Skip to main content
Top

Journal of Materials Engineering and Performance

Issue 10/2023

Content (39 Articles)

Open Access Technical Article

On the Heat Treatment of Selective-Laser-Melted 316L

Iuliia Morozova, Christian Kehm, Aleksei Obrosov, Yitong Yang, Kamal Uddin Mohammad Miah, Elena Uludintceva, Sebastian Fritzsche, Sabine Weiß, Vesselin Michailov

Technical Article

Unraveling the Effect of Long-Term Aging on Hydrogen-Aided Cracking Behavior in a Maraging Stainless Steel

Zhenbao Liu, Zhe Yang, Xiaohui Wang, Jianxiong Liang, Zhiyong Yang

Technical Article

Effect of Heat Treatment and Loading Path on Non-proportional Fatigue Behavior and Fracture Characteristics of an Al-Si Casting Alloy

Zhiqiang Zhou, Xiaoshan Liu, Peiwen Le, Yiping Liao, Guoqiu He, Qigui Wang, Qiao He

Technical Article

The Corrosive Improvement with High Temperature Laser Surface Treatment of AA7075

Lei Wang, Ruiming Su, Kaining Wang, Guanglong Li, Yingdong Qu, Rongde Li

Technical Article

A Study on Effect of Multiple Laser Shock Peening on Microstructure, Residual Stress, and Mechanical Strength of 2.5 Ni-Cr-Mo (EN25) Low-Alloy Steel

G. Muthukumaran, Arun Kumar Rai, Jaiprakash Gautam, P. Dinesh Babu, K. Ranganathan, K. S. Bindra

Technical Article

A Comparative Study on the High-Temperature Forming and Constitutive Modeling of Ti-6Al-4V

Murat Mert Uz, Afife Binnaz Hazar Yoruç, Cahit Sertaç Aydoğan, Guney Guven Yapici

Open Access Technical Article

Microstructural and Mechanical Properties of Al2O3 and Al2O3/TiB2 Ceramics Consolidated by Plasma Pressure Compaction

F. Rubino, G. Rotella, M. Perrella, P. Carlone, T. S. Sudarshan

Technical Article

Comprehensive Observations and Interpretations in Al-Rich Interstitial-Free High-Strength Steel via Process-Induced Structure Evolution

Rameez R. Tamboli, Benjamin Guennec, Hiroshi Fujiwara, Kei Ameyama, Basudev Bhattacharya, Suhash Ranjan Dey

Technical Article

Oxidation Behavior of Modified SiC/SiC Composites at 1200 °C

Enze Jin, Hongrui Liu, Xiaodong Gong, Denghao Ma, Zhifeng Dai, Zhen Zhang, Botao Han, Min Mei, Jinming Fang, Wenting Sun, Yumei Li, Jiajia Zhang, Zeshuai Yuan, Jinming Wang, Zhihai Feng, Junping Li

Technical Article

High-Temperature Corrosion Resistance of Ti-555 Titanium Alloy after Equal Channel Angular Pressing and Heat Treatment

Lin Huang, Xiaojing Xu, Yishui Xiao, Shuaidi Li, Yuntian Luo, Jianming Wu

Technical Article

A Novel Unified Visco-Plastic Damage Constitutive Model Considering Stress State of TC16 Titanium Alloy during Cold Deformation

Yuanming Huo, Wanbo Yang, Tao He, Jie Bai, Jianye Gao, Cunlong Huo

Technical Article

Effect of Thermal Aging on Deformation and Fracture Properties of SS 304HCu

G. Shanthi, M. Nanibabu, S. A. Krishnan, A. Moitra, M. Vasudevan

Technical Article

Tensile Strength of Thin Pt Wires Welded by Joule Heat

Hironori Tohmyoh, Taro Mase, Taiga Sakatoku

Technical Article

Study on One-Step Hot-Dip Aluminizing at Intercritical Temperature of Multiphase Microstructure Steel

Nannan Bi, Huaiguang Tang, Juhua Liang, Jiangtao Liang, Xingfu Wang

Technical Article

Optimizing Tribological Performance of Laser-Induced Elliptical Textures on Nickel Aluminum Bronze Surface based on Genetic Algorithm

Pavankumar Gurav, A. Bharatish, G. R. Rajkumar, H. N. Narasimha Murthy, Subbaraya Mohankumar

Technical Article

Active Brazing of Silicon Carbide with Rapidly Quenched TiZrCuBe Filler Metal

I. V. Fedotov, A. N. Suchkov, A. A. Ivannikov, E. R. Chernavskaya, P. S. Dzhumaev, O. N. Sevryukov

Technical Article

Effects of Mold Cavity Geometry on Flow Rate and Mechanical Properties in Al-Si-Mg Alloy

Tansel Tunçay, Furkan Baytar, Badegül Tunçay, Talha Sunar, Derya Dişpinar

Technical Article

Effect of Ultrasonic Vibration Surface Plastic Deformation Forces on Microstructure and Mechanical Properties of a Medium Entropy Alloy

Yuntao Xi, Xuewei Zhao, Lei Wang, Zhaohui Ran, Lei Wen, Shilei Li, Daoyong Yang, Jiangtao Ji, Shubin Lei

Technical Article

Effect of Ultrasonic Rolling on Surface Microstructure and Contact Fatigue Life of Carburized Bearing Steel

Xiaotong Zhu, Jinzhi Pan, Chunhuan Chen, Zhi Cheng, Ruiming Ren

Technical Article

Magneto-Plasticity Behavior of Fe-3.2 wt.%Si Single Crystal under Transverse Static Magnetic Field

Yuanfeng Zhang, Jun’an Wang, Mengli Li, Zhongming Ren, Ying He

Current Publications

Premium Partners