Skip to main content

Wood Science and Technology

Ausgabe 2/2023

Inhalt (13 Artikel)

Original

Determining the pore structure and radial variability of moso bamboo (Phyllostachys edulis)

Xi Yang, Xiaona Pang, Xinge Liu, Shumin Yang, Xianjun Li

Original

Enhancing the selective separation of hemicelluloses from cellulosic fibers in NaOH/ZnO aqueous solution

Qiuyan Chen, Xiaojuan Ma, Jianguo Li, Hai Huang, Shilin Cao, Liulian Huang

Original

Lignocellulose degradation pattern and structural change of the sawdust substrate and enzyme secretion by Lentinula edodes during its production

Qin Liu, Senyuan Niu, Sujuan Hu, Xiao Cui, Ziwen Shi, Jie Wu, Yuting Zhang, Weili Kong

Original

Biomorphic porous TiO2 with wood template size scaling for improved adsorption and photocatalysis performance

Guangda Xia, Tianyu Yang, Yu Liu, Xiaodong Zhu, Hui Zhou, Ruiying Wu

Original

Sugar-painting inspired branched ureido polymers as high-performance formaldehyde-free wood adhesive

Zhi Li, Guanben Du, Hongxing Yang, Kelu Ni, Sichen Liu, Xin Ran, Xiaojian Zhou, Wei Gao, Long Yang

Original

Preservation status and microbial community of waterlogged archaeological woods over 7800 years old at the Jingtoushan Site, China

Yang Lu, Lichao Jiao, Guoping Sun, Jie Wang, Shoujia Liu, Ren Li, Yonggang Zhang, Yu Guo, Juan Guo, Xiaomei Jiang, Yafang Yin