Skip to main content

Neural Processing Letters

Ausgabe 2/2024

Inhalt (107 Artikel)

Open Access

Rethinking Position Embedding Methods in the Transformer Architecture

Xin Zhou, Zhaohui Ren, Shihua Zhou, Zeyu Jiang, TianZhuang Yu, Hengfa Luo

Open Access

A Hybrid Model Based on Convolutional Neural Network and Long Short-Term Memory for Multi-label Text Classification

Hamed Khataei Maragheh, Farhad Soleimanian Gharehchopogh, Kambiz Majidzadeh, Amin Babazadeh Sangar

Open Access

W-FENet: Wavelet-based Fourier-Enhanced Network Model Decomposition for Multivariate Long-Term Time-Series Forecasting

Hai-Kun Wang, Xuewei Zhang, Haicheng Long, Shunyu Yao, Pengjin Zhu

Open Access

A Sparse Self-Attention Enhanced Model for Aspect-Level Sentiment Classification

P. R. Joe Dhanith, B. Surendiran, G. Rohith, Sujithra R. Kanmani, K. Valli Devi

Open Access

Fixed-Time Pinning Synchronization of Intermittently Coupled Complex Network via Economical Controller

Jian-An Wang, Ruirui Cai, Junru Zhang, Jie Zhang, Mingjie Li, Zhicheng Zhao

Open Access

HIFINet: Examination-Diagnosis-Treatment Hierarchical Feedback Interaction Network for Medication Recommendation

Hengjie Zheng, Yongguo Liu, Shangming Yang, Yun Zhang, Jiajing Zhu, Zhi Chen

Open Access

Few-Shot Semantic Segmentation via Mask Aggregation

Wei Ao, Shunyi Zheng, Yan Meng, Yang Yang

Open Access

TLS-RWKV: Real-Time Online Action Detection with Temporal Label Smoothing

Ziqi Zhu, Wuchang Shao, Dongdong Jiao

Open Access

Elastic Deep Sparse Self-Representation Subspace Clustering Network

Qiaoping Wang, Xiaoyun Chen, Yan Li, Yanming Lin

Open Access

FCPFNet: Feature Complementation Network with Pyramid Fusion for Semantic Segmentation

Jingsheng Lei, Chente Shu, Qiang Xu, Yunxiang Yu, Shengying Yang

Open Access

NAVS: A Neural Attention-Based Visual SLAM for Autonomous Navigation in Unknown 3D Environments

Yu Wu, Niansheng Chen, Guangyu Fan, Dingyu Yang, Lei Rao, Songlin Cheng, Xiaoyong Song, Yiping Ma

Open Access

APRE: Annotation-Aware Prompt-Tuning for Relation Extraction

Chao Wei, Yanping Chen, Kai Wang, Yongbin Qin, Ruizhang Huang, Qinghua Zheng

Open Access

Residual Contextual Hourglass Network for Single-Image Deraining

Weina Zhou, Linhui Ye, Xiu Wang

Open Access

Text-Vision Relationship Alignment for Referring Image Segmentation

Mingxing Pu, Bing Luo, Chao Zhang, Li Xu, Fayou Xu, Mingming Kong

Open Access

About Latent Roles in Forecasting Players in Team Sports

Luca Scofano, Alessio Sampieri, Giuseppe Re, Matteo Almanza, Alessandro Panconesi, Fabio Galasso

Open Access

A Dynamic Adaptive and Resource-Allocated Selection Method Based on TOPSIS and VIKOR in Federated Learning

Lin Li, Wei Shi, Shuyu Chen, Jun Liu, Jiangping Huang, Pengcheng Liu

Open Access

Conv-Attention: A Low Computation Attention Calculation Method for Swin Transformer

Zhehang Lou, Suyun Luo, Xiaoci Huang, Dan Wei

Open Access

A Time-Series-Based Sample Amplification Model for Data Stream with Sparse Samples

Juncheng Yang, Wei Yu, Fang Yu, Shijun Li

Open Access

PCTDepth: Exploiting Parallel CNNs and Transformer via Dual Attention for Monocular Depth Estimation

Chenxing Xia, Xiuzhen Duan, Xiuju Gao, Bin Ge, Kuan-Ching Li, Xianjin Fang, Yan Zhang, Ke Yang

Open Access

Novel LMI-Based Boundary Stabilization of Stochastic Delayed Reaction-Diffusion Cohen–Grossberg BAM Neural Networks with Impulsive Effects

