Skip to main content
Top

Journal of Mechanical Science and Technology

Issue 2/2023

Content (43 Articles)

Original Article

Research on dynamic load estimation method of crawler travel system

Zhihong Zhang, Hong Zhang, You Chen, Honghong Yan

Original Article

Dynamic analysis for high-speed train hollow power axle

Umut Kınıt, Ferhat Dikmen

Original Article

Vibration test method of aero-engine 3D printing pre-swirl nozzle based on equivalent installation stiffness

Yujie Zhao, Yeda Lian, Lei Li, Xu Gong, Xianghai Chai, Wei Liu

Original Article

Structural response reconstruction based on the information fusion of multi-source particle filters

Yonghe Shi, Hong Yin, Zhenrui Peng, Zenghui Wang, Yu Bai

Original Article

Horizontal dynamic modeling and vibration characteristic analysis for nonlinear coupling systems of high-speed elevators and guide rails

Danlong Song, Peng Zhang, Yuanhao Wang, Chunhua Du, Xiaomin Lu, Kai Liu

Original Article

Breathing characteristics of rotor cracks based on time-varying centroid position

Tingqiong Cui, Yinong Li, Jicheng Ma, Yanlin Jin, Cheng Wang

Original Article

Optimal simulation design for weight reduction of periodic titanium alloy space structures

Liang Xuan, Yanhe Zhang, Siyuan Peng, Yongkang Shen

Original Article

Printing parameter optimization of PLA material concerning geometrical accuracy and tensile properties relative to FDM process productivity

Mihajlo Popović, Miloš Pjević, Aleksa Milovanović, Goran Mladenović, Miloš Milošević

Original Article

Research on constitutive model of aluminum alloy 7075 thermal deformation based on deep neural network

Guan Wang, Pei Zhang, Linyuan Kou, Yan Wu, Tianxiang Wen, Xin Shang, Zhiwen Liu

Original Article

Reliability-based optimization design of carbon fiber reinforced plastics crossbeam of twist-beam suspension

Tao Sun, Rongchao Jiang, Yue Liu, Dawei Liu, Haixia Sun

Original Article

Effect of changes in the internal shape of the evaporator on the performance characteristics of the household refrigerator

Hyunseok Kim, Been Oh, Sangkyung Na, Sanghoon Song, Hyun Kim, Yeseul Park, Gyungmin Choi

Original Article

A bi-directional valveless piezoelectric micropump based on the Coanda effect

Zheng Zhang, Lipeng He, Jianwen Zhou, Dianbin Hu, Yi Hou, Guangming Cheng

Original Article

Investigation on the effects of blade thickness for a centrifugal rotary blood pump

Haoyuan Li, Mingkui Zhang, Xianwu Luo, Qingyu Wu

Original Article

Effect of air chambers on the compression wave propagating along a high-speed railway tunnel

Rohit Sankaran Iyer, Dong Hyeon Kim, Heuy Dong Kim

Original Article

Improvements in heat recovery characteristics in the nasal cavity after septoturbinoplasty

Youn-Ji Kim, Yong Gi Jung, Hyo Yeol Kim, Yang Na

Original Article

Contact modeling and stiffness of a rough surface under mixed lubrication condition

Ling Li, Litai Sun, Jingjing Wang, Benshuai He, Chongqing Fan, Lixia Li, Miaoxia Xie

Original Article

Hybrid numerical modeling of ballistic clay under low-speed impact using artificial neural network

YeonSu Kim, Yoon A. Kim, Seo Hwee Park, YunHo Kim

Original Article

Nozzle-based precision patterning with micro-/nano fluidics integrated cantilevers

Juhee Ko, Nada Ben Fredj, Rafita Erli Adhawiyah, Jungchul Lee

Original Article

Error compensation for snake arm maintainer under variable loads

Guodong Qin, Huapeng Wu, Aihong Ji, Huan Shen, Qian Li, Qingfei Han, Zhikang Yang, Shikun Wen

Original Article

Improved inverse kinematics and dynamics model research of general parallel mechanisms

Xingchao Zhang, Hongbo Wang, Yu Rong, Jianye Niu, Junjie Tian, Shanshan Li, Yuansheng Ning

Original Article

Fast suction-grasp-difficulty estimation for high throughput plastic-waste sorting

Sangwoo Um, Kyung-Soo Kim, Soohyun Kim

Original Article

Three kinds of improved designs and comparative analysis based on active disturbance rejection controller

Bingwei Gao, Hao Guan, Wei Zhang, Wei Shen, Yongtai Ye

Original Article

Numerical sensitivity study on nucleation bulk tension factor of non-equilibrium condensation model

Eryun Chen, Shiyin Fu, Ailing Yang, Shuxue Peng, Gaiping Zhao

Original Article

Investigation of combustion, smoke, and toxicity characteristics of flame-retardant and fiber-optic cables used in nuclear power plants

Min Ho Kim, Seok Hui Lee, Seung Yeon Jeong, Sang Kyu Lee, Ju Eun Lee, Ji Hyun Kwark, Min Chul Lee

Original Article

Heat transfer characteristics in regenerator cell for gaseous organic compound treatment

Fulin Liu, Kaiming Ren, Junyan Pei, Xuze Zhao, Xiaowen Hao

Original Article

Microflame diffusion properties of AP/HTPB propellant under binder width effects

Kaixuan Chen, Xiaochun Xue, Yonggang Yu, Zhenwei Ye

Current Publications

Premium Partners