Skip to main content
main-content
Top

Journal

Nano Research

Nano Research 1/2022

Issue 1/2022

Table of Contents ( 81 Articles )

18-06-2021 | Flagship Review | Issue 1/2022

Adaptive iron-based magnetic nanomaterials of high performance for biomedical applications

Ning Gu, Zuoheng Zhang, Yan Li

04-07-2021 | Review Article | Issue 1/2022

Recent development of Au arched Pt nanomaterials as promising electrocatalysts for methanol oxidation reaction

Wenhua Lou, Asad Ali, Pei Kang Shen

19-05-2021 | Review Article | Issue 1/2022

Applications of single-atom catalysts

Qiaoqiao Zhang, Jingqi Guan

19-04-2021 | Review Article | Issue 1/2022

Nucleobase, nucleoside, nucleotide, and oligonucleotide coordinated metal ions for sensing and biomedicine applications

Jiaojiao Zhou, Heyou Han, Juewen Liu

25-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Recent advances on interface engineering of perovskite solar cells

Wenjing Yu, Xiaoran Sun, Mu Xiao, Tian Hou, Xu Liu, Bolin Zheng, Hua Yu, Meng Zhang, Yuelong Huang, Xiaojing Hao

19-05-2021 | Review Article | Issue 1/2022

Two-dimensional selenium and its composites for device applications

Zhe Shi, Hongqiao Zhang, Karim Khan, Rui Cao, Kaikai Xu, Han Zhang

24-07-2021 | Review Article | Issue 1/2022

p-/n-Type modulation of 2D transition metal dichalcogenides for electronic and optoelectronic devices

Songyu Li, Yang Ma, Nabonswende Aida Nadege Ouedraogo, Famin Liu, Congya You, Wenjie Deng, Yongzhe Zhang

02-03-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Docking MOF crystals on graphene support for highly selective electrocatalytic peroxide production

Xiaofeng Huang, Peter Oleynikov, Hailong He, Alvaro Mayoral, Linqin Mu, Feng Lin, Yue-Biao Zhang

13-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Albumin mediated reactive oxygen species scavenging and targeted delivery of methotrexate for rheumatoid arthritis therapy

Jing Zhong, Qin Zhang, Zheng Zhang, Kexin Shi, Yuanchen Sun, Teng Liu, Jun Lin, Kai Yang

24-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Strengthen metal-oxygen covalency of CoFe-layered double hydroxide for efficient mild oxygen evolution

Dazhong Zhong, Tan Li, Dong Wang, Lina Li, Jiancheng Wang, Genyan Hao, Guang Liu, Qiang Zhao, Jinping Li

17-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

High-performance flexible self-powered strain sensor based on carbon nanotube/ZnSe/CoSe2 nanocomposite film electrodes

Qiufan Wang, Jiaheng Liu, Xuan Ran, Daohong Zhang, Guozhen Shen, Menghe Miao

03-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

A new class of luminescent nanoprobes based on main-group Sb3+ emitters

Chunguang Zhang, Meiran Zhang, Wei Zheng, Jiaojiao Wei, Shiteng Wang, Ping Huang, Xingwen Cheng, Tao Dai, Zhuo Chen, Xueyuan Chen

24-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Improving the intrinsic electronic conductivity of NiMoO4 anodes by phosphorous doping for high lithium storage

Luchao Yue, Chaoqun Ma, Shihai Yan, Zhenguo Wu, Wenxi Zhao, Qian Liu, Yonglan Luo, Benhe Zhong, Fang Zhang, Yang Liu, Abdulmohsen Ali Alshehri, Khalid Ahmed Alzahrani, Xiaodong Guo, Xuping Sun

23-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Graphdiyene enables ultrafine Cu nanoparticles to selectively reduce CO2 to C2+ products

Yong-Bin Chang, Chao Zhang, Xiu-Li Lu, Wen Zhang, Tong-Bu Lu

21-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Bridging localized electron states of pyrite-type CoS2 cocatalyst for activated solar H2 evolution

