Skip to main content

Neural Processing Letters

Ausgabe 7/2023

Inhalt (74 Artikel)

Mutual Information-Based Neural Network Distillation for Improving Photonic Neural Network Training

Alexandros Chariton, Nikolaos Passalis, Nikos Pleros, Anastasios Tefas

DuReSE: Rewriting Incomplete Utterances via Neural Sequence Editing

Wenhui Jiang, Xiaodong Gu, Yuting Chen, Beijun Shen

Zeroing Neural Network Based on Neutrosophic Logic for Calculating Minimal-Norm Least-Squares Solutions to Time-Varying Linear Systems

Vasilios N. Katsikis, Predrag S. Stanimirović, Spyridon D. Mourtas, Lin Xiao, Dragiša Stanujkić, Darjan Karabašević

Improved Recurrent Neural Networks for Text Classification and Dynamic Sylvester Equation Solving

Weijie Chen, Jie Jin, Dimitrios Gerontitis, Lixin Qiu, Jingcan Zhu

A Deep Model of Visual Attention for Saliency Detection on 3D Objects

Ghazal Rouhafzay, Ana-Maria Cretu, Pierre Payeur

Multi-speaker DoA Estimation Using Audio and Visual Modality

Yulin Wu, Ruimin Hu, Xiaochen Wang, Shanfa Ke

Multi-class Motor Imagery Recognition of Single Joint in Upper Limb Based on Multi-domain Feature Fusion

Shan Guan, Zhen Yuan, Fuwang Wang, Jixian Li, Xiaogang Kang, Bin Lu

A New MC-LSTM Network Structure Designed for Regression Prediction of Time Series

Haifeng Yang, Juanjuan Hu, Jianghui Cai, Yupeng Wang, Xin Chen, Xujun Zhao, Lili Wang

Rethinking the Value of Local Feature Fusion in Convolutional Neural Networks

Zhenyu Lou, Xin Ye, Luoming Zhang, Weijia Wu, Yefei He, Hong Zhou

Multi-Head Attention and Knowledge Graph Based Dual Target Graph Collaborative Filtering Network

Xu Yu, Qinglong Peng, Feng Jiang, Junwei Du, Hongtao Liang, Jinhuan Liu

An Effective Ionospheric TEC Predicting Approach Using EEMD-PE-Kmeans and Self-Attention LSTM

Xingyu Zhao, Xuemin Lu, Wei Quan, Xin Li, Haiquan Zhao, Guosong Lin

End-to-End Entity Detection with Proposer and Regressor

Xueru Wen, Changjiang Zhou, Haotian Tang, Luguang Liang, Hong Qi, Yu Jiang

Open Access

A Novel Vision Transformer Model for Skin Cancer Classification

Guang Yang, Suhuai Luo, Peter Greer

Next-Cart Recommendation by Utilizing Personalized Item Frequency Information in Online Web Portals

Dhawan Sanjeev, Kulvinder Singh, Eduard-Marius Craciun, Adrian Rabaea, Amit Batra

LenM: Improving Low-Resource Neural Machine Translation Using Target Length Modeling

Mohammad Mahdi Mahsuli, Shahram Khadivi, Mohammad Mehdi Homayounpour

Application of DQN-IRL Framework in Doudizhu’s Sparse Reward

Yan Kong, Hongyuan Shi, Xiaocong Wu, Yefeng Rui

Lightweight Image Super-Resolution with ConvNeXt Residual Network

Yong Zhang, Haomou Bai, Yaxing Bing, Xiao Liang

Completion-Attention Ladder Network for Few-Shot Underwater Acoustic Recognition

Xue Lingzhi, Zeng Xiangyang, Yan Xiang, Yang Shuang

Estimation of 6D Pose of Objects Based on a Variant Adversarial Autoencoder

Dan Huang, Hyemin Ahn, Shile Li, Yueming Hu, Dongheui Lee

SiamMLT: Siamese Hybrid Multi-layer Transformer Fusion Tracker

Zhenhai Wang, Hui Chen, Lutao Yuan, Ying Ren, Hongyu Tian, Xing Wang

Combining Pixel-Level and Structure-Level Adaptation for Semantic Segmentation

Xiwen Bi, Dubing Chen, He Huang, Shidong Wang, Haofeng Zhang

A Multi-objective Optimization Model for Redundancy Reduction in Convolutional Neural Networks

Ali Boufssasse, El houssaine Hssayni, Nour-Eddine Joudar, Mohamed Ettaouil

Automatic Head-and-Neck Tumor Segmentation in MRI via an End-to-End Adversarial Network

PinLi Yang, XingChen Peng, JiangHong Xiao, Xi Wu, JiLiu Zhou, Yan Wang

Self-eliminating Discriminant Analysis Dictionary Learning for Pattern Classification

Haishun Du, Yonghao Zhang, Zhaoyang Li, Panting Liu, Dingyi Wang

Kernel Optimization for Reducing Core Vector Machine Classification Error

Babak Afshin, Mohammad Ebrahim Shiri, Kamran Layeghi, Hamid Haj Seyyed Javadi

Active Selection Transfer Learning Algorithm

Weifei Wu, Yanhui Zhang, Fuyijin Xing

Mixed Entropy Model Enhanced Residual Attention Network for Remote Sensing Image Compression

Junjun Gao, Qizhi Teng, Xiaohai He, Zhengxin Chen, Chao Ren

Neuer Inhalt