Skip to main content
Top

Journal of Electronic Materials

Issue 5/2023

Special Sections: Synthesis and Advanced Characterization of Magnetic Oxides. Guest Editors: Jitendra Pal Singh, Manish Kumar, Shalendra Kumar, and R.C. Srivastava; Advanced Metal Ion Batteries. Guest Editors: Xinhui Xia and Yongqi Zhang

Content (60 Articles)

Topical Collection: Synthesis and Advanced Characterization of Magnetic Oxides

Iron-Doped Titania for Magneto-Opto-Electronic Device Applications

Divya Rehani, Manish Saxena, Sanjay R. Dhakate, Shailesh Narain Sharma

Topical Collection: Advanced Metal Ion Batteries

Surface Construction of a High-Ionic-Conductivity Buffering Layer on a LiNi0.6Co0.2Mn0.2O2 Cathode for Stable All-Solid-State Sulfide-Based Batteries

Yu Zhong, Zhaoze Fan, Daozhen Zhang, Min Su, Xiuli Wang, Jiangping Tu

Brief Communication

Microstructure and High-Temperature Thermoelectric Performance of InxCo4Sb12 Fabricated via Microwave Synthesis Combined with Spark Plasma Sintering

Chao Yong, Ying Lei, Xiaowu Jiang, Yu Li, Jin Qiu, Feng Gao, Nan Wang, Guangyuan Song, Huaichuan Hu

Review Article

Linear Reciprocating Motion Energy Harvester Systems Based on Multiple Operation Modes: A Review

Xiangfeng Gu, Lipeng He, Shuangjian Wang, Lei Liu, Yi Hou, Guangming Cheng

Review Article

Sintering Behavior, Phase Structure, and Microwave Dielectric Properties of Low-Permittivity Li5Al5Zn8Ge9O36 Ceramics

Shan Deng, Xin Qu, Yaqi Xiao, Haiqing Deng, Pengxiang Gao, Xiuli Chen, Huanfu Zhou

Open Access Original Research Article

Development of High-Resolution Nuclear Emulsion Plates for Synchrotron X-Ray Topography Observation of Large-Size Semiconductor Wafers

Shunta Harada, Taketo Nishigaki, Nobuko Kitagawa, Kotaro Ishiji, Kenji Hanada, Atsushi Tanaka, Kunihiro Morishima

Original Research Article

Effects of Indium on Wetting and Interfacial Features of a Sn-40Bi Alloy in a Copper Substrate

Jaderson Rodrigo da Silva Leal, Rodrigo André Valenzuela Reyes, Guilherme Lisboa de Gouveia, Francisco Gil Coury, José Eduardo Spinelli

Original Research Article

Lead-Free Stable Wide-Band-Gap Double Perovskite with Absorption in the Visible Region

Papiya Saha, R. Nithya, Sujoy Sen

Original Research Article

Thermally-Stable High EFIS Properties of Ternary Lead-Free BNT-BKT-BZ Piezoelectric Ceramics

Thi Hinh Dinh, Hyoung-Su Han, Vu Diem Ngoc Tran, Vinh Le Van, Jae-Shin Lee

Original Research Article

High Piezoelectric Performance and Cost-Effective Pb(Mn1/3Nb2/3)O3-Pb(Zr,Ti)O3 Piezoelectric Ceramics

Yuequn Wang, Guanglei Xiang, Liang Gao, Wenbin Tang, Guoliang Yuan

Original Research Article

Etching Exfoliated Ti2CTx Nanosheets for Photoelectrochemical Photodetectors with Enhanced Performance and Alkaline Stability

Ruiyang Yu, Hui Qiao, Yang Zhou, Gengcheng Liao, Zongyu Huang, Ziyu Wang, Xiang Qi

Original Research Article

TiO2 Enhanced Magnetic–Dielectric Properties of Co2Z Ferrite Materials for High Frequency Applications

Yida Lei, Xueying Wang, Kui Liu, Wei Li, Li Qiang, Huaiwu Zhang, Chen Daming, Jie Li

Original Research Article

Graphene/MoS2-Nanoribbons/Graphene Field-Effect Photodetectors: A Numerical Study

Nourieh Fathollahbeigi, Fatemeh Ostovari, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi

Original Research Article

Screening (SbTe)1−xNMx Solid Solutions Towards to Phase-Change Memory Materials Applications: A High-Throughput Computational Study

Hai-Di Feng, Shuo Peng, Zong-Yan Zhao, Chuan-Jun Wang, Ming Wen

Original Research Article

Preparation of Carbon Material Derived from Walnut Shell and Its Gas-Sensing Properties

L. X. Liu, Z. F. Wu, Q. H. Sun, M. Zhang, H. M. Duan

Original Research Article

Design and Performance Analysis of a GAA Electrostatic Doped Negative Capacitance Vertical Nanowire Tunnel FET

