Skip to main content
Top

Chinese Journal of Mechanical Engineering

Issue 6/2017

Content (22 Articles)

Open Access Original Article

Detection of Bearing Faults Using a Novel Adaptive Morphological Update Lifting Wavelet

Yi-Fan Li, MingJian Zuo, Ke Feng, Yue-Jian Chen

Original Article

Intelligent Fault Diagnosis of Rotary Machinery Based on Unsupervised Multiscale Representation Learning

Guo-Qian Jiang, Ping Xie, Xiao Wang, Meng Chen, Qun He

Open Access Original Article

Online Condition Monitoring of Gripper Cylinder in TBM Based on EMD Method

Lin Li, Jian-Feng Tao, Hai-Dong Yu, Yi-Xiang Huang, Cheng-Liang Liu

Open Access Original article

Adaptive Change Detection for Long-Term Machinery Monitoring Using Incremental Sliding-Window

Teng Wang, Guo-Liang Lu, Jie Liu, Peng Yan

Open Access Original Article

A Deep Learning Approach for Fault Diagnosis of Induction Motors in Manufacturing

Si-Yu Shao, Wen-Jun Sun, Ru-Qiang Yan, Peng Wang, Robert X Gao

Original Article

Motor Fault Diagnosis Based on Short-time Fourier Transform and Convolutional Neural Network

Li-Hua Wang, Xiao-Ping Zhao, Jia-Xin Wu, Yang-Yang Xie, Yong-Hong Zhang

Open Access Original Article

Spur Gear Tooth Pitting Propagation Assessment Using Model-based Analysis

Xi-Hui Liang, Zhi-Liang Liu, Jun Pan, Ming Jian Zuo

Open Access Original Article

Integrated Equipment Health Prognosis Considering Crack Initiation Time Uncertainty and Random Shock

Fu-Qiong Zhao, Ming-Jiang Xie, Zhi-Gang Tian, Yong Zeng

Open Access Original Article

Transmission Index Research of Parallel Manipulators Based on Matrix Orthogonal Degree

Zhu-Feng Shao, Jiao Mo, Xiao-Qiang Tang, Li-Ping Wang

Original Article

Springback Mechanism Analysis and Experiments on Robotic Bending of Rectangular Orthodontic Archwire

Jin-Gang Jiang, Ying-Shuai Han, Yong-De Zhang, Yan-Jv Liu, Zhao Wang, Yi Liu

Original Article

Composite Configuration Interventional Therapy Robot for the Microwave Ablation of Liver Tumors

Ying-Yu Cao, Long Xue, Bo-Jin Qi, Li-Pei Jiang, Shuang-Cheng Deng, Ping Liang, Jia Liu

Original Article

Phase-Division-Based Dynamic Optimization of Linkages for Drawing Servo Presses

Zhi-Gang Zhang, Li-Ping Wang, Yan-Ke Cao

Open Access Original Article

Asymmetric Fuzzy Control of a Positive and Negative Pneumatic Pressure Servo System

Gang Yang, Jing-Min Du, Xiao-Yun Fu, Bao-Ren Li

Open Access Review

Review of Large Spacecraft Deployable Membrane Antenna Structures

Zhi-Quan Liu, Hui Qiu, Xiao Li, Shu-Li Yang

Open Access Review

Methods for Force Analysis of Overconstrained Parallel Mechanisms: A Review

Wen-Lan Liu, Yun-Dou Xu, Jian-Tao Yao, Yong-Sheng Zhao

Erratum

Erratum to: Multi-modal Gesture Recognition using Integrated Model of Motion, Audio and Video

GOUTSU Yusuke, KOBAYASHI Takaki, OBARA Junya, KUSAJIMA Ikuo, TAKEICHI Kazunari, TAKANO Wataru, NAKAMURA Yoshihiko

Current Publications

Premium Partners