Skip to main content
main-content
Top

Journal

International Journal of Machine Learning and Cybernetics

International Journal of Machine Learning and Cybernetics 11/2018

Issue 11/2018

Table of Contents ( 13 Articles )

17-09-2018 | Editorial | Issue 11/2018

Three-way decisions, concept lattice and granular computing: Editorial

Xizhao Wang, Jinhai Li

21-11-2017 | Original Article | Issue 11/2018

An analysis of three types of partially-known formal concepts

Ruisi Ren, Ling Wei, Yiyu Yao

09-02-2018 | Original Article | Issue 11/2018

Parallel computing techniques for concept-cognitive learning based on granular computing

Jiaojiao Niu, Chenchen Huang, Jinhai Li, Min Fan

30-06-2018 | Original Article | Issue 11/2018

Role based access control design using three-way formal concept analysis

Chandra Mouliswaran Subramanian, Aswani Kumar Cherukuri, Chandrasekar Chelliah

03-08-2018 | Original Article | Issue 11/2018

Three-way n-valued neutrosophic concept lattice at different granulation

Prem Kumar Singh

02-08-2018 | Original Article | Issue 11/2018

L-fuzzy concept analysis for three-way decisions: basic definitions and fuzzy inference mechanisms

Xiaoli He, Ling Wei, Yanhong She

08-03-2018 | Original Article | Issue 11/2018

Connections between two-universe rough sets and formal concepts

Ming-Wen Shao, Li Guo, Chang-Zhong Wang

07-03-2018 | Original Article | Issue 11/2018

A new FCA-based method for identifying biclusters in gene expression data

Amina Houari, Wassim Ayadi, Sadok Ben Yahia

07-06-2017 | Original Article | Issue 11/2018

Relation granulation and algebraic structure based on concept lattice in complex information systems

Xiangping Kang, Duoqian Miao, Guoping Lin, Yong Liu

02-01-2018 | Original Article | Issue 11/2018

Fuzzy decision implication canonical basis

Yanhui Zhai, Deyu Li, Kaishe Qu

27-01-2018 | Original Article | Issue 11/2018

Synthesizing decision rules from multiple information sources: a neighborhood granulation viewpoint

Yaojin Lin, Huihuang Chen, Guoping Lin, Jinkun Chen, Zhouming Ma, Jinjin Li

16-08-2017 | Original Article | Issue 11/2018

Feature selection based on maximal neighborhood discernibility

Changzhong Wang, Qiang He, Mingwen Shao, Qinghua Hu

05-10-2017 | Original Article | Issue 11/2018

Decision-theoretic rough set model of multi-source decision systems

Binbin Sang, Yanting Guo, Derong Shi, Weihua Xu

Current Publications