Anjana Bhardwaj, Pradeep Kumar, Balwinder Raj, Sunny Anand

Open Access Original Research Article

Effect of PEDOT:PSS Layer Deposition on Electrical and Photoelectrical Properties of n+-ZnO/n-Si Heterostructure

Y. V. Gomeniuk, Y. Y. Gomeniuk, S. V. Kondratenko, T. E. Rudenko, A. V. Vasin, A. V. Rusavsky, O. M. Slobodian, I. P. Tyagulskyy, V. P. Kostylyov, V. M. Vlasiuk, S. I. Tiagulskyi, R. Yatskiv, V. S. Lysenko, A. N. Nazarov

Original Research Article

Thermoelectric Properties of Zintl Arsenide EuCuAs

Naoto Nakamura, Yosuke Goto, Yuki Nakahira, Akira Miura, Chikako Moriyoshi, Chul-Ho Lee, Hidetomo Usui, Yoshikazu Mizuguchi

Original Research Article

Effect of Tb Doping Amount on Microwave Absorption Performance of Dy2Co17 Alloys

Zhixuan Xu, Tianrui Xia, Lichun Cheng, Ri Xiang, Qingrong Yao, Qianxin Long, Zhao Lu

Original Research Article

Theoretical Study of Bromide Mixed-RbPbI3 Towards Optoelectronic Applications

Anupriya Nyayban, Subhasis Panda, Avijit Chowdhury

Original Research Article

A Density Functional Study on Adrucil Drug Sensing Based on the Rh-Decorated Gallium Nitride Nanotube

Raffah Khamis Mahal, Ali Taha, Dhay Ali Sabur, Safa K. Hachim, Sallal A. H. Abdullaha, Mustafa M. Kadhim, Ahmed Mahdi Rheima

Original Research Article

Influence of Sintering Temperature on Structure and Thermoelectric Properties of Cu2Se0.75Te0.25

Trung Kien Mac, Tran Dang Thanh, Huu Tuan Nguyen, Nguyen Thi Viet Chinh, Dinh Chi Linh, Hung Manh Do, Anh Tuan Duong

Original Research Article

Facile Synthesis of CsPbX3 Perovskite Quantum Dots via an Open-Air Solution Strategy

Ruiyi Han, Jin Chen, Fengchao Wang, Yu Sun, Yanling Hu, Jing Yang, Canyun Zhang, Jinfang Kong, Lan Li, Haiyan Wang

Original Research Article

Investigating the Reliability of a Negative Capacitance Field Effect Transistor Regarding the Electric Field Across the Oxide Layer

Bingtao Liu, Hanxi Sun, Changmeng Huan, Renxu Jia, Yongqing Cai, Qingqing Ke

Original Research Article

Comparative Study of Morphological Variation in Bi-functional ZnCo2O4 Nanostructures for Supercapacitor and OER Applications

Garima Gupta, U. Naveen Kumar, Nasima Khatun, Tiju Thomas, Somnath C. Roy

Original Research Article

Potential-Induced Performance Degradation (PID) Applied on a Perovskite Solar Cell: Exploring Its Effect on Cell Performance Through Numerical Simulation

Md. Ariful Islam, Md. Akhtaruzzaman, M. Mottakin, Vidhya Selvanathan, Md. Shahiduzzaman, M. N. I. Khan, A. F. M. Masum Rabbani, M. J. Rashid, Mohd Adib Ibrahim, K. Sopian, K. Sobayel

Original Research Article

Study of the Tunneling Effect on the Performance of Silicon Heterojunction Solar Cells

Yunkai Duan, Weihong Xu, Xiaoliang He, Zhilong Jiang, Hongyan Lu, Song Zhang, Cheng Liu, Shouyu Wang, Yan Kong

Original Research Article

Density Functional Theory-Based Study of Ag/ZnO Schottky Diode

Aniruddh Bahadur Yadav, N. V. L. Narasimha Murty, Bandaru Lasya, Sreenivasulu Mamilla, Basavaraj S. Sannakashappanavar

Original Research Article

Synergistic Effect of Surface Coating and Multi-additive-Based Electrolyte for Enhancing the Cycling Performance of LiMn2O4 Cathodes

Ngoc Thi Bao Nguyen, Ni Truong Nhat Nguyen, Hoang Van Nguyen, Nhan Thanh Tran, Trung Thien Nguyen, Quan Dinh Nguyen, Quan Phung, Phung My Loan Le, Duc Quang Truong, Man Van Tran

Original Research Article

Noise Distortion Analysis of the Designed Heterodielectric Dual-Material Gate Dopingless Nanowire FET

Nibha Kumari, Ashish Raman, Deepti Kakkar, Sarabdeep Singh, Naveen Kumar

Original Research Article

Delivery of Cisplatin Anti-cancer Drug by Si-Decorated Al24N24 Nanocage: DFT Evaluation of Electronic and Structural Features

Mustafa M. Kadhim, Ali Taha, Sallah Ahmed Abdullaha, Sanarya Thamer Naser, Safa K. Hachim, Ahmed Mahdi Rheima

Original Research Article

Performance Optimization of CuSbS2 Photovoltaics Based on Comparison Between Experimental and Theoretical Base Model Results

Adeyinka D. Adewoyin, Muteeu A. Olopade, Olusola O. Oyebola, Rilwan O. Balogun, Imoleayo D. Adewoyin, Anthony B. Adegboyega

Original Research Article

MOF-Derived Octahedral-Shaped Fe3O4@C Composites for Lithium Storage

Kai Li, Renchi Qin, YiQuan Xiong, Ling Ding, JianWu Wen, Min Zeng

Original Research Article

Low-Temperature Sintering Properties of Bi2O3 Doped PZT-5H Piezoelectric Ceramics

Wanzi Mao, Qing Xu, Duanping Huang, Huajun Sun, Feng Zhang, Xiaobin Xie

Original Research Article

Impact of Substrate Morphology and Structural Defects in Freestanding Gallium Nitride on the Breakdown Characteristics of GaN-on-GaN Vertical Diodes

Prudhvi Peri, Kai Fu, Houqiang Fu, Jingan Zhou, Yuji Zhao, David J. Smith

Original Research Article

A High-Performance Pure and Al-Doped CdSe Nanostructured Thin Film for Photo-Sensing Application

Suvarna S. Kulkarni, Umesh P. Gawai, Shilpa D. Kamble, Devashri P. Upasani, Jaydeep V. Sali, R. Venkatesh, Deelip S. Bhavsar

Original Research Article

Microstructures and Photovoltaic Properties of TiO2/BiFeO3 Core–Shell Nanowire Arrays

Jiahua Li, Jizhuang He, Sisi Li, Yin Ren, Ke Ding, Shulin Xing, Yunfei He, Rongli Gao, Chunlin Fu

Original Research Article

Upconversion Luminescence and Temperature Sensing Properties of Er3+/Yb3+-Doped α-BiNbO4 Phosphor

Bo Hu, Huawei Zhang, Liren He, Dongli Wang

Original Research Article

Effect of the Second-Phase Particle Distribution on the Brittle Fracture Behavior of Sn-3Ag-0.5Cu Solder

Xiangxi Zhao, Wei Zhang, Chunqing Wang, Wei Liu, Chunjin Hang

Original Research Article

Lattice Thermal Transport of BAs, CdSe, CdTe, and GaAs: A First Principles Study

Nurul Ahad Akil, San-Dong Guo

Original Research Article

Effect of Different Annealing Techniques on CIGS Deposited Using One-Step Single-Target Sputtering

Sachin V. Desarada, Kalyan B. Chavan, Nandu B. Chaure

Original Research Article

Effect of Cobalt Doping on the Structural, Linear, and Nonlinear Optical Properties in Ba1−xCoxTiO3 Perovskites

H. Lemziouka, F. Nekkach, A. Boutahar, R. Moubah, L. H. Omari, M. Filali, A. Rjeb, H. Lassri, M. Abid, E. K. Hlil, M. El Yazidi

Original Research Article

Dislocation Density Reduction in MOVPE-Grown (211) CdTe/Si by Post-Growth Patterning and Annealing

B. S. Chaudhari, M. Niraula, Y. Takagi, R. Okumura, K. P. Sharma, T. Maruyama

Original Research Article

Facile Synthesis of MnSe/FeSe2 Nanocomposite on Nickel Foam Electrode for Enhanced Water Oxidation

Sajjad Ahmad Khan, Soumaya Gouadria, H. A. Alburaih, Asghar Nazir, Naseeb Ahmad, Muhammad Bilal Tahir, Salma Aman

Original Research Article

Switching Enhancement in Copper Oxide Thin-Film Transistors via Molybdenum Trioxide Buffering and Nitrogen Doping

Asmaa Mudhaffar, Badriah Sultan, ElSayed Shalaan, Hala Al-Jawhari

Original Research Article

Reducing Subsurface Damage with Trizact™ Diamond Tile During a Prime Silicon Wafer Grinding Process

John J. Gagliardi, Vincent D. Romero, Fabian Stolzenburg, Anatoly Z. Rosenflanz, Jason D. Anderson

Original Research Article

Synthesis of Cu Nanowires by Template Electrodeposition and Their Application in Pressure Sensors

Zhi-Chao Meng, Li-Yin Gao, Zhi-Quan Liu

Original Research Article

Effect of Film Thickness on the Microstructure and Dielectric and Ferroelectric Properties of (Bi0.5Na0.5)0.94Ba0.06TiO3 Films by Pulsed Laser Deposition

Lin Li, Changrong Zhou, Dongyan Yu, Yuanlei Zheng, Yusong Du, Lei Ma, Jingtai Zhao, Guanghui Rao

Original Research Article

Thermoelectric Performance of an n-Doped CaSbK Half-Heusler Compound

M. Bouattou, Z. F. Meghoufel, A. Menad, F. Kadi Allah, F. Cherifi, A. Boukra

Current Publications