V. Gokulakrishnan, R. Srinivasan, M. Syed Ali, Grienggrai Rajchakit, Bandana Priya

Open Access

Breaking Time Invariance: Assorted-Time Normalization for RNNs

Cole Pospisil, Vasily Zadorozhnyy, Qiang Ye

Open Access

Parameter-Free Reduction of the Estimation Bias in Deep Reinforcement Learning for Deterministic Policy Gradients

Baturay Saglam, Furkan Burak Mutlu, Dogan Can Cicek, Suleyman Serdar Kozat

Open Access

Non-Uniformly Weighted Multisource Domain Adaptation Network For Fault Diagnosis Under Varying Working Conditions

Hongliang Zhang, Yuteng Zhang, Rui Wang, Haiyang Pan, Bin Chen

Open Access

Enhancing Generalization in Few-Shot Learning for Detecting Unknown Adversarial Examples

Wenzhao Liu, Wanli Zhang, Kuiwu Yang, Yue Chen, Kaiwei Guo, Jianghong Wei

Open Access

FEASE: Feature Selection and Enhancement Networks for Action Recognition

Lu Zhou, Yuanyao Lu, Haiyang Jiang

Open Access

Image Deblurring Using Feedback Mechanism and Dual Gated Attention Network

Jian Chen, Shilin Ye, Zhuwu Jiang, Zhenghan Fang

Open Access

DE3TC: Detecting Events with Effective Event Type Information and Context

Boyang Liu, Guozheng Rao, Xin Wang, Li Zhang, Qing Cong

Open Access

HF-YOLO: Advanced Pedestrian Detection Model with Feature Fusion and Imbalance Resolution

Lihu Pan, Jianzhong Diao, Zhengkui Wang, Shouxin Peng, Cunhui Zhao

Open Access

A Novel Boundary-Guided Global Feature Fusion Module for Instance Segmentation

Linchun Gao, Shoujun Wang, Songgui Chen

Open Access

Rethinking Zero-DCE for Low-Light Image Enhancement

Aizhong Mi, Wenhui Luo, Yingxu Qiao, Zhanqiang Huo

Open Access

New Insights on Bidirectional Associative Memory Neural Networks with Leakage Delay Components and Time-Varying Delays Using Sampled-Data Control

S. Ravi Chandra, S. Padmanabhan, V. Umesha, M. Syed Ali, Grienggrai Rajchakit, Anuwat Jirawattanpanit

Open Access

Density-Based Discriminative Nonnegative Representation Model for Imbalanced Classification

Yanting Li, Shuai Wang, Junwei Jin, Hongwei Tao, Jiaofen Nan, Huaiguang Wu, C. L. Philip Chen

Open Access

Harmonious Mutual Learning for Facial Emotion Recognition

Yanling Gan, Luhui Xu, Haiying Xia, Gan Liu

Open Access

SiamRAAN: Siamese Residual Attentional Aggregation Network for Visual Object Tracking

Zhiyi Xin, Junyang Yu, Xin He, Yalin Song, Han Li

Open Access

Co-GZSL: Feature Contrastive Optimization for Generalized Zero-Shot Learning

Qun Li, Zhuxi Zhan, Yaying Shen, Bir Bhanu

Open Access

Multi-back-propagation Algorithm for Signal Neural Network Decomposition

Paulo Salgado, T.-P. Azevedo Perdicoúlis

Open Access

PEB-TAXO: Projecting Entities as Boxes for Taxonomy Expansion

Yuhang Zhang, Jiwei Qin, Chongren Feng

Open Access

A New Optimization Model for MLP Hyperparameter Tuning: Modeling and Resolution by Real-Coded Genetic Algorithm

Fatima Zahrae El-Hassani, Meryem Amri, Nour-Eddine Joudar, Khalid Haddouch

Open Access

Multi-modal Domain Adaptation Method Based on Parameter Fusion and Two-Step Alignment

Lan Wu, Han Wang, Lishuang Gong, Yuan Yao, Xin Guo, Binquan Li

Open Access

A Feature Selection Method Based on Feature-Label Correlation Information and Self-Adaptive MOPSO

Fei Han, Fanyu Li, Qinghua Ling, Henry Han, Tianyi Lu, Zijian Jiao, Haonan Zhang

Open Access

Detection of Image Tampering Using Deep Learning, Error Levels and Noise Residuals

