Skip to main content
main-content
Top

Journal

Journal of Computer Science and Technology

Journal of Computer Science and Technology 3/2020

Issue 3/2020

May 30, 2020

Table of Contents ( 15 Articles )

01-05-2020 | Regular Paper | Issue 3/2020

Preface

Shi-Min Hu, Ying He, Belen Masia

01-05-2020 | Survey | Issue 3/2020

Lane Detection: A Survey with New Results

Dun Liang, Yuan-Chen Guo, Shao-Kui Zhang, Tai-Jiang Mu, Xiaolei Huang

01-05-2020 | Regular Paper | Issue 3/2020

Denoising Stochastic Progressive Photon Mapping Renderings Using a Multi-Residual Network

Zheng Zeng, Lu Wang, Bei-Bei Wang, Chun-Meng Kang, Yan-Ning Xu

01-05-2020 | Regular Paper | Issue 3/2020

A Comprehensive Pipeline for Complex Text-to-Image Synthesis

Fei Fang, Fei Luo, Hong-Pan Zhang, Hua-Jian Zhou, Alix L. H. Chow, Chun-Xia Xiao

01-05-2020 | Regular Paper | Issue 3/2020

Two-Stream Temporal Convolutional Networks for Skeleton-Based Human Action Recognition

Jin-Gong Jia, Yuan-Feng Zhou, Xing-Wei Hao, Feng Li, Christian Desrosiers, Cai-Ming Zhang

01-05-2020 | Regular Paper | Issue 3/2020

Reference Image Guided Super-Resolution via Progressive Channel Attention Networks

Huan-Jing Yue, Sheng Shen, Jing-Yu Yang, Hao-Feng Hu, Yan-Fang Chen

01-05-2020 | Regular Paper | Issue 3/2020

Automatic Video Segmentation Based on Information Centroid and Optimized SaliencyCut

Hui-Si Wu, Meng-Shu Liu, Lu-Lu Yin, Ping Li, Zhen-Kun Wen, Hon-Cheng Wong

01-05-2020 | Regular Paper | Issue 3/2020

EmotionMap: Visual Analysis of Video Emotional Content on a Map

Cui-Xia Ma, Jian-Cheng Song, Qian Zhu, Kevin Maher, Ze-Yuan Huang, Hong-An Wang

01-05-2020 | Regular Paper | Issue 3/2020

Distinguishing Computer-Generated Images from Natural Images Using Channel and Pixel Correlation

Rui-Song Zhang, Wei-Ze Quan, Lu-Bin Fan, Li-Ming Hu, Dong-Ming Yan

01-05-2020 | Regular Paper | Issue 3/2020

Next POI Recommendation Based on Location Interest Mining with Recurrent Neural Networks

Ming Chen, Wen-Zhong Li, Lin Qian, Sang-Lu Lu, Dao-Xu Chen

01-05-2020 | Regular Paper | Issue 3/2020

Word-Pair Relevance Modeling with Multi-View Neural Attention Mechanism for Sentence Alignment

Ying Ding, Jun-Hui Li, Zheng-Xian Gong, Guo-Dong Zhou

01-05-2020 | Regular Paper | Issue 3/2020

Cloaking Region Based Passenger Privacy Protection in Ride-Hailing Systems

Yubin Duan, Guo-Ju Gao, Ming-Jun Xiao, Jie Wu

01-05-2020 | Regular Paper | Issue 3/2020

Deploy Efficiency Driven k-Barrier Construction Scheme Based on Target Circle in Directional Sensor Network

Xing-Gang Fan, Zhi-Cong Che, Feng-Dan Hu, Tao Liu, Jin-Shan Xu, Xiao-Long Zhou

01-05-2020 | Survey | Issue 3/2020

Data-Driven Approaches for Spatio-Temporal Analysis: A Survey of the State-of-the-Arts

Monidipa Das, Soumya K. Ghosh

01-05-2020 | Survey | Issue 3/2020

A Survey on Performance Optimization of High-Level Synthesis Tools

Lan Huang, Da-Lin Li, Kang-Ping Wang, Teng Gao, Adriano Tavares

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits