Skip to main content

Neural Processing Letters

Ausgabe 8/2023

Inhalt (72 Artikel)

Dunhuang Mural Line Drawing Based on Multi-scale Feature Fusion and Sharp Edge Learning

Jianhua Wang, Jiacheng Li, Wenjie Liu, Shiqiang Du, Shengxia Gao

Gait Recognition in Different Terrains with IMUs Based on Attention Mechanism Feature Fusion Method

Mengxue Yan, Ming Guo, Jianqiang Sun, Jianlong Qiu, Xiangyong Chen

Echo State Network Optimization: A Systematic Literature Review

Rebh Soltani, Emna Benmohamed, Hela Ltifi

Open Access

Neural Network Inverse Optimal Control of Ground Vehicles

Riccardo Cespi, Stefano Di Gennaro, Bernardino Castillo-Toledo, Jorge Carlos Romero-Aragon, Ricardo Ambrocio Ramírez-Mendoza

Adversarial-Based Ensemble Feature Knowledge Distillation

Mingwen Shao, Shunhang Li, Zilu Peng, Yuantao Sun

Gated Recurrent Fusion UNet for Depth Completion

Tao Li, Xiucheng Dong, Hongwei Lin

CAM R-CNN: End-to-End Object Detection with Class Activation Maps

Shengchuan Zhang, Songlin Yu, Haixin Ding, Jie Hu, Liujuan Cao

Utilizing the Neural Renderer for Accurate 3D Face Reconstruction from a Single Image

Wei Wei, Danni Zhang, Huichen Wang, Xiaodong Duan, Chen Guo

Mixed Radial Basis Function Neural Network Training Using Genetic Algorithm

Taoufyq Elansari, Mohammed Ouanan, Hamid Bourray

A Robust Extreme Learning Machine Based on Adaptive Loss Function for Regression Modeling

Fangkun Zhang, Shuobo Chen, Zhenqu Hong, Baoming Shan, Qilei Xu

On the Performance of new Higher Order Transformation Functions for Highly Efficient Dense Layers

Atharva Gundawar, Srishti Lodha, V. Vijayarajan, Balaji Iyer, V. B. Surya Prasath

Normal Spatio-Temporal Information Enhance for Unsupervised Video Anomaly Detection

Jun Wang, Di Jia, Ziqing Huang, Miaohui Zhang, Xing Ren

Supervised Learning Strategy for Spiking Neurons Based on Their Segmental Running Characteristics

Xingjian Gu, Xin Shu, Jing Yang, Yan Xu, Haiyan Jiang, Xiangbo Shu

Open Access

Window-Adjusted Common Spatial Pattern for Detecting Error-Related Potentials in P300 BCI

Zhihua Huang, Minghong Li, Wenming Zheng, Yingjie Wu, Kun Jiang, Huiru Zheng

Edge-Aware Spatial Propagation Network for Multi-view Depth Estimation

Siyuan Xu, Qingshan Xu, Wanjuan Su, Wenbing Tao

An Efficient Hybrid Mine Blast Algorithm for Tackling Software Fault Prediction Problem

Mohammed Alweshah, Sofian Kassaymeh, Saleh Alkhalaileh, Mohammad Almseidin, Ibrahim Altarawni

A Prompt Learning Based Intent Recognition Method on a Chinese Implicit Intent Dataset CIID

Shuhua Liu, Lanting Li, Ming Fang, Chih-Cheng Hung, Shihao Yang

RGBT Tracking via Multi-stage Matching Guidance and Context integration

Kaixiang Yan, Changcheng Wang, Dongming Zhou, Ziwei Zhou

Mitigate Gender Bias Using Negative Multi-task Learning

Liyuan Gao, Huixin Zhan, Victor S. Sheng

Vision-Aware Language Reasoning for Referring Image Segmentation

Fayou Xu, Bing Luo, Chao Zhang, Li Xu, Mingxing Pu, Bo Li

GSA4FDA: Deep Geometric and Statistic Alignment for Fewer Labeled Domain Adaptation

Yuying Cai, Baodi Liu, Xinghao Yang, Xiaoping Lu, Dapeng Tao, Weifeng Liu

Open Access

Smaller World Models for Reinforcement Learning

Jan Robine, Tobias Uelwer, Stefan Harmeling

Dynamic Goal Tracking for Differential Drive Robot Using Deep Reinforcement Learning

Mahrukh Shahid, Semab Naimat Khan, Khawaja Fahad Iqbal, Sara Ali, Yasar Ayaz

Genetic Algorithm Optimized Grey-Box Modelling and Fuzzy Logic Controller for Tail-Actuated Robotic Fish

Palmani Duraisamy, Manigandan Nagarajan Santhanakrishnan, Rengarajan Amirtharajan

A Modified Convergence DDPG Algorithm for Robotic Manipulation

Seyed Reza Afzali, Maryam Shoaran, Ghader Karimian

Word-Context Attention for Text Representation

Chengkai Piao, Yuchen Wang, Yapeng Zhu, Jin-Mao Wei, Jian Liu

Def-Grasp: A Robot Grasping Detection Method for Deformable Objects Without Force Sensor

Xinyi Yu, Rui Huang, Chongliang Zhao, Libo Zhou, Linlin Ou

Neuer Inhalt