Skip to main content
Top

Cellulose

Issue 2/2023

Content (41 Articles)

Original Research

Ab-initio study on the covalent nature of hydrogen bonding in cellobiose

Sumit Mittal, Saurav Prasad, Rajdeep Singh Payal, Satyam Ravi

Open Access Original Research

Monitoring interactions through molecular dynamics simulations: effect of calcium carbonate on the mechanical properties of cellulose composites

Carlos Sáenz Ezquerro, Manuel Laspalas, José Manuel García Aznar, Cristina Crespo Miñana

Open Access Original Research

Controlling superstructure formation and macro-scale adhesion via confined evaporation of cellulose nanocrystals

Antonio M. Borrero-López, Luiz G. Greca, Orlando J. Rojas, Blaise L. Tardy

Open Access Original Research

Wood lignocellulosic stabilizers: effect of their characteristics on stability and rheological properties of emulsions

Thao Minh Ho, Felix Abik, Sami Hietala, Estefania Isaza Ferro, Leena Pitkänen, Dennis W. Juhl, Thomas Vosegaard, Petri O. Kilpeläinen, Kirsi S. Mikkonen

Original Research

Mesopore and composition structure of kapok fiber

Zhuli Yang, Fengmiao Li, Fuwang Guan, Fumei Wang, Cheng Wang, Yiping Qiu

Original Research

Cellulose dissolution and conversion into 5-hydroxymethylfurfural in mixed molten salt hydrate

Chunjie Wei, Gang Liu, Yujiao Xie, Zhongyuan Sun, Chang Liu, Feng Song, Hongyou Cui

Original Research

Effectiveness of sulfonation to produce lignin-containing cellulose micro/nanofibrils (LCM/NF) by grinding

M. Khadraoui, S. Nader, R. Khiari, N. Brosse, L. Bergaoui, E. Mauret

Original Research

Development of energy efficient nanocellulose production process by enzymatic pretreatment and controlled temperature refining of cotton linters

Ashok Kumar Bharimalla, S. P. Deshmukh, Sharmila Patil, Vigneshwaran Nadanathangam, Sujata Saxena

Original Research

Fabrication of conductive polyaniline nanomaterials based on redispersed cellulose nanofibrils

Hefang Liu, Ping Wang, Wenhua Gao, Jinsong Zeng, Bin Wang, Jun Xu, Zhiwei Wang

Original Research

All-natural bioinspired nanolignocellulose-derived bulk engineering materials with excellent mechanical properties and environmental stability

Yushan Yang, Jun Li, Liang Shan, Lei Qin, Ping Zheng, Huiwen Jia, Jian Qiu

Original Research

Electrospinning of PVDF nanofibers incorporated cellulose nanocrystals with improved properties

Deniz Aydemir, Eser Sözen, Ismail Borazan, Gökhan Gündüz, Esra Ceylan, Sezgin Koray Gulsoy, Ayben Kılıç-Pekgözlü, Timucin Bardak

Correction

Correction: Electrospinning of PVDF nanofibers incorporated cellulose nanocrystals with improved properties

Deniz Aydemir, Eser Sözen, Ismail Borazan, Gökhan Gündüz, Esra Ceylan, Sezgin Koray Gulsoy, Ayben Kılıç-Pekgözlü, Timucin Bardak

Original Research

Different cellulose nanofibers impact properties of calcium phosphate silicate cement for bone tissue engineering

Tianxing Gong, Xiujuan Ji, Xinyu Liu, Jingqiu Zhou, Jingshu Zhang, Yadong Chen, Qiong Wu

Original Research

TEMPO-oxidized cellulose nanofiber as p-dopant substrate for oxidized-SWCNT based NO2 sensor with high performance

Sanghyun Park, Jungbin Ahn, Jung Hoon Kim, Joong Tark Han, Wi Hyoung Lee, Hyungsup Kim

Original Research

Highly mesoporous and compressible sugarcane aerogel via top-down nanotechnology as effective and reusable oil absorbents

Xinyi Chen, Shujuan Yang, Tianya Chen, Yafeng Ge, Mengyu Ren, Haixing Shen, Yong Kuang, Lei Lai, Junxia Chang, Yong Zhang

Original Research

Phytic acid-assist for self-healing nanocomposite hydrogels with surface functionalization of cellulose nanocrystals via SI-AGET ATRP

Chunyu Li, Zehua Hou, Pan Li, Guomin Zhang, Liangjiu Bai, Wenxiang Wang, Hou Chen, Huawei Yang, Lixia Yang

Original Research

Full cattail leaf-based solar evaporator with square water transport channels for cost-effective solar vapor production

Weiming Wang, Yuming Wu, Jie Yi, Yuhan Yang, Meiling Shen, Zhihui Yang, Shuai Peng, Xue Min, Xixian Yang, Jun Xiong, Ming Li

Original Research

Magnetic nanocellulose: influence of structural features on conductivity and magnetic properties

Mislav Mustapić, Arijeta Bafti, Zvonko Glumac, Luka Pavić, Željko Skoko, Suzana Šegota, Teodoro Klaser, Robert Nedeljković, Mostafa Kamal Masud, Asma A. Alothman, Mohammed Sheikh Saleh Mushab, Md Shahriar Al Hossain

Original Research

Bacterial cellulose/MWCNT coatings for highly sensitive and flexible paper-based humidity sensors

Hongliang Ma, Zhuqing Liu, Jiang Lou, Qijun Ding, Yifei Jiang, Xia Li, Wenjia Han

Open Access Original Research

Material properties and water resistance of inorganic–organic polymer coated cellulose paper and nanopaper

Amalie Solberg, Jennifer Zehner, Ferdinand Somorowsky, Klaus Rose, Antti Korpela, Kristin Syverud

Original Research

Low delay flexible paper-based electrode for capacitive sensor filled through carbon-based materials

Huan Liu, Jingran Quan, Junyao Wang, Qi Hou, Rui Wang, Bowen Cui, Tianhong Lang, Yansong Chen, Hongxu Pan, Jianxin Xu, Hanbo Yang, Lixiang Li, Yahao Liu

Original Research

Facile synthesis of bio-based phosphorus/nitrogen compound for high efficiency flame retardant finishing of cotton fabric

Jinyong Ren, Junxiu Piao, Yaofei Wang, Yaxuan Wang, Tingting Feng, Lei Liu, Chuanmei Jiao, Xilei Chen

Original Research

Developing a novel thermo-regulating cotton fabric using inorganic eutectic phase change material

Zeinab Kazemi, Sayed Majid Mortazavi, Fatemeh Shahmoradi Ghaheh

Original Research

Preparation of multifunctional B/P flame retardant and its application on cotton fabric

Shuai Wang, Yuyang Li, Chaohong Dong, Dezheng Kong, Hongfei Chen, Zheng Wang, Zhou Lu

Current Publications