Skip to main content
main-content
Top

Journal

Journal of Advanced Ceramics

Journal of Advanced Ceramics 1/2018

Issue 1/2018

Table of Contents ( 10 Articles )

28-12-2017 | Research Article | Issue 1/2018 Open Access

Bi/Bi2O3 sensor for quantitation of dissolved oxygen in molten salts

Huiping Zheng, Hongqiang Nian, Jinfeng Xia, Guohong Zhou, Danyu Jiang, Qiang Li

28-12-2017 | Research Article | Issue 1/2018 Open Access

Effects of regenerative mechanical vibration on the mechanical integrity of ceramic diesel particulate filters

Gbadebo Owolabi, Akindele Odeshi, Paul Ragaller, Alexander Sappok

28-12-2017 | Research Article | Issue 1/2018 Open Access

Epitaxial growth and cracking of highly tough 7YSZ splats by thermal spray technology

Lin Chen, Guan-Jun Yang

28-12-2017 | Research Article | Issue 1/2018 Open Access

Synthesis of low-cost porous ceramic microspheres from waste gangue for dye adsorption

Shu Yan, Yiming Pan, Lu Wang, Jingjing Liu, Zaijuan Zhang, Wenlong Huo, Jinlong Yang, Yong Huang

28-12-2017 | Research Article | Issue 1/2018 Open Access

Self-propagating high-temperature synthesis of ZrO2 incorporated Gd2Ti2O7 pyrochlore

Le Peng, Kuibao Zhang, Zongsheng He, Dan Yin, Jiali Xue, Chen Xu, Haibin Zhang

28-12-2017 | Research Article | Issue 1/2018 Open Access

Novel ternary Ag/CeVO4/g-C3N4 nanocomposite as a highly efficient visible-light-driven photocatalyst

J. Ren, Y. Z. Wu, J. M. Pan, X. H. Yan, M. Chen, J. J. Wang, D. F. Wang, C. Zhou, Q. Wang, X. N. Cheng

20-01-2018 | Research Article | Issue 1/2018 Open Access

Effect of multi-walled carbon nanotube addition on the microstructures and mechanical properties of Ti(C,N)-based cermets

P. Wu, S. C. Liu, X. R. Jiang

20-01-2018 | Research Article | Issue 1/2018 Open Access

Fabrication and microstructure of ZrB2–ZrC–SiC coatings on C/C composites by reactive melt infiltration using ZrSi2 alloy

Chaoqiang Xue, Haijun Zhou, Jianbao Hu, Hongda Wang, Jiayue Xu, Shaoming Dong

17-01-2018 | Research Article | Issue 1/2018 Open Access

Phase microstructure evaluation and microwave dielectric properties of (1–x)Mg0.95Ni0.05Ti0.98Zr0.02O3–xCa0.6La0.8/3TiO3 ceramics

Abdul Manan, Zahid Ullah, Arbab Safeer Ahmad, Atta Ullah, Dil Faraz Khan, Arshad Hussain, Mati Ullah Khan

01-03-2018 | Research Article | Issue 1/2018 Open Access

Multi-phase structure and electrical properties of Bi0.5Li0.5ZrO3 doping K0.48Na0.56NbO3 lead-free piezoelectric ceramics

Xiaoyan Peng, Boping Zhang, Lifeng Zhu, Lei Zhao, Ruixiao Ma, Bo Liu, Xiaodong Wang

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits