Skip to main content
main-content
Top

Journal

Journal of Computer Science and Technology

Journal of Computer Science and Technology 3/2019

Issue 3/2019

Table of Contents ( 15 Articles )

01-05-2019 | Regular Paper | Issue 3/2019

Preface

Shi-Min Hu, Hongbo Fu, Marcus Magnor

01-05-2019 | Regular Paper | Issue 3/2019

A Large Chinese Text Dataset in the Wild

Tai-Ling Yuan, Zhe Zhu, Kun Xu, Cheng-Jun Li, Tai-Jiang Mu, Shi-Min Hu

01-05-2019 | Regular Paper | Issue 3/2019

Bidirectional Optimization Coupled Lightweight Networks for Efficient and Robust Multi-Person 2D Pose Estimation

Shuai Li, Zheng Fang, Wen-Feng Song, Ai-Min Hao, Hong Qin

01-05-2019 | Regular Paper | Issue 3/2019

Single Image Super-Resolution via Dynamic Lightweight Database with Local-Feature Based Interpolation

Na Ding, Ye-Peng Liu, Lin-Wei Fan, Cai-Ming Zhang

01-05-2019 | Regular Paper | Issue 3/2019

Fast and Error-Bounded Space-Variant Bilateral Filtering

Meng-Ke Yuan, Long-Quan Dai, Dong-Ming Yan, Li-Qiang Zhang, Jun Xiao, Xiao-Peng Zhang

01-05-2019 | Regular Paper | Issue 3/2019

Defocus Hyperspectral Image Deblurring with Adaptive Reference Image and Scale Map

De-Wang Li, Lin-Jing Lai, Hua Huang

01-05-2019 | Regular Paper | Issue 3/2019

Geometry-Aware ICP for Scene Reconstruction from RGB-D Camera

Bo Ren, Jia-Cheng Wu, Ya-Lei Lv, Ming-Ming Cheng, Shao-Ping Lu

01-05-2019 | Survey | Issue 3/2019

A Survey of 3D Indoor Scene Synthesis

Song-Hai Zhang, Shao-Kui Zhang, Yuan Liang, Peter Hall

01-05-2019 | Regular Paper | Issue 3/2019

Blind Image Deblurring via Adaptive Optimization with Flexible Sparse Structure Control

Ri-Sheng Liu, Cai-Sheng Mao, Zhi-Hui Wang, Hao-Jie Li

01-05-2019 | Regular Paper | Issue 3/2019

Cloud Detection Using Super Pixel Classification and Semantic Segmentation

Han Liu, Hang Du, Dan Zeng, Qi Tian

01-05-2019 | Regular Paper | Issue 3/2019

PVSS: A Progressive Vehicle Search System for Video Surveillance Networks

Xin-Chen Liu, Hua-Dong Ma, Shuang-Qun Li

01-05-2019 | Regular Paper | Issue 3/2019

Competitive Cloud Pricing for Long-Term Revenue Maximization

Jiang Rong, Tao Qin, Bo An

01-05-2019 | Regular Paper | Issue 3/2019

BHONEM: Binary High-Order Network Embedding Methods for Networked-Guarantee Loans

Da-Wei Cheng, Yi Tu, Zhen-Wei Ma, Zhi-Bin Niu, Li-Qing Zhang

01-05-2019 | Regular Paper | Issue 3/2019

Unit Test Data Generation for C Using Rule-Directed Symbolic Execution

Ming-Zhe Zhang, Yun-Zhan Gong, Ya-Wen Wang, Da-Hai Jin

01-05-2019 | Regular Paper | Issue 3/2019

Cacheap: Portable and Collaborative I/O Optimization for Graph Processing

Peng Zhao, Chen Ding, Lei Liu, Jiping Yu, Wentao Han, Xiao-Bing Feng

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits