Skip to main content
Top

Journal of Nanoparticle Research

Issue 5/2022

Content (14 Articles)

Research paper

Automation of a low-cost device for flow synthesis of iron oxide nanoparticles

Mateus Perissé Moreira, Daniel Grasseschi

Research paper

Determination of prostate-specific antigen via the assembly of a two-dimensional nanoplatform

Junjie Chen, Xiangqian Li, Xiaoqi Yu, Wei Zhou, Qianming Wang

Research paper

Preparation of rod-like CuSbS2 particles by soft-template synthesis and electrochemical performance toward lithium storage

Wei Wang, Guowei Zhi, Liu Liu, Lihui Cao, Jing Xie, Luanhong Sun, Lingyun Hao, Hanyu Yao

Research paper

Clear antiferromagnetism induced by vacancies in ZnO nanoparticles synthesized by alkali salt method

Francisco Ascencio, C. Reyes-Damián, Roberto Escudero

Research paper

B, N-doped carbon nanosheets embedded with Co nanoparticles for enhanced oxygen reduction reaction

Xiaohan Sun, Xiaoguo Tie, Yurui Zhang, Zhengwei Zhao, Qiaoxia Li, Yulin Min, Qunjie Xu

Research paper

In vitro and in vivo Research of Sustained Release ketotifen fumarate for Treatment of asthma

Lihong Zhang, Yahong Peng, Ming Ren, Yanyan Li, Hui Tang

Research paper

Enhancement of the ozone-sensing properties of ZnO through chemical-etched surface texturing

Weverton A. dos Santos Silva, Bruno S. de Lima, Maria I. B. Bernardi, Valmor R. Mastelaro

Research paper

Synthesis of hyaluronic acid-grafted hollow mesoporous silica nanoparticles as nano-carriers for anticancer drug delivery

Soroush Mirfakhraee, Reza Bafkary, Yalda H. Ardakani, Rassoul Dinarvand

Research paper

High sensitive electrochemical detection of silver nanoparticles based on a MoS2/graphene composite

Jianyue He, Shuo Duan, Rui Yue, Xin Zhang, Qiao Wang, Lin Xu, Yan Liu, Min Fang, Qing Yang

Retraction Note

Retraction Note to: The structure and biological properties of clustered anatase/rutile nanowire array–modified titanium surface

Yan Gao, Ying Liu, Yadong Zhao, Shulan Xu, Chunhua Lai, Xianglong Ding, Zehong Guo, Wangxi Wu, Lei Zhou

Premium Partners