Skip to main content
Top

Journal of Mechanical Science and Technology

Issue 12/2022

Content (47 Articles)

Original Article

Research on sparsity measures for rotating machinery health monitoring

Yudong Cao, Minping Jia, Jichao Zhuang, Xiaoli Zhao

Original Article

Design of 2-DOF decoupled large stroke precision positioning platform

Hua-wei Ji, Bo Lv, Tian-yi Li, Fan Yang, An-qi Qi, Xin Wu, Jing Ni

Original Article

The evolved kurtogram: a novel repetitive transients extraction method for bearing fault diagnosis

Bin Pang, Yuzhi Hu, Heng Zhang, Bocheng Wang, Tianshi Cheng, Zhenli Xu

Original Article

A study on the properties of welding-line in aluminum extrusion process

Seung Chan Ma, Sang Don Mun, Young Choi

Original Article

Study on the lubrication state and pitting damage of spur gear using a 3D mixed EHL model with fractal surface roughness

Youhua Li, Lubing Shi, Zhongming Liu, Xiaopeng Wang, Xuetao Qiao, Zhihong Zhang, Shidang Yan

Original Article

Failure diagnosis of electro-hydraulic servo valve based on SA-PSO-SVM

Yongzhong Fu, Lianjie Cai, Gang Zheng

Original Article

Comparative study of mechanical behavior of low- and high-density polyethylene based on UVB sterilization for medical usage

Mohamed A. Aboamer, Ahmed A. Aboamer, Doaa H. Elgohary, Tarek M. Alqahtani, Ahmed Abdel-Hadi, Samiya M. Al-Mutairi, Tarek M. El-Bagory, Khaled M. Alshareef, Nader A. Rahman Mohamed

Original Article

Research on preprocessing of winding trajectory of composite type IV pressure vessel based on robot

Jiazhong Xu, Yiwei Xu, Yunfei Gu, Xiaobing Zhang, Hao Zhang

Original Article

Influences of weaving architectures and impact locations on the ballistic resistance of UHMWPE fabric

Zihan Zhu, Hu Zhou, Xiangshao Kong, Fang Liu, Yongqiang Zhang, Cheng Zheng, Weiguo Wu

Original Article

Morphology characterization of micro-gap oil film of tilting pad hydrostatic bearing under extreme working conditions

Xiaodong Yu, Yanan Feng, Yan Zhao, Dianbin Huang, Jianhua Jiao

Original Article

Influence of ideal nozzle geometry on supersonic flow using the method of characteristics

Khalid Rafiq, Mumin Rasheed, Mir Moin Afzal, Junaid H. Masoodi

Original Article

Design of cross-linked baffle and analysis of its wave suppression characteristics

Minmin Shen, Baohong Tong, Chuanbin Sun, Hu Huang, Kun Zhang

Original Article

Effect of fillet radius of receiver hole on the performance of gas turbine pre-swirl system

Seunghwan Kim, Junghoon Lee, Donghwa Kim, Changhoon Lee

Original Article

Effect of isolator height on a model scramjet intake performance

Gyeongrok Kim, Hanseul Shim, Sion Jung, Hyungrok Do, Gisu Park

Original Article

Wind power forecasting based on hourly wind speed data in South Korea using machine learning algorithms

Jeonghyeon Kim, Asif Afzal, Hyun-Goo Kim, Cong Truong Dinh, Sung Goon Park

Original Article

Generation method of asymmetric chainring design from pedaling torque experimental data

Ardi Lesmawanto, Kao-Kuei Hsu, Shinn-Liang Chang

Original Article

Customized product design information feedback technology based on tentative design chain reconstruction

Lemiao Qiu, Huifang Zhou, Zili Wang, Yiming Zhang, Shuyou Zhang, Longwu Pan

Original Article

A novel method for longitudinal modification and tooth contact analysis of non-circular cylindrical gears

Dawei Li, Yongping Liu, Jun Gong, Yongqiao Wei, Gang Zhao

Original Article

Few-shot transfer learning with attention for intelligent fault diagnosis of bearing

Yao Hu, Qingyu Xiong, Qiwu Zhu, Zhengyi Yang, Zhiyuan Zhang, Dan Wu, Zihui Wu

Original Article

Experimental research on preparation and machining performance of porous electrode in electrical discharge machining

Yi Jiang, Linglei Kong, Jianfeng Yu, Chunjian Hua, Wansheng Zhao

Original Article

Experiment-based distortion prediction model for wire-based additive manufactured parts

Jae Min Lee, Muralimohan Cheepu, Hyun Chung

Original Article

Initial fault diagnosis of bearing based on AVMD-SE and multiscale enhanced morphological top-hat filter

Tong Wang, Changzheng Chen, Yuanqing Luo, Siyu Zhao, Shaohui Huang

Original Article

A precise 3D scanning method using stereo vision with multipoint markers for rapid workpiece localization

Soonyoung Han, Minh Duc Do, Mingeon Kim, Seungyon Cho, Seung-Kyum Choi, Hae-Jin Choi

Original Article

Robust control design for active suspension system with uncertain dynamics and actuator time delay

Yunbao Yin, Bo Luo, Hongbin Ren, Qiang Fang, Chunsheng Zhang

Original Article

Joint module angle error analysis and modelling of self-driven articulated arm coordinate measuring machine

Mei Shen, Hongtao Yang, Jingjing Cheng, Mengyao Zhang, Tingting Hu, Yi Hu

Current Publications

Premium Partners