Skip to main content
Top

Journal of Electronic Materials

Issue 1/2023

Special Section: Advanced Metal Ion Batteries. Guest Editors: Xinhui Xia and Yongqi Zhang

Content (65 Articles)

Topical Collection: Advanced Metal Ion Batteries

Bimetallic MOF-Derived CoS2/CuCo2S4 Particles Anchoring on Nitrogen-Doped Carbon Framework as Anodes for Sodium-Ion Batteries

Liang Wang, Shiqi Jiang, Xiaoyue Li, Jiajie Huang, Yaxuan Li, Jingyi Gao, Yuting Wang, Yefeng Yang

Topical Collection: Advanced Metal Ion Batteries

Fe3O4 Hollow Nanospheres Grown In Situ in Three-Dimensional Honeycomb Macroporous Carbon Boost Long-Life and High-Rate Lithium Ion Storage

Lixia Wang, Hao Zheng, Xin Jin, Yongfeng Yuan

Topical Collection: Advanced Metal Ion Batteries

Electrochemical Lithium Intercalation in Titania Nanowire Arrays for Boosting Photocatalytic Activity

Xusheng Cao, Jin-Ming Wu, Zhe Zhang, Jiayi Qin, Zhaogang Fu, Jianhang Hai, Zhencui Wang, Zhizhen Ye, Wei Wen

Topical Collection: Advanced Metal Ion Batteries

Heterointerface Engineering of Hierarchical CoO@NiO Nanoarrays: Low-Cost and Highly Efficient Electrocatalysts for Oxygen Evolution

Wenxiu Liu, Shixin Mai, Chengjun Hu, Qingxi Zhuang, Yingxia Zhao, Weizhao Ling, Zhuoying Yang, Gao Cheng

Topical Collection: Advanced Metal Ion Batteries

Graphite-Like Carbon-Decorated δ-MnO2 Nanoparticles as a High-Performance Cathode for Rechargeable Zinc-Ion Batteries

Qixing Xie, Leheng Huang, Zijian Liang, Shichang Tang, Weizhao Ling, Qingxia Huang, Zihao Zhou, Xiaohui Su, Tong Xue, Gao Cheng

Brief Communication

Green Emission from Calcium Zirconium Silicate Doped with Trivalent Terbium Phosphor

Vijay Singh, Ch. B. Annapurna Devi, B. Rupa Venkateswara Rao, A. S. Rao

Review Article

Effect of Different Counter Electrodes on Power Conversion Efficiency of DSSCs

Geetam Richhariya, Anil Kumar, Akash Kumar Shukla, K. N. Shukla, Bhim Charan Meikap

Review Article

Advances in Supercapacitor Development: Materials, Processes, and Applications

Kabir O. Oyedotun, Joshua O. Ighalo, James F. Amaku, Chijioke Olisah, Adedapo O. Adeola, Kingsley O. Iwuozor, Kovo G. Akpomie, Jeanet Conradie, Kayode A. Adegoke

Review Article

High-Gain Low-Profile EBG Resonator Antenna Based on Quasi-Icosahedral Shapes

Mustapha Hadj Sadok, Youssef Lamhene, Samir Berkani

Original Research Article

Electronic Structure and Magnetocaloric Effect of Sr-Doped SmCoO3 Perovskites

T. V. Manh, Y. Pham, T. L. Phan, N. T. Dang, N. Tran, H. R. Park, B. W. Lee, S. C. Yu

Original Research Article

Enhanced and Controllable Ferroelectric Photovoltaic Effects in Bi4Ti3O12/TiO2 Composite Films

Yan-Ping Jiang, He-Chun Zhou, Xin-Gui Tang, Wen-Hua Li, Xiao-Bin Guo, Zhen-Hua Tang, Qiu-Xiang Liu

Original Research Article

Recent Advances to Enhance Electrical and Photoelectrical Properties of Antimony Selenide Crystals via Tin Doping

H. M. Patel, S. P. Sikligar, P. D. Patel, P. B. Patel, H. N. Desai, J. M. Dhimmar, B. P. Modi

Original Research Article

Experimental and Field Study of a Pavement Thermoelectric Energy Harvesting System Based on the Seebeck Effect

Zhongwu Xie, Kaixi Shi, Laifu Song, Xiran Hou

Original Research Article

Basicity, Optical Features, and Neutron/Charged Particle Attenuation Characteristics of P2O5-As2O3-PbO Glasses Doped with Tungsten Ions

