Skip to main content
main-content
Top

Journal

Nano Research

Nano Research 10/2021

Issue 10/2021

Happy 80th Birthday to Professor Yitai Qian: Celebrating 60 Years of Innovation in Solid-State Chemistry and Nanoscience

Table of Contents ( 40 Articles )

01-10-2021 | Editorial | Issue 10/2021

On the occasion of the 80th birthday of Professor Yitai Qian: Celebrating 60 years of innovation in solid-state chemistry and nanoscience

Shu-Hong Yu, Xiangfeng Duan, Yi Xie, Peidong Yang, Yadong Li

04-06-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Octagold selenido nanoclusters: Significance of surface ligands on tuning geometric and electronic structure of Au8Se2 kernel

Shanshan Zhang, Yingzhou Li, Lei Feng, Qingwang Xue, Zhiyong Gao, Chenho Tung, Di Sun

02-07-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Synthesis and photoluminescence kinetics of Ce3+-doped CsPbI3 QDs with near-unity PLQY

Bowang Shu, Yajing Chang, Jinhua Zhang, Xiaopeng Cheng, Dabin Yu

09-06-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Copper vacancy activated plasmonic Cu3−xSnS4 for highly efficient photocatalytic hydrogen generation: Broad solar absorption, efficient charge separation and decreased HER overpotential

Nazakat Ali, Tsegaye Tadesse Tsega, Yucai Cao, Saghir Abbas, Wenjing Li, Asma Iqbal, Hira Fazal, Zhiling Xin, Jiantao Zai, Xuefeng Qian

04-06-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Constructing charge transfer channel between dopants and oxygen vacancies for enhanced visible-light-driven water oxidation

Ming Cheng, Lan Yang, Huiyi Li, Wei Bai, Chong Xiao, Yi Xie

09-07-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Ultrathin Ni/V-layered double hydroxide nanosheets for efficient visible-light-driven photocatalytic nitrogen reduction to ammonia

Xuefei Liu, Yanmei Li, Junzheng Zhang, Jun Lu

03-03-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Modify Cd3As2 nanowires with sulfur to fabricate self-powered NIR photodetectors with enhanced performance

Yongxu Yan, Wenhao Ran, Zhexin Li, Linlin Li, Zheng Lou, Guozhen Shen

29-05-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Unconventionally anisotropic growth of PbSe nanorods: Controllable fabrication under solution-solid-solid regime over Ag2Se catalysis for broadband photodetection

Su You, Li Zhang, Qing Yang

04-09-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Two-dimensional van der Waals thin film transistors as active matrix for spatially resolved pressure sensing

Chao Ma, Dong Xu, Peiqi Wang, Zhaoyang Lin, Jingyuan Zhou, Chuancheng Jia, Jin Huang, Shengtao Li, Yu Huang, Xiangfeng Duan

09-07-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Determine the position of nanoparticles in cells by using surface-enhanced Raman three-dimensional imaging

Wei Liu, Wentao Li, Yahui Li, Junfang Li, Hua Bai, Mingqiang Zou, Guangcheng Xi

28-06-2021 | Research Article | Issue 10/2021

A stable biocompatible porous coordination cage promotes in vivo liver tumor inhibition

Yu Liang, Yu Fang, Yong Cui, Hongcai Zhou

11-05-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Observation of ambipolar photoresponse from 2D MoS2/MXene heterostructure

Juntong Zhu, Hao Wang, Liang Ma, Guifu Zou

04-06-2021 | Research Article | Issue 10/2021

An adjustable multi-color detector based on regulating TiO2 surface adsorption and multi-junction synergy

Tao Ji, Shuqing He, Fujin Ai, Jianghong Wu, Li Yan, Junqing Hu, Meiyong Liao

04-06-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Interface engineering of high performance all-inorganic perovskite solar cells via low-temperature processed TiO2 nanopillar arrays

