Skip to main content
main-content
Top

Journal

Journal of Computer Science and Technology

Journal of Computer Science and Technology 5/2019

Issue 5/2019

Table of Contents ( 15 Articles )

01-09-2019 | EditorialNotes | Issue 5/2019

Preface

Tao Xie, Jun Wei, Chang Xu, Zhi Jin, Xiaoxing Ma

01-09-2019 | Regular Paper | Issue 5/2019

Bug Triaging Based on Tossing Sequence Modeling

Sheng-Qu Xi, Yuan Yao, Xu-Sheng Xiao, Feng Xu, Jian Lv

01-09-2019 | Regular Paper | Issue 5/2019

Semi-Supervised Learning Based Tag Recommendation for Docker Repositories

Wei Chen, Jia-Hong Zhou, Jia-Xin Zhu, Guo-Quan Wu, Jun Wei

01-09-2019 | Regular Paper | Issue 5/2019

Automatic Detection and Repair Recommendation for Missing Checks

Ling-Yun Situ, Lin-Zhang Wang, Yang Liu, Bing Mao, Xuan-Dong Li

01-09-2019 | Regular Paper | Issue 5/2019

Graph Embedding Based API Graph Search and Recommendation

Chun-Yang Ling, Yan-Zhen Zou, Ze-Qi Lin, Bing Xie

01-09-2019 | Regular Paper | Issue 5/2019

CBSC: A Crowdsensing System for Automatic Calibrating of Barometers

Hai-Bo Ye, Xuan-Song Li, Li Sheng, Kai Dong

01-09-2019 | Regular Paper | Issue 5/2019

DP-Share: Privacy-Preserving Software Defect Prediction Model Sharing Through Differential Privacy

Xiang Chen, Dun Zhang, Zhan-Qi Cui, Qing Gu, Xiao-Lin Ju

01-09-2019 | Regular Paper | Issue 5/2019

Cross Project Defect Prediction via Balanced Distribution Adaptation Based Transfer Learning

Zhou Xu, Shuai Pang, Tao Zhang, Xia-Pu Luo, Jin Liu, Yu-Tian Tang, Xiao Yu, Lei Xue

01-09-2019 | Regular Paper | Issue 5/2019

Threshold Extraction Framework for Software Metrics

Mohammed Alqmase, Mohammad Alshayeb, Lahouari Ghouti

01-09-2019 | Regular Paper | Issue 5/2019

Side-Channel Analysis for the Authentication Protocols of CDMA Cellular Networks

Chi Zhang, Jun-Rong Liu, Da-Wu Gu, Wei-Jia Wang, Xiang-Jun Lu, Zheng Guo, Hai-Ning Lu

01-09-2019 | Regular Paper | Issue 5/2019

Degree-of-Node Task Scheduling of Fine-Grained Parallel Programs on Heterogeneous Systems

Han Lin, Ming-Fan Li, Cheng-Fan Jia, Jun-Nan Liu, Hong An

01-09-2019 | Regular Paper | Issue 5/2019

CR-Morph: Controllable Rigid Morphing for 2D Animation

Wen-Wu Yang, Jing Hua, Kun-Yang Yao

01-09-2019 | Regular Paper | Issue 5/2019

DEMC: A Deep Dual-Encoder Network for Denoising Monte Carlo Rendering

Xin Yang, Dawei Wang, Wenbo Hu, Li-Jing Zhao, Bao-Cai Yin, Qiang Zhang, Xiao-Peng Wei, Hongbo Fu

01-09-2019 | Regular Paper | Issue 5/2019

A Locating Method for Reliability-Critical Gates with a Parallel-Structured Genetic Algorithm

Jie Xiao, Zhan-Hui Shi, Jian-Hui Jiang, Xu-Hua Yang, Yu-Jiao Huang, Hai-Gen Hu

01-09-2019 | Regular Paper | Issue 5/2019

CK-Modes Clustering Algorithm Based on Node Cohesion in Labeled Property Graph

Da-Wei Wang, Wan-Qiu Cui, Biao Qin

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits