Skip to main content
main-content
Top

Journal

Nano Research

Nano Research 12/2021

Issue 12/2021

Table of Contents ( 63 Articles )

11-03-2021 | Concept | Issue 12/2021

The quantized chemical reaction resonantly driven by multiple MIR-photons: From nature to the artificial

Feng Zhang, Bo Song, Lei Jiang

26-04-2021 | Perspective Review | Issue 12/2021

Graphene: A promising candidate for charge regulation in high-performance lithium-ion batteries

Danping Sun, Zhi Tan, Xuzheng Tian, Fei Ke, Yale Wu, Jin Zhang

23-04-2021 | Review Article | Issue 12/2021

Developments in stability and passivation strategies for black phosphorus

Haizeng Song, Han Wu, Tianqi Ren, Shancheng Yan, Tianhong Chen, Yi Shi

07-04-2021 | Review Article | Issue 12/2021

Single atom catalysts by atomic diffusion strategy

Lihong Lin, Zhuo Chen, Wenxing Chen

10-04-2021 | Review Article | Issue 12/2021

Nanomaterial-based strategies in antimicrobial applications: Progress and perspectives

Yi Zhao, Long Chen, Yanan Wang, Xinyu Song, Keyang Li, Xuefeng Yan, Liangmin Yu, Zhiyu He

14-04-2021 | Review Article | Issue 12/2021

Recent advances in anode materials for potassium-ion batteries: A review

Lianbo Ma, Yaohui Lv, Junxiong Wu, Chuan Xia, Qi Kang, Yizhou Zhang, Hanfeng Liang, Zhong Jin

19-05-2021 | Mini Review | Issue 12/2021

Tandem catalysis in electrochemical CO2 reduction reaction

Yating Zhu, Xiaoya Cui, Huiling Liu, Zhenguo Guo, Yanfeng Dang, Zhanxi Fan, Zhicheng Zhang, Wenping Hu

16-04-2021 | Review Article | Issue 12/2021

Fabrication strategies and supramolecular interactions of polymer-lipid complex nanoparticles as oral delivery systems

Taoran Wang, Yangchao Luo

06-02-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Fast and stable K-ion storage enabled by synergistic interlayer and pore-structure engineering

Deping Li, Qing Sun, Yamin Zhang, Xinyue Dai, Fengjun Ji, Kaikai Li, Qunhui Yuan, Xingjun Liu, Lijie Ci

16-09-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Structural revolution of atomically dispersed Mn sites dictates oxygen reduction performance

Zhengkun Yang, Xiaolin Wang, Mengzhao Zhu, Xinyan Leng, Wenxing Chen, Wenyu Wang, Qian Xu, Li-Ming Yang, Yuen Wu

02-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

In-plane heterostructured Ag2S-In2S3 atomic layers enabling boosted CO2 photoreduction into CH4

Weiwei Shao, Shumin Wang, Juncheng Zhu, Xiaodong Li, Xingchen Jiao, Yang Pan, Yongfu Sun, Yi Xie

18-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Corrosion formation and phase transformation of nickel-iron hydroxide nanosheets array for efficient water oxidation

Lanqian Gong, Huan Yang, Hongming Wang, Ruijuan Qi, Junlei Wang, Shenghua Chen, Bo You, Zehua Dong, Hongfang Liu, Bao Yu Xia

05-06-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Probing self-optimization of carbon support in oxygen evolution reaction

Wenjie Xu, Dengfeng Cao, Oyawale Adetunji Moses, Beibei Sheng, Chuanqiang Wu, Hongwei Shou, Xiaojun Wu, Shuangming Chen, Li Song

01-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Carbon nanotube supported bifunctional electrocatalysts containing iron-nitrogen-carbon active sites for zinc-air batteries

Jian Sheng, Sheng Zhu, Guodong Jia, Xu Liu, Yan Li

24-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Revealing the effect of anion-tuning in bimetallic chalcogenides on electrocatalytic overall water splitting

Jian Zhou, Yibo Dou, Tao He, Awu Zhou, Xiang-Jing Kong, Xue-Qian Wu, Tongxin Liu, Jian-Rong Li

10-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Ordered structure of interlayer constructed with metal-organic frameworks improves the performance of lithium-sulfur batteries

Sijia Guo, Yingbo Xiao, Jia Wang, Yuan Ouyang, Xin Li, Haoyan Deng, Wenchao He, Qinghan Zeng, Wei Zhang, Qi Zhang, Shaoming Huang

03-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Construction of poly-naphthalocyanine linked by [4]-radialene-like structures on silver surfaces

Rongting Wu, De-Liang Bao, Linghao Yan, Junhai Ren, Yanfang Zhang, Qi Zheng, Ye-Liang Wang, Qing Huan, Shixuan Du, Hong-Jun Gao

12-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Spontaneous migration induced Co nanokarstcave encapsulated in N-doped carbon hybrids for efficient oxygen electrocatalyst

Xuemin Wang, Ming Liu, Hang Zhang, Sihao Yan, Cui Zhang, Shuangxi Liu

09-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Polydopamine functionalized mesoporous silica as ROS-sensitive drug delivery vehicles for periodontitis treatment by modulating macrophage polarization

Bingbing Bai, Chaoyu Gu, Xiaohui Lu, Xingyu Ge, Junling Yang, Chenfei Wang, Yongchun Gu, Aidong Deng, Yuehua Guo, Xingmei Feng, Zhifeng Gu

31-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Noble-metal-free dye-sensitized selective oxidation of methane to methanol with green light (550 nm)

Xingyang Wu, Yi Zeng, Hangchen Liu, Jiaqing Zhao, Tierui Zhang, Song Ling Wang

02-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Synthesis of wafer-scale graphdiyne/graphene heterostructure for scalable neuromorphic computing and artificial visual systems

Zhi-Cheng Zhang, Yi Li, Jing-Jing Wang, De-Han Qi, Bin-Wei Yao, Mei-Xi Yu, Xu-Dong Chen, Tong-Bu Lu

09-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Synergistic catalysis of cluster and atomic copper induced by copper-silica interface in transfer-hydrogenation

Ruoyu Fan, Yange Zhang, Zhi Hu, Chun Chen, Tongfei Shi, Lirong Zheng, Haimin Zhang, Junfa Zhu, Huijun Zhao, Guozhong Wang

18-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

High-throughput screening and machine learning for the efficient growth of high-quality single-wall carbon nanotubes

Zhong-Hai Ji, Lili Zhang, Dai-Ming Tang, Chien-Ming Chen, Torbjörn E. M. Nordling, Zheng-De Zhang, Cui-Lan Ren, Bo Da, Xin Li, Shu-Yu Guo, Chang Liu, Hui-Ming Cheng

29-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Layered CuNi-Cu2O/NiAlOx nanocatalyst for rapid conversion of p-nitrophenol to p-aminophenol

Lin Fu, Wei Zhou, Ming Wen, Qingsheng Wu, Weiying Li, Dandan Wu, Quanjing Zhu, Jiaqi Ran, Panpan Ren

03-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Investigation on the adhesive contact and electrical performance for triboelectric nanogenerator considering polymer viscoelasticity

Chenfei Wang, Xiaoli Wang, Yanqiang Hu, Lizhou Li, Zhihao Li, Heng Wu, Zirui Zhao

27-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Enhanced treatment for cerebral ischemia-reperfusion injury of puerarin loading liposomes through neutrophils-mediated targeted delivery

Wei Liu, Haowei Lu, Xiaoyong Rao, Xiang Li, Hongdan Lu, Feifei Li, Yan He, Riyue Yu, Rongsheng Zhong, Yao Zhang, Xiaojian Luo, Hongliang Xin

13-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Polymersome formation by solvent annealing-induced structural reengineering under 3D soft confinement

Xi Mao, Hao Li, Jinwoo Kim, Shuai Deng, Renhua Deng, Bumjoon J. Kim, Jintao Zhu

13-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Elucidating the electro-catalytic oxidation of hydrazine over carbon nanotube-based transition metal single atom catalysts

Jin Zhang, Yaxin Wang, Chujie Yang, Sian Chen, Zhengjian Li, Yi Cheng, Haining Wang, Yan Xiang, Shanfu Lu, Shuangyin Wang

23-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Covalently bonded two spin centers of paramagnetic metallofullerene dimer

Haibing Meng, Yongqiang Chai, Chong Zhao, Mingzhe Nie, Chunru Wang, Taishan Wang

29-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Carbon nanosheets derived from reconstructed lignin for potassium and sodium storage with low voltage hysteresis

Keren Jiang, Xuehai Tan, Shengli Zhai, Ken Cadien, Zhi Li

20-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Au nanoring arrays with tunable morphological features and plasmonic resonances

Shilin Mu, Hongxu Chen, Chenyu Shi, Junhu Zhang, Bai Yang

14-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Deciphering of advantageous electrocatalytic water oxidation behavior of metal-organic framework in alkaline media

Ming Liu, Lingjun Kong, Xuemin Wang, Jie He, Jijie Zhang, Jian Zhu, Xian-He Bu

27-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Synergistic effect enhances the peroxidase-like activity in platinum nanoparticle-supported metal—organic framework hybrid nanozymes for ultrasensitive detection of glucose

Jing Li, Jie Zhao, Shengqiang Li, Yang Chen, Weiqiang Lv, Jiahui Zhang, Libing Zhang, Zhen Zhang, Xiaoquan Lu

29-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Dandelion-Like Bi2S3/rGO hierarchical microspheres as high-performance anodes for potassium-ion and half/full sodium-ion batteries

Xiuping Sun, Lu Wang, Chuanchuan Li, Debao Wang, Iqbal Sikandar, Ruxia Man, Fang Tian, Yitai Qian, Liqiang Xu

08-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Identifying the convergent reaction path from predesigned assembled structures: Dissymmetrical dehalogenation of Br2Py on Ag(111)

Jinping Hu, Zhaofeng Liang, Kongchao Shen, Lei Xie, Huan Zhang, Chaoqin Huang, Yaobo Huang, Han Huang, Jianxin Tang, Zheng Jiang, Miao Yu, Fei Song

29-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Surface active-site engineering in hierarchical PtNi nanocatalysts for efficient triiodide reduction reaction

Jiabin Cui, Pin Ma, Weidan Li, Rui Jiang, Lirong Zheng, Yuan Lin, Chang Guo, Xiong Yin, Leyu Wang

27-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

B111, B112, B113, and B114: The most stable core-shell borospherenes with an icosahedral B12 core at the center exhibiting superatomic behaviors

Min Zhang, Hai-Gang Lu, Si-Dian Li

08-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Unprecedently low thermal conductivity of unique tellurium nanoribbons

Xiangshui Wu, Qiqi Tao, Da Li, Qilang Wang, Xiaoyan Zhang, Huile Jin, Jun Li, Shun Wang, Xiangfan Xu

10-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

The atlas of ferroicity in two-dimensional MGeX3 family: Room-temperature ferromagnetic half metals and unexpected ferroelectricity and ferroelasticity

Kuan-Rong Hao, Xing-Yu Ma, Hou-Yi Lyu, Zhen-Gang Zhu, Qing-Bo Yan, Gang Su

10-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

A highly efficient Fe-doped Ni3S2 electrocatalyst for overall water splitting

Min Wang, Li Zhang, Jialiang Pan, Meirong Huang, Hongwei Zhu

22-05-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Anomalous pressure-dependence in surface-modified silicon-derived nanoparticles

Qi Li, Abhinav Parakh, Rongchao Jin, X. Wendy Gu

23-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021 Open Access

On-surface activation of benzylic C-H bonds for the synthesis of pentagon-fused graphene nanoribbons

Xiushang Xu, Marco Di Giovannantonio, José I. Urgel, Carlo A. Pignedoli, Pascal Ruffieux, Klaus Müllen, Roman Fasel, Akimitsu Narita

29-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Growth regularity and phase diagrams of NaLu0.795−xYxF4 upconversion nanocrystals synthesized by automatic nanomaterial synthesizer

Dan Zhang, Yanhui Dong, Daguang Li, Heng Jia, Weiping Qin

03-03-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Rational design of hierarchically porous Fe-N-doped carbon as efficient electrocatalyst for oxygen reduction reaction and Zn-air batteries

