Skip to main content
Top

Cognitive Neurodynamics

Issue 4/2022

Content (17 Articles)

Open Access Review Paper

Gamma rhythms in the visual cortex: functions and mechanisms

Chuanliang Han, Robert Shapley, Dajun Xing

Research Article

The time-varying networks of the wrist extension in post-stroke hemiplegic patients

Fali Li, Lin Jiang, Yangsong Zhang, Dongfeng Huang, Xijun Wei, Yuanling Jiang, Dezhong Yao, Peng Xu, Hai Li

Research Article

Attaining the recesses of the cognitive space

David Papo

Research Article

Coefficient-of-variation-based channel selection with a new testing framework for MI-based BCI

Ruocheng Xiao, Yitao Huang, Ren Xu, Bei Wang, Xingyu Wang, Jing Jin

Research Article

4D attention-based neural network for EEG emotion recognition

Guowen Xiao, Meng Shi, Mengwen Ye, Bowen Xu, Zhendi Chen, Quansheng Ren

Research Article

Deep-layer motif method for estimating information flow between EEG signals

Denggui Fan, Hui Wang, Jun Wang

Research Article

TOXGB: Teamwork Optimization Based XGBoost model for early identification of post-traumatic stress disorder

Sonam Gupta, Lipika Goel, Arjun Singh, Abhay Kumar Agarwal, Raushan Kumar Singh

Research Article

Hierarchical scale convolutional neural network for facial expression recognition

Xinqi Fan, Mingjie Jiang, Ali Raza Shahid, Hong Yan

Open Access Research Article

Attention allocation on mobile app interfaces when human interacts with them

Li Zhu, Gaochao Cui, Yan Li, Jianhai Zhang, Wanzeng Kong, Andrzej Cichocki, Junhua Li

Open Access Research Article

Effect of steady-state response versus excitatory/inhibitory balance on spiking synchronization in neural networks with log-normal synaptic weight distribution

Sou Nobukawa, Nobuhiko Wagatsuma, Takashi Ikeda, Chiaki Hasegawa, Mitsuru Kikuchi, Tetsuya Takahashi

Research Article

Effects of chaotic activity and time delay on signal transmission in FitzHugh-Nagumo neuronal system

Dong Yu, Xiuying Zhou, Guowei Wang, Qianming Ding, Tianyu Li, Ya Jia

Open Access Research Article

Hamiltonian energy and coexistence of hidden firing patterns from bidirectional coupling between two different neurons

Zeric Tabekoueng Njitacke, Bernard Nzoko Koumetio, Balamurali Ramakrishnan, Gervais Dolvis Leutcho, Theophile Fonzin Fozin, Nestor Tsafack, Kartikeyan Rajagopal, Jacques Kengne

Open Access Research Article

Control of noise-induced coherent oscillations in three-neuron motifs

Florian Bönsel, Patrick Krauss, Claus Metzner, Marius E. Yamakou