Skip to main content
main-content
Top

Journal

Journal of Electronic Materials

Journal of Electronic Materials 8/2020

Issue 8/2020

Special Section: 19th International Conference on II-VI Compounds and Related Materials. Guest Editors: Chongxin Shan and Aidong Shen

Table of Contents ( 75 Articles )

14-02-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

Design of a Surface Plasmon Resonance-Enhanced ZnO Ultraviolet Photodetector Based on a Sub-wavelength Metal Grating Covered with a High-Refractive-Index Medium

Ji Yu, Hai-Jiao Men, Jian-Wei Zhang, Xiang-Wei Zhang, Ning Tian

05-03-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

p-Type Nonpolar a-ZnO:N Thin Films on r-Sapphire Substrates Grown by Molecular Beam Epitaxy

Naoki Maekawa, Hirotake Nakayama, Nobuaki Yamane, Koji Irie, Tomoki Abe, Hirofumi Kasada, Kunio Ichino, Kazuaki Akaiwa

11-03-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

Ag Localized Surface Plasma-Modulated NBE Emissions from ZnCdO Thin Films

Shaobing Wu, Xi Cheng, Youming Lu, Shun Han, Peijiang Cao, Yuxiang Zeng, Wangying Xu, Ming Fang, Wenjun Liu, Deliang Zhu

25-03-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

Preparation and Properties of CdZnTe Thick Film on Doped ZnO Film Substrates

Haofei Huang, Jian Huang, Zhuorui Chen, Yan Hu, Hongwei Li, Ruoqi Zhang, Ke Tang, Meng Cao, Linjun Wang

04-05-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

Localized Surface Plasmon-Enhanced Ultraviolet and Visible Photoresponse Based on ZnO Films with Au Nanoparticles

Yimin Jin, Shujie Jiao, Hongliang Lu, Dongbo Wang, Shiyong Gao, Jinzhong Wang

25-03-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

Influence of Cu Thickness and Annealing on the Properties of ZnS/Cu/ZnS Multilayer Films

Zhe Chen, Jian Huang, Zhuorui Chen, Yan Hu, Hongwei Li, Ruoqi Zhang, Ke Tang, Linjun Wang

14-05-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

Study on the Performance of a Planar CdZnTe Detector with Guard-Ring

Xingchang Jin, Haozhi Shi, Jiahua Min, Xiaoyan Liang, Jian Huang, Linjun Wang

23-05-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020 Open Access

Charged Exciton Dissociation Energy in (Cd,Mn)Te Quantum Wells with Variable Disorder and Carrier Density

A. Łopion, A. Bogucki, K. E. Połczyńska, W. Pacuski, A. Golnik, T. Kazimierczuk, P. Kossacki

19-02-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

MgxZn1−xO Prepared by the Sol–Gel Method and Its Application for Ultraviolet Photodetectors

Junkang Wu, Zihao Li, Ruijun Zhang, Zhao Fu, Shan Han, Jiadong Chen, Rongdun Hong, Jiafa Cai, Feng Zhang, Zhengyun Wu

15-05-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

Mechanisms of Two-Stage Conductivity Relaxation in CdTe:Cl with Ultrasound

Ya. Olikh, M. Tymochko, O. Olikh

02-06-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020 Open Access

Direct Interbranch Relaxation of Polaritons in a Microcavity with Embedded CdSe/(Cd,Mg)Se Quantum Wells

Krzysztof Sawicki, Magdalena Jurczak, Wojciech Pacuski, Jan Suffczyński

23-01-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

Electroluminescence Properties of a Zinc Oxide Nanorod Array Heterojunction Light-Emitting Diode

Hua Jiang, Youming Lu, Ximing Rong, Shun Han, Peijiang Cao, Yuxiang Zeng, Wangying Xu, Ming Fang, Wenjun Liu, Deliang Zhu

13-04-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

The Photoluminescence Properties of β-Ga2O3 Thin Films

Hao Liu, Chenxiao Xu, Xinhua Pan, Zhizhen Ye

29-05-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

Bragg Diffraction Imaging of CdZnTe Single Crystals

C. Yildirim, E. Gout, A. Pagot, T. N. Tran Thi Caliste, J. Baruchel, D. Brellier, P. Ballet

14-02-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

Optoelectronic Properties of MoS2/g-ZnO van der Waals Heterostructure Investigated by First-Principles Calculations