Hengming Huang, Chen Xue, Zhenggang Fang, Zhiliang Wang, Bin Luo, Menglong Sun, Ling Zhou, Kan Hu, Jiahui Kou, Lianzhou Wang, Chunhua Lu

19-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Theoretical insights into strong intrinsic piezoelectricity of blue-phosphorus-like group-IV monochalcogenides

Yuxin Dai, Xiaoli Zhang, Yu Cui, Mengyuan Li, Yao Luo, Fan Jiang, Renqiang Zhao, Yucheng Huang

26-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

FeSb@N-doped carbon quantum dots anchored in 3D porous N-doped carbon with pseudocapacitance effect enabling fast and ultrastable potassium storage

Zhihui Li, Qingmeng Gan, Yifan Zhang, Jing Hu, Peng Liu, Changhong Xu, Xibing Wu, Yilin Ge, Feng Wang, Qingrong Yao, Zhouguang Lu, Jianqiu Deng

20-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Graphene foam resonators: Fabrication and characterization

Yahav Ben-Shimon, Siva K. Reddy, Assaf Ya’akobovitz

24-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Molten-LiCl induced thermochemical prelithiation of SiOx: Regulating the active Si/O ratio for high initial Coulombic efficiency

Yang Li, Yong Qian, Jie Zhou, Ning Lin, Yitai Qian

04-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

A dual-active Co-CoO heterojunction coupled with Ti3C2-MXene for highly-performance overall water splitting

Dezheng Guo, Xin Li, Yanqing Jiao, Haijing Yan, Aiping Wu, Ganceng Yang, Yu Wang, Chungui Tian, Honggang Fu

20-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Microfluidic-enabled ambient-temperature synthesis of ultrasmall bimetallic nanoparticles

Huayi Shi, Bin Song, Runzhi Chen, Qiang Zhang, Guyue Hu, Jing Li, Jinhua Wang, Xinyu Meng, Houyu Wang, Yao He

26-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Generalized assembly of sandwich-like 0D/2D/0D heterostructures with highly exposed surfaces toward superior electrochemical performances

Shuqing Xue, Guanhong Wu, Mingzhong Li, Zihan Liu, Yuwei Deng, Wenqian Han, Xuanyu Lv, Siyu Wan, Xiangyun Xi, Dong Yang, Angang Dong

10-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Protein nanocapsules based vectors for efficient gene transfection

Xuan Hu, Song Wang, Junjie Xu, Yilong Yang, Zhang Zhang, Xiaolin Wang, Xiaopeng Zhang, Wei Chen

12-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Enhancement of output power density in a modified polytetrafluoroethylene surface using a sequential O2/Ar plasma etching for triboelectric nanogenerator applications

Teerayut Prada, Viyada Harnchana, Anthika Lakhonchai, Artit Chingsungnoen, Phitsanu Poolcharuansin, Narong Chanlek, Annop Klamchuen, Prasit Thongbai, Vittaya Amornkitbamrung

16-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Biaxial strained dual-phase palladium-copper bimetal boosts formic acid electrooxidation

Jiarun Geng, Zhuo Zhu, Youxuan Ni, Haixia Li, Fangyi Cheng, Fujun Li, Jun Chen

24-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Ultrahigh rate capability of 1D/2D polyaniline/titanium carbide (MXene) nanohybrid for advanced asymmetric supercapacitors

Jinhua Zhou, Qi Kang, Shuchi Xu, Xiaoge Li, Cong Liu, Lu Ni, Ningna Chen, Chunliang Lu, Xizhang Wang, Luming Peng, Xuefeng Guo, Weiping Ding, Wenhua Hou

14-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Epitaxially aligned single-crystal gold nanoplates formed in large-area arrays at high yield

Trevor B. Demille, Robert D. Neal, Arin S. Preston, Zijuan Liang, Allen G. Oliver, Robert A. Hughes, Svetlana Neretina

26-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

N-doped carbon nanotubes supported CoSe2 nanoparticles: A highly efficient and stable catalyst for H2O2 electrosynthesis in acidic media

Longcheng Zhang, Jie Liang, Luchao Yue, Zhaoquan Xu, Kai Dong, Qian Liu, Yonglan Luo, Tingshuai Li, Xiaohong Cheng, Guanwei Cui, Bo Tang, Abdulmohsen Ali Alshehri, Khalid Ahmed Alzahrani, Xiaodong Guo, Xuping Sun

03-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Multiple structural defects in ultrathin NiFe-LDH nanosheets synergistically and remarkably boost water oxidation reaction

Zhongyin Zhao, Qi Shao, Jiangyan Xue, Bolong Huang, Zheng Niu, Hongwei Gu, Xiaoqing Huang, Jianping Lang

20-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Multiple plasmon couplings in 3D hybrid Au-nanoparticles-decorated Ag nanocone arrays boosting highly sensitive surface enhanced Raman scattering

Zewen Zuo, Lianye Sun, Yongbin Guo, Lujun Zhang, Junhu Li, Kuanguo Li, Guanglei Cui

29-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Fast electrochemical activation of the broadband saturable absorption of tungsten oxide nanoporous film

Ruipeng Hou, Hui Li, Mengjuan Diao, Yanhui Sun, Ying Liang, Zhiyang Yu, Zhipeng Huang, Chi Zhang

15-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Cerium oxide nanoparticles-mediated cascade catalytic chemo-photo tumor combination therapy

Zitao Hu, Yin Ding

25-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022

In-situ evolution process understanding from a salan-ligated manganese cluster to supercapacitive application

Xu Zhang, Kai Zhao, Xu Peng, Mohamedally Kurmoo, Ming-Hua Zeng

21-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Lithiophilic N-doped carbon bowls induced Li deposition in layered graphene film for advanced lithium metal batteries

Xiaoyu Feng, Hong-Hui Wu, Biao Gao, Michał Świętosławski, Xin He, Qiaobao Zhang

08-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Inside-out dual-doping effects on tubular catalysts: Structural and chemical variation for advanced oxygen reduction performance

Yang Gao, Debin Kong, Jiaxu Liang, Daliang Han, Bin Wang, Quan-Hong Yang, Linjie Zhi

04-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Large area van der Waals epitaxy of II–VI CdSe thin films for flexible optoelectronics and full-color imaging

Wenwu Pan, Junliang Liu, Zekai Zhang, Renjie Gu, Alexandra Suvorova, Sarah Gain, Han Wang, Ziyuan Li, Lan Fu, Lorenzo Faraone, Wen Lei

01-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Induced structural modifications in ZnS nanowires via physical state of catalyst: Highlights of 15R crystal phase

Sumit Kumar, Frédéric Fossard, Gaëlle Amiri, Jean-Michel Chauveau, Vincent Sallet

09-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Flexible multi-level quasi-volatile memory based on organic vertical transistor

Huihuang Yang, Qian Yang, Lihua He, Xiaomin Wu, Changsong Gao, Xianghong Zhang, Liuting Shan, Huipeng Chen, Tailiang Guo

11-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022

SiOx/C-Ag nanosheets derived from Zintl phase CaSi2 via a facile redox reaction for high performance lithium storage

Jie Xie, Lin Sun, Yanxiu Liu, Xinguo Xi, Ruoyu Chen, Zhong Jin

01-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Anisotropic in-plane thermal conductivity for multi-layer WTe2

Yuehua Wei, Chuyun Deng, Xiaoming Zheng, Yangbo Chen, Xiangzhe Zhang, Wei Luo, Yi Zhang, Gang Peng, Jinxin Liu, Han Huang, Weiwei Cai, Qi Ge, Renyan Zhang, Xueao Zhang, Shiqiao Qin

04-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Emerging 2D magnetic states in a graphene-based monolayer of EuC6

Ivan S. Sokolov, Dmitry V. Averyanov, Fabrice Wilhelm, Andrei Rogalev, Oleg E. Parfenov, Alexander N. Taldenkov, Igor A. Karateev, Andrey M. Tokmachev, Vyacheslav G. Storchak

29-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Solvent-controlled synthesis strategy of multicolor emission carbon dots and its applications in sensing and light-emitting devices

Zhonghui Sun, Fanyong Yan, Jing Xu, Hao Zhang, Li Chen

26-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

A hybrid flexible gas sensory system with perceptual learning

Qifeng Lu, Fuqin Sun, Yanbing Dai, Yingyi Wang, Lin Liu, Zihao Wang, Shuqi Wang, Ting Zhang

01-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022 Open Access

Substrate mediated dissolution of redox active nanoparticles; electron transfer over long distances

Ruo-Chen Xie, Christopher Batchelor-McAuley, Minjun Yang, Richard G. Compton

01-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Effects of Bi-dopant and co-catalysts upon hole surface trapping on La2Ti2O7 nanosheet photocatalysts in overall solar water splitting

Xiaoyan Cai, Liang Mao, Mamoru Fujitsuka, Tetsuro Majima, Sujan Kasani, Nianqiang Wu, Junying Zhang

24-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

A facile solution phase synthesis of directly ordering monodisperse FePt nanoparticles

Yongsheng Yu, Lin He, Junjie Xu, Jiaming Li, Sida Jiang, Guanghui Han, Baojiang Jiang, Wenjuan Lei, Weiwei Yang, Yanglong Hou

02-07-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Nano-sized Ag rather than single-atom Ag determines CO oxidation activity and stability

Fei Wang, Zhao Li, Honghong Wang, Min Chen, Changbin Zhang, Ping Ning, Hong He

01-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Phase-pure two-dimensional FexGeTe2 magnets with near-room-temperature TC

Govindan Kutty Rajendran Nair, Zhaowei Zhang, Fuchen Hou, Ali Abdelaziem, Xiaodong Xu, Steve Wu Qing Yang, Nan Zhang, Weiqi Li, Chao Zhu, Yao Wu, Heng Weiling, Lixing Kang, Teddy Salim, Jiadong Zhou, Lin Ke, Junhao Lin, Xingji Li, Weibo Gao, Zheng Liu

28-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

The precursor compound of two types of ZnSe magic-sized clusters

Xingxia Yang, Meng Zhang, Qiu Shen, Yang Li, Chaoran Luan, Kui Yu

14-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Record-high saturation current in end-bond contacted monolayer MoS2 transistors

Jiankun Xiao, Zhuo Kang, Baishan Liu, Xiankun Zhang, Junli Du, Kuanglei Chen, Huihui Yu, Qingliang Liao, Zheng Zhang, Yue Zhang

19-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022 Open Access

Vascular-confined multi-passage discoidal nanoconstructs for the low-dose docetaxel inhibition of triple-negative breast cancer growth

Alessia Felici, Daniele Di Mascolo, Miguel Ferreira, Simone Lauciello, Luca Bono, Andrea Armirotti, Arunkumar Pitchaimani, Anna Lisa Palange, Paolo Decuzzi

30-04-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Robust frequency-upconversion lasing operated at 400 K from inorganic perovskites microcavity

Zhifeng Shi, Fei Zhang, Jingjing Yan, Yuan Zhang, Xu Chen, Shu Chen, Di Wu, Xinjian Li, Yu Zhang, Chongxin Shan

09-07-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Facet-induced coordination competition for highly ordered CsPbBr3 nanoplatelets with strong polarized emission

Dandan Yang, Xiaoming Li, Yuelei Li, Bo Cai, Lin Su, Shengli Zhang, Zhili Juan, Cuifang Meng, Dongling Geng, Jiaxin Chen, Feng Xu, Haibo Zeng

04-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022

A polyamidoamine (PAMAM) derivative dendrimer with high loading capacity of TLR7/8 agonist for improved cancer immunotherapy

Jia-Si Wu, Jia-Xian Li, Na Shu, Qi-Jia Duan, Qi-Song Tong, Jing-Yang Zhang, Yong-Cong Huang, Si-Yu Yang, Zhi-Bin Zhao, Jin-Zhi Du

11-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Tuning the coordination environment of single-atom catalyst M-N-C towards selective hydrogenation of functionalized nitroarenes

Dan Zhou, Leilei Zhang, Xiaoyan Liu, Haifeng Qi, Qinggang Liu, Ji Yang, Yang Su, Jingyuan Ma, Jianzhong Yin, Aiqin Wang

22-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Phase and structure modulating of bimetallic Cu/In nanoparticles realizes efficient electrosynthesis of syngas with wide CO/H2 ratios

Chenqi Shen, Pengtang Wang, Leigang Li, Xiaoqing Huang, Qi Shao

26-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022

An aqueous 2.1 V pseudocapacitor with MXene and V-MnO2 electrodes

Jiabin Wu, Qun Li, Christopher E. Shuck, Kathleen Maleski, Husam N. Alshareef, Jun Zhou, Yury Gogotsi, Liang Huang

04-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022

In-situ imaging the electrochemical reactions of Li-CO2 nanobatteries at high temperatures in an aberration corrected environmental transmission electron microscope

Peng Jia, Meiqi Yu, Xuedong Zhang, Tingting Yang, Dingding Zhu, Tongde Shen, Liqiang Zhang, Yongfu Tang, Jianyu Huang

12-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Facile synthesis of C3N4-supported metal catalysts for efficient CO2 photoreduction

Yun-Nan Gong, Bi-Zhu Shao, Jian-Hua Mei, Wei Yang, Di-Chang Zhong, Tong-Bu Lu

22-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Amphiphilic Pd@micro-organohydrogels with controlled wettability for enhancing gas-liquid-solid triphasic catalytic performance

Minghui Zhang, Tianyi Zhao, Cunming Yu, Qian Liu, Guangyan Wang, Hui Yang, Ming Yang, Lei Jiang, Mingjie Liu

23-07-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Nanofiber-based transparent film with controllable optical transparency adjustment function for versatile bionic applications

Wen Wang, Shuang Wang, Chenxue Xiang, Dan Xue, Mufang Li, Qiongzhen Liu, Longhai Piao, Dong Wang

25-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Different mechanisms of improving CH3NH3PbI3 perovskite solar cells brought by fluorinated or nitrogen doped graphdiyne

Huan Huang, Bing Liu, Dan Wang, Rongli Cui, Xihong Guo, Ying Li, Shouwei Zuo, Zi Yin, Huanhua Wang, Jing Zhang, Hui Yuan, Lirong Zheng, Baoyun Sun

22-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022 Open Access

Multidimensional thermally-induced transformation of nest-structured complex Au-Fe nanoalloys towards equilibrium

Jacob Johny, Oleg Prymak, Marius Kamp, Florent Calvo, Se-Ho Kim, Anna Tymoczko, Ayman El-Zoka, Christoph Rehbock, Ulrich Schürmann, Baptiste Gault, Lorenz Kienle, Stephan Barcikowski

03-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Programmed albumin nanoparticles regulate immunosuppressive pivot to potentiate checkpoint blockade cancer immunotherapy

Liandong Feng, Li Yang, Longjie Li, Junying Xiao, Nana Bie, Chao Xu, Jun Zhou, Hongmei Liu, Lu Gan, Yuzhou Wu

28-07-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Single-atomic-site iron on N-doped carbon for chemoselective reduction of nitroarenes

Guoping Lu, Kangkang Sun, Yamei Lin, Qixuan Du, Jiawei Zhang, Kui Wang, Pengcheng Wang

29-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Enhanced photo-driven ion pump through silver nanoparticles decorated graphene oxide membranes

Yaping Feng, Haoyu Dai, Yi Zhang, Jianjun Chen, Fengxiang Chen, Lei Jiang

24-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Efficient quasi-stationary charge transfer from quantum dots to acceptors physically-adsorbed in the ligand monolayer