Bingkun Pan, Jiahao Gu, Xiaoli Xu, Lingbo Xiao, Jie Zhao, Guifu Zou

28-06-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Gd-doped CuBi2O4/CuO heterojunction film photocathodes for photoelectrochemical H2O2 production through oxygen reduction

Zixin Li, Quanlong Xu, Faliang Gou, Bing He, Wei Chen, Weiwei Zheng, Xu Jiang, Kai Chen, Chenze Qi, Dekun Ma

07-06-2021 | Review Article | Issue 10/2021

Mechanisms of water oxidation on heterogeneous catalyst surfaces

Xiaogang Yang, Yuanxing Wang, Chang Ming Li, Dunwei Wang

11-06-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Accelerating water dissociation kinetics of Ni3N by tuning interfacial orbital coupling

Yishang Wu, Yufang Xie, Shuwen Niu, Yipeng Zang, Jinyan Cai, Zenan Bian, Xuanwei Yin, Yanyan Fang, Da Sun, Di Niu, Zheng Lu, Amirabbas Mosallanezhad, Huijuan Wang, Dewei Rao, Hongge Pan, Gongming Wang

25-05-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Interface engineering and heterometal doping Mo-NiS/Ni(OH)2 for overall water splitting

Hua Zhang, Baojuan Xi, Yu Gu, Weihua Chen, Shenglin Xiong

06-07-2021 | Research Article | Issue 10/2021

FeNi nanoparticles on Mo2TiC2Tx MXene@nickel foam as robust electrocatalysts for overall water splitting

Jiayang Wang, Peilei He, Yongli Shen, Linxiu Dai, Zhe Li, Yue Wu, Changhua An

23-05-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Atomic Co/Ni dual sites with N/P-coordination as bifunctional oxygen electrocatalyst for rechargeable zinc-air batteries

Botao Hu, Aijian Huang, Xuejiang Zhang, Zheng Chen, Renyong Tu, Wei Zhu, Zhongbin Zhuang, Chen Chen, Qing Peng, Yadong Li

29-05-2021 | Research Article | Issue 10/2021

V-doped Ni3N/Ni heterostructure with engineered interfaces as a bifunctional hydrogen electrocatalyst in alkaline solution: Simultaneously improving water dissociation and hydrogen adsorption

Huan Zhang, Juan Wang, Fengqi Qin, Huiling Liu, Cheng Wang

21-07-2021 | Research Article | Issue 10/2021 Open Access

Intimate atomic Cu-Ag interfaces for high CO2RR selectivity towards CH4 at low over potential

Chungseok Choi, Jin Cai, Changsoo Lee, Hyuck Mo Lee, Mingjie Xu, Yu Huang

28-06-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Highly coordinated Pd overlayers on nanoporous gold for efficient formic acid electro-oxidation

Qinqin Sang, Shuai Yin, Feng Liu, Huiming Yin, Jia He, Yi Ding

03-06-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Sulfur-doped graphene anchoring of ultrafine Au25 nanoclusters for electrocatalysis

Mufan Li, Bei Zhang, Tao Cheng, Sunmoon Yu, Sheena Louisia, Chubai Chen, Shouping Chen, Stefano Cestellos-Blanco, William A. Goddard III, Peidong Yang

06-07-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Synergistic Lewis acid-base sites of ultrathin porous Co3O4 nanosheets with enhanced peroxidase-like activity

Wenhui Lu, Ming Yuan, Jing Chen, Jiaxin Zhang, Lingshuai Kong, Zhenyu Feng, Xicheng Ma, Jie Su, Jinhua Zhan

04-06-2021 | Research Article | Issue 10/2021

N, P-codoped graphene supported few-layered MoS2 as a long-life and high-rate anode materials for potassium-ion storage

Guangyao Ma, Yanli Zhou, Yingying Wang, Zhenyu Feng, Jian Yang

08-07-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Fast and highly reversible Na+ intercalation/extraction in Zn/Mg dual-doped P2-Na0.67MnO2 cathode material for high-performance Na-ion batteries

Xiaoqin Huang, Deli Li, Haijian Huang, Xiao Jiang, Zeheng Yang, Weixin Zhang

07-06-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Large scale preparation of 20 cm × 20 cm graphene modified carbon felt for high performance vanadium redox flow battery

Ting Long, Yong Long, Mei Ding, Zhizhao Xu, Jian Xu, Yiqiong Zhang, Mingliang Bai, Qijun Sun, Gen Chen, Chuankun Jia

26-05-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Structural engineering of sulfur-doped carbon encapsulated bismuth sulfide core-shell structure for enhanced potassium storage performance

Changlai Wang, Jian Lu, Huigang Tong, Shuilin Wu, Dongdong Wang, Bin Liu, Ling Cheng, Zhiyu Lin, Lin Hu, Hui Wang, Wenjun Zhang, Qianwang Chen

08-07-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Construction and electrochemical mechanism investigation of hierarchical core—shell like composite as high performance anode for potassium ion batteries

Nadeem Hussain, Suyuan Zeng, Zhenyu Feng, Yanjun Zhai, Chunsheng Wang, Mingwen Zhao, Yitai Qian, Liqiang Xu

06-07-2021 | Review Article | Issue 10/2021

Vertically aligned two-dimensional materials-based thick electrodes for scalable energy storage systems

Zhengyu Ju, Xiao Zhang, Jingyi Wu, Guihua Yu

07-04-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Flexible and stable 3D lithium metal anodes based on self-standing MXene/COF frameworks for high-performance lithium-sulfur batteries

Chuanliang Wei, Yusheng Wang, Yuchan Zhang, Liwen Tan, Yi Qian, Yuan Tao, Shenglin Xiong, Jinkui Feng

09-07-2021 | Research Article | Issue 10/2021 Open Access

Nano-channel-based physical and chemical synergic regulation for dendrite-free lithium plating

Qiang Guo, Wei Deng, Shengjie Xia, Zibo Zhang, Fei Zhao, Binjie Hu, Sasa Zhang, Xufeng Zhou, George Zheng Chen, Zhaoping Liu

28-06-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Zephyranthes-like Co2NiSe4 arrays grown on 3D porous carbon frame-work as electrodes for advanced supercapacitors and sodium-ion batteries

Yanchun Xue, Xingmei Guo, Mengrong Wu, Jiale Chen, Mengting Duan, Jing Shi, Junhao Zhang, Fu Cao, Yuanjun Liu, Qinghong Kong

25-05-2021 | Review Article | Issue 10/2021

Constructing of highly porous thermoelectric structures with improved thermoelectric performance

Peilei He, Yue Wu

08-07-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Reduced thermal boundary conductance in GaN-based electronic devices introduced by metal bonding layer

Susu Yang, Houfu Song, Yan Peng, Lu Zhao, Yuzhen Tong, Feiyu Kang, Mingsheng Xu, Bo Sun, Xinqiang Wang

28-06-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Asymmetric interfaces and high-TC ferromagnetic phase in La0.67Ca0.33MnO3/SrRuO3 superlattices

Lili Qu, Da Lan, Liang Si, Chao Ma, Shasha Wang, Liqiang Xu, Kexuan Zhang, Feng Jin, Zixun Zhang, Enda Hua, Binbin Chen, Guanyin Gao, Feng Chen, Haifeng Du, Karsten Held, Lingfei Wang, Wenbin Wu

09-07-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Block-layer model for intergrowth structures

Zhicheng Wang, Siqi Wu, Liangwen Ji, Guanghan Cao

23-03-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Highly stretchable, soft and sticky PDMS elastomer by solvothermal polymerization process

Jin Huang, Yuchun Cai, Chengyuan Xue, Jin Ge, Haoyu Zhao, Shu-Hong Yu

09-07-2021 | Research Article | Issue 10/2021

Bioinspired flexible, high-strength, and versatile hydrogel with the fiberboard-and-mortar hierarchically ordered structure

Han-Ping Yu, Ying-Jie Zhu

Current Publications

Premium Partners

    Image Credits