Hui Yao, Qi Yao, Hao Wang, Yaping Wu, Yinghui Zhou, Huiqiong Wang, Xiaohang Chen, Huahan Zhan, Shuping Li, Junyong Kang

26-02-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

Improvement of Surface Defects in CdZnTe Crystals by Rapid Thermal Annealing

Lingyan Xu, Jingyi Wang, Jiangpeng Dong, Wanqi Jie

19-03-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

DFT Study of Structural and Electronic Properties of MgZnO Alloy

Qi Yao, Hui Yao, Hao Wang, Huahan Zhan, Yaping Wu, Yinghui Zhou, Xiaohang Chen, Huiqiong Wang, Junyong Kang

09-04-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

Ternary Lead Chalcogenide Alloys for Mid-Infrared Detectors

P. Su, R. Pujari, V. Boodhoo, S. Aggarwal, P. Bhattacharya, O. Maksimov, K. Wada, S. Merlo, H. B. Bhandari, L. C. Kimerling, A. Agarwal

02-01-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

Temperature-Dependent Crystallization of Ga2O3 for Ultraviolet Photodetectors

Jinjie Wu, Chao Li, Ximing Rong, Peijiang Cao, Shun Han, Yuxiang Zeng, Wenjun Liu, Deliang Zhu, Youming Lu

04-02-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

High-Gain Ultraviolet Avalanche Photodiodes Using a ZnSe-Based Organic–Inorganic Hybrid Structure

Yuki Ichikawa, Keita Tanaka, Kazuki Nakagawa, Yuta Fujii, Kentaro Yoshida, Kaiki Nakamura, Ryuichi Miyazaki, Tomoki Abe, Hirofumi Kasada, Kunio Ichino, Kazuaki Akaiwa

24-06-2020 | Topical Collection: 19th International Conference on II-VI Compounds | Issue 8/2020

The Properties of Cd1−xZnxTe Films Prepared by RF Magnetron Sputtering

Tongying Wang, Jian Huang, Zhuorui Chen, Haofei Huang, Hongwei Li, Ke Tang, Meng Cao, Linjun Wang

20-05-2020 | Issue 8/2020

Perovskite-Type BaTiO3 Nanocrystal Modifier in TiO2/CH3NH3PbI3 Interface to Enhance the Performance of Planar Perovskite Solar Cells

Xinxin Zhang, Jiejing Zhang, Pengyu Su, Shuang Feng, Ri Xu, Chang Bian, Wuyou Fu, Haibin Yang, Zhihui Li

21-05-2020 | Issue 8/2020

In-Depth Analysis of Structures, Materials, Models, Parameters, and Applications of Organic Light-Emitting Diodes

Shubham Negi, Poornima Mittal, Brijesh Kumar

15-05-2020 | Issue 8/2020

Ethanol Biofuel Cell Utilizing Photo-Excited Flavin-Mediated Oxidation of β-Nicotinamide Adenine Dinucleotide Hydrate (NADH) at the Anode and Reduction of H+ Ions at the Cathode

Jun Yano, Kenta Suzuki, Chikara Tsutsumi, Michiaki Mabuchi, Akihisa Kita, Nobuki Hayase, Akira Kitani

16-05-2020 | Issue 8/2020

Optical Studies of Molecular-Beam Epitaxy-Grown Hg1−xCdxTe with x = 0.7–0.8

K. D. Mynbaev, A. M. Smirnov, N. L. Bazhenov, N. N. Mikhailov, V. G. Remesnik, M. V. Yakushev

21-05-2020 | Issue 8/2020

Effect of Zinc Oxide (ZnO) Nanoparticles on Interfacial Barrier Height and Band Bending of Phenosafranin (PSF) Dye-Based Organic Device

Sudipta Sen, N. B. Manik

22-05-2020 | Issue 8/2020

Enhanced Magnetodielectric Response in c-Axis AlN Based Magnetoelectric Multilayer Encapsulating a Highly Magnetostrictive Thin Film

Shuvam Pawar, Anuj Kumar, Jitendra Singh, Davinder Kaur

28-05-2020 | Issue 8/2020

Microstructural Characterization of Multilayer Metal Stack on InGaAs/InP Contact

Chih-Lin Hsu, Yewchung Sermon Wu, Szu-Hung Chen, Kun-Lin Lin

14-05-2020 | Issue 8/2020

Direct Ink Writing of Graphene–Cobalt Ferrite Hybrid Nanomaterial for Supercapacitor Electrodes

