Skip to main content
Top

Journal

International Journal of Machine Learning and Cybernetics 2/2023
International Journal of Machine Learning and Cybernetics

Issue 2/2023

Meta Learning for Internet of Multimedia Things (Pages: 361 – 465)

share
SHARE
insite
SEARCH

Table of Contents (20 Articles)

21-11-2022 | Editorial

Introduction to meta learning for internet of multimedia things
Huimin Lu, Yichuan Wang, Yujie Li

01-12-2021 | Original Article

Locality-constrained weighted collaborative-competitive representation for classification
Jianping Gou, Xiangshuo Xiong, Hongwei Wu, Lan Du, Shaoning Zeng, Yunhao Yuan, Weihua Ou

01-12-2021 | Original Article

Learning relations in human-like style for few-shot fine-grained image classification
Shenming Li, Lin Feng, Linsong Xue, Yifan Wang, Dong Wang

30-01-2022 | Original Article

Small target deep convolution recognition algorithm based on improved YOLOv4
Fudong Li, Dongyang Gao, Yuequan Yang, Junwu Zhu

07-02-2022 | Original Article

A hybrid-attention semantic segmentation network for remote sensing interpretation in land-use surveillance
Ning Lv, Zenghui Zhang, Cong Li, Jiaxuan Deng, Tao Su, Chen Chen, Yang Zhou

04-04-2022 | Original Article

Global attention network for collaborative saliency detection
Ce Li, Shuxing Xuan, Fenghua Liu, Enbing Chang, Hailei Wu

04-05-2022 | Original Article

Disentangling latent space better for few-shot image-to-image translation
Peng Liu, Yueyue Wang, Angang Du, Liqiang Zhang, Bin Wei, Zhaorui Gu, Xiaodong Wang, Haiyong Zheng, Juan Li

27-04-2022 | Original Article

Device-free indoor localization based on sparse coding with nonconvex regularization and adaptive relaxation localization criteria
Kangkang Zhang, Benying Tan, Shuxue Ding, Yujie Li, Guangwei Li

18-05-2022 | Original Article

A multi-stage fusion instance learning method for anomalous event detection in videos
Jian Cheng, Fengquan Zhang, Guiling Wang, Wancai Zhang

02-08-2022 | Original Article

Complete interest propagation from part for visual relation of interest detection
You Zhou, Fan Yu

Open Access 15-09-2022 | Original Article

D2TS: a dual diversity tree selection approach to pruning of random forests
Hani Ragab Hassen, Yassin Zain Alabdeen, Mohamed Medhat Gaber, Megha Sharma

01-10-2022 | Original Article

Exploiting deep textures for image retrieval
Guang-Hai Liu, Jing-Yu Yang

19-09-2022 | Original Article

Cross-domain pattern classification with heterogeneous distribution adaptation
Naimeh Alipour, Jafar Tahmoresnezhad

11-11-2022 | Original Article

A survey on federated learning: challenges and applications
Jie Wen, Zhixia Zhang, Yang Lan, Zhihua Cui, Jianghui Cai, Wensheng Zhang

15-09-2022 | Original Article

Attention-based adaptive context network for anchor-free instance segmentation
Tong Zhang, Guoshan Zhang, Min Yan, Yueming Zhang

17-09-2022 | Original Article

A novel adaptive methodology for removing spurious components in a modified incremental Gaussian mixture model
Shuping Sun, Yaonan Tong, Biqiang Zhang, Bowen Yang, Long Yan, Peiguang He, Hong Xu

01-11-2022 | Original Article

Two-stage semi-supervised clustering ensemble framework based on constraint weight
Ding Zhang, Youlong Yang, Haiquan Qiu

27-09-2022 | Original Article

A two-stage personalized feedback mechanism considering dynamic interactive behavior under social network in large-group emergency task scheduling schemes selection
Yanjun Wang, Bing Yan, Xiaoxuan Hu, Wei Xia, Huawei Ma, Peng Jin

05-10-2022 | Original Article

TSFNFS: two-stage-fuzzy-neighborhood feature selection with binary whale optimization algorithm
Lin Sun, Xinya Wang, Weiping Ding, Jiucheng Xu, Huili Meng

01-10-2022 | Original Article

Event detection based on the label attention mechanism
Qing Cheng, Yanghui Fu, Jincai Huang, Guangquan Cheng, Hang Du

Current Publications