Sunen Chakraborty, Kingshuk Chatterjee, Paramita Dey

Open Access

Boundedness and Convergence of Mini-batch Gradient Method with Cyclic Dropconnect and Penalty

Junling Jing, Cai Jinhang, Huisheng Zhang, Wenxia Zhang

Open Access

Enhanced Coalescence Backdoor Attack Against DNN Based on Pixel Gradient

Jianyao Yin, Honglong Chen, Junjian Li, Yudong Gao

Open Access

CNN-based Methods for Offline Arabic Handwriting Recognition: A Review

Mohsine El Khayati, Ismail Kich, Youssef Taouil

Open Access

A Novel Distributed Process Monitoring Framework of VAE-Enhanced with Deep Neural Network

Ming Yin, Jiayi Tian, Yibo Wang, Jijiao Jiang

Open Access

Causality-Driven Intra-class Non-equilibrium Label-Specific Features Learning

Wenxin Ge, Yibin Wang, Yuting Xu, Yusheng Cheng

Open Access

Multipath Attention and Adaptive Gating Network for Video Action Recognition

Haiping Zhang, Zepeng Hu, Dongjin Yu, Liming Guan, Xu Liu, Conghao Ma

Open Access

Improved Lightweight Head Detection Based on GhostNet-SSD

Hongtao Hou, Mingzhen Guo, Wei Wang, Kuan Liu, Zijiang Luo

Open Access

Deep Embedding Clustering Based on Residual Autoencoder

Mengli Li, Chao Cao, Chungui Li, Shuhong Yang

Open Access

Central Attention with Multi-Graphs for Image Annotation

Baodi Liu, Yan Liu, Qianqian Shao, Weifeng Liu

Open Access

Self-Enhanced Attention for Image Captioning

Qingyu Sun, Juan Zhang, Zhijun Fang, Yongbin Gao

Open Access

Multi-Model UNet: An Adversarial Defense Mechanism for Robust Visual Tracking

Wattanapong Suttapak, Jianfu Zhang, Haohuo Zhao, Liqing Zhang

Open Access

Human Gait Recognition Based on Frontal-View Walking Sequences Using Multi-modal Feature Representations and Learning

Muqing Deng, Zebang Zhong, Yi Zou, Yanjiao Wang, Kaiwei Wang, Junrong Liao

Open Access

SGNNRec: A Scalable Double-Layer Attention-Based Graph Neural Network Recommendation Model

Jing He, Le Tang, Dan Tang, Ping Wang, Li Cai

Open Access Retraction Note

Retraction Note: Brain Tumor Segmentation Using Deep Learning and Fuzzy K-Means Clustering for Magnetic Resonance Images

R. Pitchai, P. Supraja, A. Helen Victoria, M. Madhavi

Open Access Retraction Note

Retraction Note: Burn Image Recognition of Medical Images Based on Deep Learning: From CNNs to Advanced Networks

Xianjun Wu, Heming Chen, Xiaoli Wu, Shunjun Wu, Jinbo Huang

Open Access

Hierarchical Patch Aggregation Transformer for Motion Deblurring

Yujie Wu, Lei Liang, Siyao Ling, Zhisheng Gao

Open Access

Efficient Bayesian CNN Model Compression using Bayes by Backprop and L1-Norm Regularization

Ali Muhammad Shaikh, Yun-bo Zhao, Aakash Kumar, Munawar Ali, Yu Kang

Open Access

Semantic Spectral Clustering with Contrastive Learning and Neighbor Mining

Nongxiao Wang, Xulun Ye, Jieyu Zhao, Qing Wang

Open Access

DialGNN: Heterogeneous Graph Neural Networks for Dialogue Classification

Yan Yan, Bo-Wen Zhang, Peng-hao Min, Guan-wen Ding, Jun-yuan Liu

Open Access

Learning Reliable Dense Pseudo-Labels for Point-Level Weakly-Supervised Action Localization

Yuanjie Dang, Guozhu Zheng, Peng Chen, Nan Gao, Ruohong Huan, Dongdong Zhao, Ronghua Liang

Open Access Retraction Note

Retraction Note: Application of Meta-Learning Framework Based on Multiple-Capsule Intelligent Neural Systems in Image Classification

Qingjun Wang, Gang Wang, Guangjie Kou, Mujun Zang, Harry Wang

Neuer Inhalt