Skip to main content

Wood Science and Technology

Ausgabe 4/2022

Inhalt (13 Artikel)

Open Access Original

Numerical simulation of transverse compression and densification of wood

Shi Yan, Stephen J. Eichhorn, Eleni Toumpanaki

Original

Large-scale and high-resolution visualization of static mechanical properties of wood-adhesive interphase utilizing nanoindentation mapping

Chuhang Xu, Yizhong Cao, Haili Chen, Yujing Nie, Yujie Meng, Qiang Wu, Siqun Wang

Original

Understanding the effect of combined thermal treatment and phenol–formaldehyde resin impregnation on the compressive stress of wood

Wanzhao Li, Zheng Zhang, Kai Yang, Changtong Mei, Jan Van den Bulcke, Joris Van Acker

Open Access Original

Effect of supercritical CO2 pre-treatment and kiln-drying of fresh green Pinus radiata sapwood on kiln brown stain and drying stress

Bernard S. W. Dawson, Rosie Sargent, Steve G. Riley, Sean Husheer, Ian G. Simpson

Original

A wood sponge sensor for heavy metal ion detection and adsorption

Yijing Cai, Yan Wu, Lechen Yang, Feng Yang, Yajing Wang, Ting Cheng

Original

Design of wood-derived anisotropic structural carbon electrode for high-performance supercapacitor

Feng Wang, Lian Chen, Shuijian He, Qian Zhang, Kunming Liu, Xiaoshuai Han, Gaigai Duan, Shaohua Jiang

Open Access Original

Timber tensile strength in mixed stands of European beech (Fagus sylvatica L.)

Andreas Rais, Andriy Kovryga, Hans Pretzsch, Jan-Willem G. van de Kuilen