Doan T. Tung, Le T. T. Tam, Hoang T. Dung, Ngo T. Dung, Hoang T. Ha, Nguyen T. Dung, Thai Hoang, Tran D. Lam, Tran V. Thu, Dang T. Chien, Phan N. Hong, Phan N. Minh, Nguyen V. Quynh, Le T. Lu

14-05-2020 | Issue 8/2020

Electrochemical Performance of Green Stabilizer- and Biomolecule-Assisted PbWO4 Nanoparticles

T. Daniel, V. Balasubramanian, J. Henry, G. Sivakumar, K. Mohanraj

14-05-2020 | Issue 8/2020

Real-Time Putrescine Detection by Triphenodioxazine-Based Organic Thin-Film Transistor Sensor

Jiaxin Zhu, Xiao Wang, Haizeng Wang

14-05-2020 | Issue 8/2020

Effect of PANI and PPy on Electrochemical Performance of rGO/ZnMn2O4 Aerogels as Electrodes for Supercapacitors

Quoc Bao Le, Elif Vargun, Haojie Fei, Qilin Cheng, Constantin Bubulinca, Robert Moučka, Irina Sapurina, Trong Dao Tran, Natalia E. Kazantseva, Petr Saha

15-05-2020 | Issue 8/2020

Structure and Electrochemical Properties of PANI/ZrOX and PANI/SiOX Composites

T. N. Myasoedova, T. A. Moiseeva, M. A. Kremennaya, A. Tirkeshov, G. E. Yalovega

15-05-2020 | Issue 8/2020

Phase Diagram of the Pb-Se-Sn System

Sinn-wen Chen, Tse-yang Huang, Ya-hsiang Hsu, Aleš Kroupa

15-05-2020 | Issue 8/2020

Investigation of Arc Erosion Mechanism for Tin Dioxide-Reinforced Silver-Based Electrical Contact Material Under Direct Current

Hangyu Li, Xianhui Wang, Zhudong Hu, Yanfeng Liu

16-05-2020 | Issue 8/2020

Study of Thermoelectric Modules with Self-Powered Tunable Thermal Resistance for Thermal Management and Energy Conservation

Yihua Zheng, Ning Li

16-05-2020 | Issue 8/2020

Efficient Nonenzymatic Sensors Based on Ni-MOF Microspheres Decorated with Au Nanoparticles for Glucose Detection

Junli Chen, Haoyong Yin, Jielin Zhou, Ling Wang, Jianying Gong, Zhenguo Ji, Qiulin Nie

16-05-2020 | Issue 8/2020

Flexible Resistive Switching Memory with a Schottky Diode Function Based on a Zinc Oxide/Methylene Blue Heterojunction

Muhammad Umair Khan, Gul Hassan, Jinho Bae

18-05-2020 | Issue 8/2020

Tuning of Structural Transition Pressure and Electronic Properties of Alkaline Earth Chalcogenides by Isoelectronic Substitution

Abhinav Nag, Anuja Kumari, Jagdish Kumar

20-05-2020 | Issue 8/2020

Structural, Optical and Mechanical Properties and Cracking Factors of Large-Sized KBr:Ce3+ Single Crystal

Yongtao Li, Yongju Li, Zhenxiao Yang, Xuejian Zhang, Jinghe Liu, Fanming Zeng, Jimin Yao, Chun Li, Hai Lin, Zhongmin Su, C. K. Mahadevan

20-05-2020 | Issue 8/2020

A Single Layer UWB Frequency Selective Surface for Shielding Application

D. Kanchana, S. Radha, B. S. Sreeja, E. Manikandan

20-05-2020 | Issue 8/2020

Study of Morphological, Optical and Microwave Properties of Strontium-Doped Cobalt Ferrites

Amna Mir, Mohammad Qadeer, Rana Waqas, Salman Naeem Khan

22-05-2020 | Issue 8/2020

Growth and Characterization of SiGe on c-Plane Sapphire Using a Chemical Vapor Deposition System

Abbas Sabbar, Joshua M. Grant, Perry C. Grant, Wei Dou, Bader Alharthi, Baohua Li, Fatma Yurtsever, Seyed Amir Ghetmiri, Mansour Mortazavi, Hameed A. Naseem, Shui-Qing Yu, Aboozar Mosleh, Zhong Chen

22-05-2020 | Issue 8/2020

Synthesis of Hydrogen-Containing Methyl Phenyl Silicone Resins with a High Refractive Index for LED Encapsulation

Zhaoqun Pan, Kelin Zeng, Bingsheng Huang, Liqiang Zhu

22-05-2020 | Issue 8/2020

The Role of Mixed Reaction Promoters in Polyol Synthesis of High Aspect Ratio Ag Nanowires for Transparent Conducting Electrodes

Ali Amiri Zarandi, Alireza Khosravi, Mehdi Dehghani, Fariba Tajabadi, Nima Taghavinia

22-05-2020 | Issue 8/2020

Performance Analysis of a Segmented Annular Thermoelectric Generator

Z. F. Wen, Y. Sun, A. B. Zhang, B. L. Wang, J. Wang, J. K. Du

23-05-2020 | Issue 8/2020

Facile Synthesis and Structural, Linear and Nonlinear Optical Investigation of p-type Cu2ZnGeS4 Thin Films as a Potential Absorber Layer for Solar Cells

I. M. El Radaf, H. Y. S. Al-Zahrani

23-05-2020 | Issue 8/2020

Charge-Plasma-Based Negative Capacitance Ring-FET: Design, Investigation and Reliability Analysis

Ashok Kumar Gupta, Ashish Raman, Naveen Kumar

23-05-2020 | Issue 8/2020

Investigation of the Effects of CaO Doping on the Microstructure and Electrical Properties of ZnO-Based Linear Resistance Ceramics

Jiongjiong Yin, Chun-e Huang, Zhilan Tang, Chunying Shen

25-05-2020 | Issue 8/2020

Enhanced Resistive Switching Effect in Ag Nanoparticles Embedded in Graphene Oxide Thin Film

Rakesh Singh, Ravi Kumar, Anil Kumar, Dinesh Kumar, Mukesh Kumar

25-05-2020 | Issue 8/2020

Dependence of the Appearance of Crystal Acentricity on the Chemical Composition of Complex Inorganic Compounds and the Prediction of New Thiosilicates and Thiophosphates

Anton Sergeevich Korotkov

26-05-2020 | Issue 8/2020

Tuning the Electronic and Optical Properties of Sc2CF2 MXene Monolayer Using Biaxial Strain

Alireza Mostafaei, Edris Faizabadi, Ebrahim Heydari Semiromi

26-05-2020 | Issue 8/2020

Orthogonal Anisotropic Sensing and Actuating Characteristics of a 1-3 PZT Piezoelectric Microfiber Composite

Andong Wang, Caifeng Chen, Youming Zhang

26-05-2020 | Issue 8/2020

Processing and Enhanced Electrochemical Properties of Li7La3Zr2−xTixO12 Solid Electrolyte by Chemical Co-precipitation

Tuo Wang, Xin Zhang, Zhongran Yao, Jun Li, Kongjun Zhu, Jing Wang, Kang Yan

26-05-2020 | Issue 8/2020

Computational Prediction of Structural, Electronic, Elastic, and Thermoelectric Properties of FeVX (X = As, P) Half-Heusler Compounds

N. Chami, O. Arbouche, S. Chibani, F.-Z. Driss Khodja, K. Amara, M. Ameri, Y. Al-douri, M. Adjdir

27-05-2020 | Issue 8/2020

Tailoring the Piezoelectric and Photoluminescence Properties of Na0.5Bi0.5TiO3-K0.5Bi0.5TiO3-BaTiO3-Based Multifunctional Ceramics with Sm Doping

Nan Jiao, Hongyuan Xiao, Lin Guan, Yiping Guo

27-05-2020 | Issue 8/2020

Effect of Air Atmosphere Sensitization on Formation of PbSe p–n Junctions for High-Performance Photodetectors

Shunya Yan, Qi Yang, Shuanglong Feng, Jun Shen, Jun Yang, Linlong Tang, Chongqian Leng, Dahua Zhou

27-05-2020 | Issue 8/2020

Structural and Electrical Properties of Cerium Oxides Doped by Sb3+ and Bi3+ Cations

K. Sandhya, N. S. Chitra Priya, Deepthi N. Rajendran, Praveen Thappily

28-05-2020 | Issue 8/2020

Enhanced Acetone-Sensing Performance of Au/Y-ZnO Composite Prepared Using a Facile Wet Chemical Method

Yan Li, Lin-Bin Zhang, Shuang Song, Xiao-Xue Lian

02-06-2020 | Issue 8/2020

Enhanced Electrical and Optical Characteristics of Co/Phenol Red (PR)/Silicon Hybrid Heterojunction for Photodiode and Thermal Applications

Yilmaz Sahin, Hatice Kacus, Sakir Aydogan, Mehmet Yilmaz, Umit Incekara

02-06-2020 | Issue 8/2020

Regulating the Performance of MnBi Magnetic Materials by Sb Doping: DFT Calculations and Experiments

H. T. Nguyen, T. M. Man, V. V. Nguyen

02-06-2020 | Issue 8/2020

Magnetic Fluid-Injected Ring-Core-Based Micro-structured Optical Fiber for Temperature Sensing in Broad Wavelength Spectrum

Hasan Abdullah, Sumaiya Akhtar Mitu, Kawsar Ahmed

03-06-2020 | Issue 8/2020

Graphite Sheet as Flexible Electrode for Construction of a Super-Stable Tin Oxide Anode

Jingyi Zou, Xiaogang Sun, Rui Li, Qiang He

03-06-2020 | Issue 8/2020

A Numerical and Experimental Study of a Low-Loss Wideband E-Shaped Meta-Atom for LHM Characteristics

Asit K. Panda

04-06-2020 | Issue 8/2020

Construction of Z-Scheme CdS/WO3 Heterostructure on Photonic Crystals with High-Efficiency Photocatalysis Performance

Mengshi Chen, Ye Xiao

05-06-2020 | Issue 8/2020

Vertical Interconnections by Electroless Au Deposition on Electroless Ni Immersion Au Surface Finish

I. A. Weng, H. T. Hung, W. C. Huang, C. R. Kao, Y. H. Chen

05-06-2020 | Issue 8/2020

Synthesis and In-Depth Study of the Mechanism of Silver Nanoplate and Nanodecahedra Growth by LED Irradiation for SERS Application

Thi Thu Ha Pham, Nguyen Dac Dien, Xuan Hoa Vu, Thu Trang Tran, Nguyen Xuan Ca, Nguyen Van Truong, Pham Minh Tan, H. T. Van, Phan Van Do

08-06-2020 | Issue 8/2020

Improved Thermoelectric Performance in TiO2 Incorporated Polyaniline: A Polymer-Based Hybrid Material for Thermoelectric Generators

Ajit Debnath, Krishna Deb, Kamanashis Sarkar, Biswajit Saha

09-06-2020 | Issue 8/2020

Effects of Solution Precursor on Structural, Morphological, and Photoelectrochemical Properties of ZnO Layers Deposited by Recurrent Cyclic Voltammetry

Foudil Rahal, Djamila Abdi

10-06-2020 | Issue 8/2020

Up-conversion Luminescence and Temperature Sensing Properties of CaBi4Ti4O15:Tm3+, Yb3+ Ceramics

Tong Fu, Xusheng Wang, Huihua Ye, Yanxia Li, Xi Yao

11-06-2020 | Issue 8/2020

Effect of Silver Nanoparticles on Properties of Cobalt Ferrites

M. Kaiser

12-06-2020 | Issue 8/2020

Fast Growth of Continuous Single-Crystal Graphene Film on Copper by Low-Pressure Chemical Vapor Deposition

Haifen Xie, Jinming Zhang, Haichuan Mu

13-06-2020 | Issue 8/2020

Synthesis of CuO Nanoflowers and Their Application Towards Inflammable Gas Sensing

Sharmi Ganguly, Ravindra Jha, Prasanta K. Guha, Chacko Jacob

12-06-2020 | Issue 8/2020

Tetrahedrite Sintering Conditions: The Cu11Mn1Sb4S13 Case

Rodrigo Coelho, Elli Symeou, Theodora Kyratsi, António Pereira Gonçalves

14-05-2020 | Correction | Issue 8/2020

Correction to: All-Dielectric Metasurface-Enabled Near-Infrared Switching Based on Ge2Sb2Te5 Phase-Change Material

Prateek Mishra, Vibhu Srivastava, Mirgender Kumar, Sunny

Current Publications