Lei Yang, Xiaoqi Zhou, Yuzhong Chen, Yufeng Qin, Xueqian Kong, Haiming Zhu, Chaodan Pu, Xiaogang Peng

16-07-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Bottom-up synthesis of semiconductive carbonaceous nanosheets on hematite photoanode for photoelectrochemical water splitting

Guosheng Li, Zhuofeng Hu

06-07-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Mixed-dimensional van der Waals heterojunction-enhanced Raman scattering

Mingze Li, Yunjia Wei, Xingce Fan, Guoqun Li, Qi Hao, Teng Qiu

14-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Precursor chemistry towards highly efficient and phase-stable red emitting CsPbI3 perovskite nanocrystals

Dejian Chen, Decai Huang, Mingwei Yang, Kunyuan Xu, Jie Hu, Sisi Liang, Haomiao Zhu

09-07-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Energy band engineering via “Bite” defect located on N = 8 armchair graphene nanoribbons

Shijie Sun, Yurou Guan, Zhenliang Hao, Zilin Ruan, Hui Zhang, Jianchen Lu, Lei Gao, Xiaoqing Zuo, Jinming Cai

25-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Pearling and helical nanostructures of model protocell membranes

Zhidi Chen, Yaxun Fan, Yao Chen, Jeffrey Penfold, Peixun Li, Rongliang Wu, Yilin Wang

22-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Interplay between invasive single atom Pt and native oxygen vacancy in rutile TiO2(110) surface: A theoretical study

Xiaoyang Wang, Liang Zhang, Yuxiang Bu, Wenming Sun

29-05-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Di-defects synergy boost electrocatalysis hydrogen evolution over two-dimensional heterojunctions

Yan Cui, Xiaoyu Guo, Jian Zhang, Xing’ao Li, Xinbao Zhu, Wei Huang

23-07-2021 | Research Article | Issue 1/2022

High mass loading Ni4Co1-OH@CuO core-shell nanowire arrays obtained by electrochemical reconstruction for alkaline energy storage

Yawei Yu, Xiulan Hu, Shuai Wang, Handan Qiao, Zeyu Liu, Kefan Song, Xiaodong Shen

10-09-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Single-walled carbon nanotube based SERS substrate with single molecule sensitivity

Chenmaya Xia, Daqi Zhang, Henan Li, Sheng Li, Haoming Liu, Li Ding, Xiyan Liu, Min Lyu, Ruoming Li, Juan Yang, Yan Li

25-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Flexible aqueous Ca-ion full battery with super-flat discharge voltage plateau

Panpan Wang, Hua Wang, Zhe Chen, Junwei Wu, Jingting Luo, Yan Huang

22-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022 Open Access

Inverse single-site Fe1(OH)X/Pt(111) model catalyst for preferential oxidation of CO in H2

Chunlei Wang, Heloise Tissot, Markus Soldemo, Junling Lu, Jonas Weissenrieder

16-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Aza-BODIPY-based phototheranostic nanoagent for tissue oxygen auto-adaptive photodynamic/photothermal complementary therapy

Meijiao Zhao, Qin Zeng, Xipeng Li, Da Xing, Tao Zhang

29-06-2021 | Research Article | Issue 1/2022

Co-delivery of TRAIL and paclitaxel by fibronectin-targeting liposomal nanodisk for effective lung melanoma metastasis treatment

Shiqi Huang, Lang Deng, Hanming Zhang, Luyao Wang, Yicong Zhang, Qing Lin, Tao Gong, Xun Sun, Zhirong Zhang, Ling Zhang

19-07-2021 | Erratum | Issue 1/2022

Erratum to: Tuning the coordination environment of single-atom catalyst M-N-C towards selective hydrogenation of functionalized nitroarenes

Dan Zhou, Leilei Zhang, Xiaoyan Liu, Haifeng Qi, Qinggang Liu, Ji Yang, Yang Su, Jingyuan Ma, Jianzhong Yin, Aiqin Wang

Current Publications

Premium Partners

    Image Credits