E. A. Abdel Wahab, Haifa A. Alyousef, A. F. Abd El-Rehim, Kh. S. Shaaban

Original Research Article

Effect of Thickness on Morphology, Structural, and Optical Properties of Nb-Doped β-Ga2O3 Films Prepared by RF Magnetron Sputtering

Ruidong Li, Jinxiang Deng, Peng Xie, Qing Zhang, Xue Meng, Juxin Luo, Guisheng Wang, Qianqian Yang, Hongli Gao

Original Research Article

Cubic Mixed Semiconductor BAs:N Compounds for Energy Harvesting and Photovoltaic Applications

Moaid K. Hussain, Bashaer Jawad Kahdum, Ramesh Paudel, Stepan Syrotyuk

Original Research Article

Study on the Enhancement of Light Intensity and High Color Rendering Index of a White Light Emitting Diode

Shao-Hwa Hu, Yen-Sheng Lin, Shui-Hsiang Su, Hang Dai, Jing-Shi He

Original Research Article

Optimization of CdZnyS1−y Buffer Layer Properties for a ZnO/CZTSxSe1−x/Mo Solar Cell to Enhance Conversion Efficiency

M. Boubakeur, A. Aissat, L. Chenini, M. Ben Arbia, H. Maaref, J. P. Vilcot

Original Research Article

Study of Flux/E-GaIn Interfacial Tension and Wetting Behavior of Fluxes

Ran Sui, Jinghuan Chang, Rui Cao, Qiaoli Lin

Original Research Article

Novel Synthesis of a PANI/ZnO Nanohybrid for Enhanced NO2 Gas Sensing Performance at Low Temperatures

To Thi Nguyet, Lai Van Duy, Quan Thi Minh Nguyet, Chu Thi Xuan, Dang Thi Thanh Le, Chu Manh Hung, Nguyen Van Duy, Nguyen Duc Hoa

Original Research Article

Evolution of Microstructure and Mechanical Properties of Copper Pillar Solder Joints Under Ultrasound

Kui Li, Daowei Wu, Peiyuan Lu, Zhankun Li, Junhui Li

Original Research Article

Titanium Carbide/Carbon-Supported Platinum Nanoparticles Boost Oxygen Reduction Reaction for Fuel Cells

Cheng Zheng, Xueqin Sun, Yanxi Qin, Yan Guo, Jingjing Yan, Xili Tong

Original Research Article

Vapor-Phase Epitaxial Growth of Large-Scale High Crystalline Sb2Se3 Nanowires for Photodetector Application

Guangzhuang Sun, Runze Ling, Yang Cai, Anrong Wang

Original Research Article

First-Principles Study on C3N4 Intermediate Band Materials

Jianbo Yin, Xiaobin Yan, Min Zhu

Original Research Article

Influence of Air Annealing Temperature on MgI2 Activation to CdSe Thin Films

Suman Kumari, D. Suthar, Himanshu, N. Kumari, M. S. Dhaka

Original Research Article

Growth and Characterization of Vacuum Evaporated MgSe Thin Films

R. A. Almotiri, A. F. Qasrawi, Sabah E. Al Garni

Original Research Article

K2FeO4-Assisted Preparation of Discarded Badminton Shuttlecock Feather-Derived Hierarchical Porous Carbon for High-Performance Supercapacitors

Xinru Liu, Jianwei Yang, Zhentao Bian, Xuanxuan Zhao, Yanyan Zhu, Hongyan Wang, Lei Song, Juncai Chu, Ying Zhang, Ziyan Ye

Original Research Article

Analog Performance Analysis of High-K Spacer Dual Material Gate Graded Channel Nanotube

Ashima Rai, D. Vaithiyanathan, Balwinder Raj

Original Research Article

Electromagnetic Interference Shielding Performance of CNT Sponge/PDMS Force-Sensitive Composites

Lishuang Liu, Jinping Liu, Ruirong Wang, Xin Li, Hao Guo, Jun Tang, Jun Liu

Original Research Article

Optimization and Analysis of an Output Performance Calculation Model for a Cesium Thermionic Energy Converter

Ming Zhao, Shuoyang Fang, Zhizhong Jiang, Yukun Li, Jie Yu

Original Research Article

Mechanism of Aluminum Droplet Nucleation and Ripening on GaAs(001) Surface by Molecular Beam Epitaxy

Yi Wang, Chong Jiang, Yanbin Huang, Zhao Ding, Zijiang Luo, Jihong Wang, Xiang Guo

