Skip to main content
main-content
Top

Journal

Cognitive Neurodynamics

Cognitive Neurodynamics 1/2021

Issue 1/2021

Special Issue: Research Progress of Neurodynamics in China

Table of Contents ( 15 Articles )

27-02-2021 | Editorial | Issue 1/2021

Research progress of neurodynamics in China

Rubin Wang, Xiaochuan Pan

10-08-2020 | Review Paper | Issue 1/2021

Portrait of visual cortical circuits for generating neural oscillation dynamics

Yuan Zhang, Xiaohui Zhang

24-06-2020 | Research Article | Issue 1/2021

A neural network model of basal ganglia’s decision-making circuitry

Xiyuan Chen, Tianming Yang

02-11-2020 | Research Article | Issue 1/2021

Effects of exercise programs on neuroelectric dynamics in drug addiction

Yingzhi Lu, Xiaoying Qi, Qi Zhao, Yifan Chen, Yanjiang Liu, Xiawen Li, Yuguo Yu, Chengling Zhou

16-03-2020 | Research Article | Issue 1/2021

Epileptic seizures in a heterogeneous excitatory network with short-term plasticity

Chuanzuo Yang, Zhao Liu, Qingyun Wang, Guoming Luan, Feng Zhai

17-03-2020 | Research Article | Issue 1/2021

Induction and propagation of transient synchronous activity in neural networks endowed with short-term plasticity

Shengdun Wu, Kang Zhou, Yuping Ai, Guanyu Zhou, Dezhong Yao, Daqing Guo

29-05-2020 | Research Article | Issue 1/2021

Energy features in spontaneous up and down oscillations

Yihong Wang, Xuying Xu, Rubin Wang

30-05-2020 | Research Article | Issue 1/2021

Coherence resonance for neuronal bursting with spike undershoot

Ben Cao, Runxia Wang, Huaguang Gu, Yuye Li

30-07-2020 | Research Article | Issue 1/2021

A brain-inspired compact cognitive mapping system

Taiping Zeng, Bailu Si

15-01-2021 | Research Article | Issue 1/2021

Network mechanism for insect olfaction

Pamela B. Pyzza, Katherine A. Newhall, Gregor Kovačič, Douglas Zhou, David Cai

28-11-2020 | Research Article | Issue 1/2021

Spike-sorting analysis of neural electrical signals evoked by acupuncture based on model

Qing Qin, Yajiao Liu, Bonan Shan, Yanqiu Che, Chunxiao Han, Yingmei Qin, Ruofan Wang, Jiang Wang

26-06-2020 | Research Article | Issue 1/2021

Novel channel selection method based on position priori weighted permutation entropy and binary gravity search algorithm

Hao Sun, Jing Jin, Wanzeng Kong, Cili Zuo, Shurui Li, Xingyu Wang

19-03-2020 | Research Article | Issue 1/2021

Research on cascading high-dimensional isomorphic chaotic maps

Qiujie Wu, Fanghai Zhang, Qinghui Hong, Xiaoping Wang, Zhigang Zeng

13-07-2020 | Research Article | Issue 1/2021

End-to-end face parsing via interlinked convolutional neural networks

Zi Yin, Valentin Yiu, Xiaolin Hu, Liang Tang

10-11-2020 | Research Article | Issue 1/2021

Bilinear neural network with 3-D attention for brain decoding of motor imagery movements from the human EEG

Chen-Chen Fan, Hongjun Yang, Zeng-Guang Hou, Zhen-Liang Ni, Sheng Chen, Zhijie Fang

Current Publications