Skip to main content

Neural Processing Letters

Ausgabe 6/2023

Inhalt (77 Artikel)

Designing Efficient and Lightweight Deep Learning Models for Healthcare Analysis

Mereke Baltabay, Adnan Yazici, Mark Sterling, Enver Ever

Convolutional Spiking Neural Networks for Spatio-Temporal Feature Extraction

Ali Samadzadeh, Fatemeh Sadat Tabatabaei Far, Ali Javadi, Ahmad Nickabadi, Morteza Haghir Chehreghani

Multi-view Representation Induced Kernel Ensemble Support Vector Machine

Ebenezer Quayson, Ernest Domanaanmwi Ganaa, Qian Zhu, Xiang-Jun Shen

Mixture of Experts Residual Learning for Hamming Hashing

Jinyu Xu, Qing Xie, Jiachen Li, Yanchun Ma, Yuhan Liu

Hardware Spiking Neural Networks with Pair-Based STDP Using Stochastic Computing

Junxiu Liu, Yanhu Wang, Yuling Luo, Shunsheng Zhang, Dong Jiang, Yifan Hua, Sheng Qin, Su Yang

Adaptive Prompt Learning-Based Few-Shot Sentiment Analysis

Pengfei Zhang, Tingting Chai, Yongdong Xu

Neural Networks with Dependent Inputs

Mostafa Boskabadi, Mahdi Doostparast

Sequential POI Recommend Based on Personalized Federated Learning

Qian Dong, Baisong Liu, Xueyuan Zhang, Jiangcheng Qin, Bingyuan Wang

Geometrically Preserved Dual Projections Learning for Multi-label Classification

Zhi-Feng Liu, Rui-Hang Cai, Timothy Apasiba Abeo, Cong-Hua Zhou, Xiang-Jun Shen

GSoANet: Group Second-Order Aggregation Network for Video Action Recognition

Zhenwei Wang, Wei Dong, Bingbing Zhang, Jianxin Zhang, Xiangdong Liu, Bin Liu, Qiang Zhang

SATFace: Subject Agnostic Talking Face Generation with Natural Head Movement

Shuai Yang, Kai Qiao, Shuhao Shi, Jie Yang, Dekui Ma, Guoen Hu, Bin Yan, Jian Chen

Feature Correlation Transformer for Estimating Ambiguous Optical Flow

Guibiao Fang, Junhong Chen, Dayong Liang, Muhammad Asim, Frank Van Reeth, Luc Claesen, Zhenguo Yang, Wenyin Liu

Spiking Equilibrium Convolutional Neural Network for Spatial Urban Ontology

Palaniappan Sambandam, D. Yuvaraj, P. Padmakumari, Subbiah Swaminathan

Non-pairwise Collaborative Filtering

Meng Jian, Chenlin Zhang, Tuo Wang, Lifang Wu

Natural Language Generation Using Sequential Models: A Survey

Abhishek Kumar Pandey, Sanjiban Sekhar Roy

Deep Temporal Contrastive Clustering

Ying Zhong, Dong Huang, Chang-Dong Wang

Superpixel Driven Unsupervised Deep Image Super-Resolution

Jun Yang, Chao Zhang, Li Xu, Bing Luo

Dual-Level Information Transfer for Visible-Thermal Person Re-identification

Junyu Song, Xile Wang, Kaifang Li, Miaohui Zhang

Aspect-Based Sentiment Analysis Using Adversarial BERT with Capsule Networks

Peng Yang, Penghui Zhang, Bing Li, Shunhang Ji, Meng Yi

Dynamic Feature Attention Network for Remote Sensing Image Dehazing

Yang Hao, Wenzong Jiang, Weifeng Liu, Weijia Cao, Baodi Liu

Flow Learning Based Dual Networks for Low-Light Image Enhancement

Siyu Wang, Changhui Hu, Weilin Yi, Ziyun Cai, Mingliang Zhai, Wankou Yang

AMGAN: An Attribute-Matched Generative Adversarial Network for UAV Virtual Sample Generation

Zhigang Yang, Xinbo Jia, Yahui Shen, Yuanlan Yang, Huiyang Li, Wei Emma Zhang

Complex-Valued UNet for Radar Image Segmentation

Wang Yufei, Zhang Linxi, Song Zuxun

ACR-GNN: Adaptive Cluster Reinforcement Graph Neural Network Based on Contrastive Learning

Jianpeng Hu, Shengfu Ning, Meng Yan, Yifan Cao, Zhishen Nie, Ying Lin

Neighbor-Augmented Knowledge Graph Attention Network for Recommendation

Qi Wang, Hao Cui, Jiapeng Zhang, Yan Du, Yuan Zhou, Xiaojun Lu

Complementary Shifted Transformer for Image Captioning

Yanbo Liu, You Yang, Ruoyu Xiang, Jixin Ma

Unsupervised Saliency Detection via kNN Mechanism and Object-Biased Prior

Xin Zhou, Zhaohui Ren, Shihua Zhou, Tianzhuang Yu, Zeyu Jiang

Prototype Representation Expansion in Incremental Learning

Keming Mao, Yong Luo, Yitao Ren, Ruixiang Wang

Neuer Inhalt