Original Research Article

Effect of Aging Time on Ductile–Brittle Transition Behaviors of Sn-3.5Ag Solder

Xiangxi Zhao, Wei Zhang, Chunqing Wang, Rong An, Wei Liu, Chunjin Hang

Original Research Article

Two-Dimensional Nodal-Loop Semimetal in Monolayer Zn4C2

Qian Xia, Qiang Cao, Sheng-Shi Li, Wei-Xiao Ji

Original Research Article

Mn-Incorporated α-Fe2O3 Nanostructured Thin Films: Facile Synthesis and Application as a High-Performance Supercapacitor

Sujit A. Kadam, Yuan-Ron Ma, Yan-Ruei Chen, Yuvraj H. Navale, Amol S. Salunkhe, Vikas B. Patil, Sachin D. Ralegankar, Pravin D. More

Original Research Article

An Ultra-thin Flexible Double-Layer Dual-Band Frequency Selective Surface

Jinping Li, Xinyu Hou, Yonggang Xu

Original Research Article

C-Axis-Oriented Ba(ZnHf)xFe12−xO19 M-Type Barium Hexaferrite with a High Squareness Ratio

Yulin Li, Qian Liu, Meiguo Qi, Yilin Chen

Original Research Article

Efficient NLO Materials Based on Poly(ortho-anisidine) and Polyaniline: A Quantum Chemical Study

Abdelbassat Kenane, Djebar Hadji, Kadda Argoub, Ahmed Yahiaoui, Aicha Hachemaoui, Khaled Toubal, Ali Mustapha Benkouider, Oana Rasoga, Anca Stanculescu, Aurelian–Catalin Galca

Original Research Article

Preparation of a Wood-Based Thermally Conductive Composite

Tingting Fan, Lei Zhang, Jianwen Miao, Chao Yang, Guohua Song

Original Research Article

Low Thermal Conductivity and Enhancement in Figure-of-Merit in Na and Mg Co-doped β-Zn4Sb3

Jie Zheng, Yu Tang, Kaiyuan Shen, Lanxian Shen, Wen Ge, Peizhi Yang, Shukang Deng

Original Research Article

Synthesis, Thermal, Optical, and Radiation-Absorbing Properties of Bi2O3-Li2O-As2O3-B2O3 Glasses

Birampally Kalyani, Abeer S. Altowyan, Avula Edukondalu, Navaneetha Pujari, M. Srinivasa Reddy, Z. A. Alrowaili, I. O. Olarinoye, M. S. Al-Buriahi

Original Research Article

All-Optical Tunable Slow Light Based on Metal/Semiconductor Hybrid EIT Metamaterial

Yao Zhang, Chengju Ma, Jiasheng Jin, Yuebin Zhang, Shiqian Bao, Mi Li, Dongming Li, Yixin Zhang, Ming Liu, Qianzhen Liu

Original Research Article

Optimization of GLAD Angle for E-Beam-Fabricated Tungsten Oxide (WO3) Thin Films Towards Novel Electrochromic Behavior

Jyothi Gutpa, Habibuddin Shaik, K. Naveen Kumar, Sheik Abdul Sattar

Original Research Article

Resonance Photoemission Spectroscopic Study of Thermally Evaporated NiTiO3 Thin Films

N. K. Singh, A. Kumar, R. Dawn, S. Jena, A. Kumari, V. R. Singh, M. Zzaman, R. Shahid, D. Panda, S. K. Sahoo, U. K. Goutam, V. K. Verma, K. Kumar, M. Khatravath, A. Priyam

Original Research Article

Origin of Double-Rhombic Single Shockley Stacking Faults in 4H-SiC Epitaxial Layers

Johji Nishio, Chiharu Ota, Ryosuke Iijima

Original Research Article

Actively Tunable and Polarization-Independent Toroidal Resonance in Hybrid Metal-Vanadium Dioxide Metamaterial

Chang Shu, Chen Zhang, Yulong Ye, Tongqing Lin

Original Research Article

Sensitive Glucose Biosensor Based on ZnO/CuO Nanorods

Haneen Ali Jasim, Osama Abdul Azeez Dakhil

Original Research Article

Hot Extruded Bulk Polycrystalline (Bi1-xSbx)2(Te1-ySey)3 Alloys: Electron Transport and Lattice Thermal Conductivity

Remo A. Masut, Cédric André, Dimitri Vasilevskiy

Original Research Article

Studies on the Material and Photoluminescence Characteristics of the Structure of Al0.9Ga0.1As/GaAs DBR with Varied Doping

Tao Lin, Jianan Xie, Tianjie Zhang, Jingjing Li, Hongwei Xie, Yupeng Duan

Current Publications