Skip to main content
Top

International Journal of Automotive Technology

Issue 5/2022

Content (25 Articles)

Adaptive Energy Management Strategy of Fuel Cell Electric Vehicle

Yan Sun, Changgao Xia, Bifeng Yin, Yingxiao Yu, Jiangyi Han, Haiyu Gao

Effect of Methanol Addition on Combustion and Emissions Characteristics on a Turbocharged GDI Engine

Hong Chen, Jiakun Du, Yuhuai Li, Wenfeng Zhan, Jian Wu, Fangxi Xie, Guangquan Wu

Drag Reduction Prediction of Ahmed Model with Traveling Wave Based on BP Neural Network

Xingjun Hu, Jinglong Zhang, Yufei Luo, Jingyu Wang, Pengzhan Ma, Wei Lan, Chunbo Dong

Crashworthiness Evaluation of a Hydrogen Bus Fuel System

Jaeho Shin, Kyungjin Kim, Kyeonghee Han, Jeong Min In, Hyung-Jin Chang, Sojung Shim, Siwoo Kim

Premium Partner