad Hasani Zade

Open Access

Synthetic Hard Negative Samples for Contrastive Learning

Hengkui Dong, Xianzhong Long, Yun Li

Open Access

A YOLOX Object Detection Algorithm Based on Bidirectional Cross-scale Path Aggregation

Qunpo Liu, Jingwen Zhang, Yi Zhao, Xuhui Bu, Naohiko Hanajima

Open Access

Cross-KG Link Prediction by Learning Substructural Semantics

Wen Wen, Shiyuan Wu, Ruichu Cai, Zhifeng Hao

Open Access

TSCF: An Improved Deep Forest Model for Time Series Classification

Mingxin Dai, Jidong Yuan, Haiyang Liu, Jinfeng Wang

Neuer Inhalt