Skip to main content
main-content
Top

Journal

Journal of Computer Science and Technology

Journal of Computer Science and Technology 6/2019

Issue 6/2019

November 16, 2019

Table of Contents ( 16 Articles )

01-11-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

HybridTune: Spatio-Temporal Performance Data Correlation for Performance Diagnosis of Big Data Systems

Rui Ren, Jiechao Cheng, Xi-Wen He, Lei Wang, Jian-Feng Zhan, Wan-Ling Gao, Chun-Jie Luo

01-11-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

An Efficient Framework for Multiple Subgraph Pattern Matching Models

Jiu-Ru Gao, Wei Chen, Jia-Jie Xu, An Liu, Zhi-Xu Li, Hongzhi Yin, Lei Zhao

01-11-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

Interval Estimation for Aggregate Queries on Incomplete Data

An-Zhen Zhang, Jian-Zhong Li, Hong Gao

01-11-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

Adversarial Heterogeneous Network Embedding with Metapath Attention Mechanism

Chun-Yang Ruan, Ye Wang, Jiangang Ma, Yanchun Zhang, Xin-Tian Chen

01-11-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

Modeling Temporal Dynamics of Users’ Purchase Behaviors for Next Basket Prediction

Pengfei Wang, Yongfeng Zhang, Shuzi Niu, Jiafeng Guo

01-11-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

Large-Scale Estimation of Distribution Algorithms with Adaptive Heavy Tailed Random Projection Ensembles

Momodou L. Sanyang, Ata Kabán

01-11-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

Progressive Furniture Model Decimation with Texture Preservation

Zhi-Guang Pan, Chu-Hua Xian, Shuo Jin, Gui-Qing Li

01-11-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

Weakly- and Semi-Supervised Fast Region-Based CNN for Object Detection

Xing-Gang Wang, Jia-Si Wang, Peng Tang, Wen-Yu Liu

01-11-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

A Geometric Strategy Algorithm for Orthogonal Projection onto a Parametric Surface

Xiaowu Li, Zhinan Wu, Feng Pan, Juan Liang, Jiafeng Zhang, Linke Hou

01-11-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

Artistic Augmentation of Photographs with Droplets

Mo-Han Zhang, Jin-Hui Yu, Kang Zhang, Jun-Song Zhang

01-11-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

Automatic Diabetic Retinopathy Screening via Cascaded Framework Based on Image- and Lesion-Level Features Fusion

Cheng-Zhang Zhu, Rong Hu, Bei-Ji Zou, Rong-Chang Zhao, Chang-Long Chen, Ya-Long Xiao

01-11-2019 | Survey | Issue 6/2019

Security Attacks in Named Data Networking: A Review and Research Directions

Naveen Kumar, Ashutosh Kumar Singh, Abdul Aleem, Shashank Srivastava

01-11-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

An Efficient Approach for Mitigating Covert Storage Channel Attacks in Virtual Machines by the Anti-Detection Criterion

Chong Wang, Nasro Min-Allah, Bei Guan, Yu-Qi Lin, Jing-Zheng Wu, Yong-Ji Wang

01-11-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

Tightly Secure Public-Key Cryptographic Schemes from One-More Assumptions

Ge Wu, Jian-Chang Lai, Fu-Chun Guo, Willy Susilo, Fu-Tai Zhang

01-11-2019 | Issue 6/2019

JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY

01-11-2019 | Issue 6/2019

2019 Author Index

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits