Skip to main content

Quantum Information Processing

Ausgabe 1/2024

Inhalt (29 Artikel)

QuanPath: achieving one-step communication for distributed quantum circuit simulation

Yuhong Song, Edwin Hsing-Mean Sha, Qingfeng Zhuge, Wenlong Xiao, Qijun Dai, Longshan Xu

Efficient generation of Greenberger–Horne–Zeilinger states of N driven qubits mediated by a cavity

Dong-Sheng Li, Yi-Hao Kang, Ye-Hong Chen, Yu Wang, Jie Song, Yan Xia

Constructing quantum error-correcting codes that require a variable amount of entanglement

Gaojun Luo, Martianus Frederic Ezerman, Markus Grassl, San Ling

Resolving game theoretical dilemmas with quantum states

Azhar Iqbal, James M. Chappell, Claudia Szabo, Derek Abbott

Demonstration of -symmetric quantum state discrimination

Xiaowei Wang, Gaoyan Zhu, Lei Xiao, Xiang Zhan, Peng Xue

Some new quantum codes from constacyclic codes

Shanqi Pang, Miaomiao Zhang, Mengqian Chen, Chaomeng Zhang

A dialogue protocol of quantum communication network based on cluster states

Yaoyao Wang, Tianhao Yang, Jin Xu, Xiaoguang Chen

Open Access

Zero sum subsequences and hidden subgroups

Muhammad Imran, Gábor Ivanyos

Generation of a hybrid W entangled state of three photonic qubits with different encodings

Qi-Ping Su, Liang Bin, Yu Zhang, Meng-Yun Ma, Chui-Ping Yang

Phase shifting control for IQ separation in qubit state tomography

Ziyang You, Chi-Hou Chio, Io-Chun Hoi, Kam-Weng Tam, Hou Ian

Open Access

On the importance of data encoding in quantum Boltzmann methods

Merel A. Schalkers, Matthias Möller

Discrete-time quantum walk-based optimization algorithm

Ioannis Liliopoulos, Georgios D. Varsamis, Ioannis G. Karafyllidis

Experimental quantum digital signature based on heralded single-photon sources

Lei Zhan, Chun-Hui Zhang, Nan Lu, Xue-Rui Qian, Hua-Jian Ding, Jing-Yang Liu, Xing-Yu Zhou, Qin Wang

Open Access

Quantitative approach to Grover’s quantum walk on graphs

Gamal Mograby, Radhakrishnan Balu, Kasso A. Okoudjou, Alexander Teplyaev

Quantum kernel estimation-based quantum support vector regression

Xiaojian Zhou, Jieyao Yu, Junfan Tan, Ting Jiang

Neuer Inhalt