Skip to main content

Neural Processing Letters

Ausgabe 9/2023

Inhalt (44 Artikel)

Image Super-Resolution Based on Gated Residual and Gated Convolution Networks

Xiaoang Zhang, Yali Peng, Wenan Wang, Shigang Liu

Joint Detection and Association for End-to-End Multi-object Tracking

Ye Li, Xiaoyu Luo, Junyu Shi, Xinzhong Wang, Guangqiang Yin, Zhiguo Wang

Dense-Gated Network for Image Super-Resolution

Shumin Fan, Tianyu Song, Pengpeng Li, Jiyu Jin, Guiyue Jin, Zhongmin Zhu

Attention : Cascaded UNets with Modified Skip Connection for Breast Tumor Segmentation

S. Dhivya, S. Mohanavalli, K. B. Sundharakumar, I. Thamarai

Transformer-Based Fused Attention Combined with CNNs for Image Classification

Jielin Jiang, Hongxiang Xu, Xiaolong Xu, Yan Cui, Jintao Wu

Multimodal Bi-direction Guided Attention Networks for Visual Question Answering

Linqin Cai, Nuoying Xu, Hang Tian, Kejia Chen, Haodu Fan

Traversability Learning from Aerial Images with Fully Convolutional Neural Networks

Carlos David Braga Borges, Jarbas Joaci de Mesquita Sá Junior

Low-Light Image Enhancement via Regularized Gaussian Fields Model

Xiang Yi, Chaobo Min, Mengchen Shao, Huijie Zheng, Qingfeng Lv

Accurate Low-Bit Length Floating-Point Arithmetic with Sorting Numbers

Alireza Dehghanpour, Javad Khodamoradi Kordestani, Masoud Dehyadegari

A Novel Neurodynamic Model for Data Envelopment Analysis: A Case Study on Iran’s Olympic Sports Caravan

Javad Bani Hassan, Zahra Sadat Mirzazadeh, Shahram Abdi, Mohammad Eshaghnezhad, Amin Mansoori

An Improved Cuckoo Search Algorithm for Optimization of Artificial Neural Network Training

Pedda Nagyalla Maddaiah, Pournami Pulinthanathu Narayanan

Stability and Bifurcation Behavior of a Neuron System with Hyper-Strong Kernel

Xinyu Li, Zunshui Cheng, Jinde Cao, Fawaz E. Alsaadi

DASGC-Unet: An Attention Network for Accurate Segmentation of Liver CT Images

Xiaoqian Zhang, Yufeng Chen, Lei Pu, Youdong He, Ying Zhou, Huaijiang Sun

A Multi-strategy Improved Sparrow Search Algorithm and its Application

Yongkuan Yang, Jianlong Xu, Xiangsong Kong, Jun Su

The Convergence of Incremental Neural Networks

Lei Chen, Yilin Wang, Lixiao Zhang, Wei Chen

Neuer Inhalt