Zihan Meng, Neng Chen, Shichang Cai, Jiawei Wu, Rui Wang, Tian Tian, Haolin Tang

14-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Ultra-high conductive 3D aluminum photonic crystal as sulfur immobilizer for high-performance lithium-sulfur batteries

Jiajia Xiao, Shengxuan Lin, Zihe Cai, Tahir Muhmood, Xiaobin Hu

23-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

NiCo-LDH nanosheets strongly coupled with GO-CNTs as a hybrid electrocatalyst for oxygen evolution reaction

Peiqun Yin, Geng Wu, Xiaoqian Wang, Shoujie Liu, Fangyao Zhou, Lei Dai, Xin Wang, Bo Yang, Zhen-Qiang Yu

14-06-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Novel vertically aligned nanocomposite of Bi2WO6-Co3O4 with room-temperature multiferroic and anisotropic optical response

Leigang Li, Shikhar Misra, Xingyao Gao, Juncheng Liu, Han Wang, Jijie Huang, Bruce Zhang, Ping Lu, Haiyan Wang

10-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Two-dimensional oxide derived from high-temperature liquid metals via bubble templating

Zheng Hu, Tingbiao Yuan, Hui Li, Yishu Qiu, Wei Zhou, Jiangwei Zhang, Yuxin Zhao, Shi Hu

16-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Atomic-resolution characterization on the structure of strontium doped barium titanate nanoparticles

Haoyu Jiang, Jizhen Qi, Dongchang Wu, Wei Lu, Jiahui Qian, Haifeng Qu, Yixiao Zhang, Pei Liu, Xi Liu, Liwei Chen

10-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

A highly accessible copper single-atom catalyst for wound antibacterial application

Yue Zhao, Yunpeng Yu, Feng Gao, Zhiyuan Wang, Wenxing Chen, Cai Chen, Jia Yang, Yancai Yao, Junyi Du, Chao Zhao, Yuen Wu

24-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Single MoTe2 sheet electrocatalytic microdevice for in situ revealing the activated basal plane sites by vacancies engineering

Huan Yang, Yinghe Zhao, Qunlei Wen, Yan Mi, Youwen Liu, Huiqiao Li, Tianyou Zhai

24-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Spin accommodation and reactivity of nickel clusters with oxygen: Aromatic and magnetic metalloxocube Ni13O8±

Lijun Geng, Baoqi Yin, Hanyu Zhang, Zhen-Dong Sun, Zhixun Luo

17-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Ni-based catalysts derived from layered-double-hydroxide nanosheets for efficient photothermal CO2 reduction under flow-type system

Zhenhua Li, Run Shi, Jiaqi Zhao, Tierui Zhang

24-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

MXene based mechanically and electrically enhanced film for triboelectric nanogenerator

Yuyu Gao, Guoxu Liu, Tianzhao Bu, Yaoyao Liu, Youchao Qi, Yanting Xie, Shaohang Xu, Weili Deng, Weiqing Yang, Chi Zhang

04-05-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Dispersion and support dictated properties and activities of Pt/metal oxide catalysts in heterogeneous CO oxidation

Jiaojiao Song, Yixuan Yang, Shoujie Liu, Lei Li, Nan Yu, Yuteng Fan, Zhiming Chen, Long Kuai, Baoyou Geng

17-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Cobalt diselenide (001) surface with short-range Co-Co interaction triggering high-performance electrocatalytic oxygen evolution

Kun Dang, Shihao Zhang, Xuewei Wang, Wenming Sun, Ligang Wang, Yang Tian, Sihui Zhan

17-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Multi-interface collaboration of graphene cross-linked NiS-NiS2-Ni3S4 polymorph foam towards robust hydrogen evolution in alkaline electrolyte

Haiqing Wang, Wenjing Zhang, Xiaowei Zhang, Shuxian Hu, Zhicheng Zhang, Weijia Zhou, Hong Liu

10-04-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Designing of multifunctional and flame retardant separator towards safer high-performance lithium-sulfur batteries

Junling Wang, Wei Cai, Xiaowei Mu, Longfei Han, Na Wu, Can Liao, Yongchun Kan, Yuan Hu

19-05-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Pseudocapacitive desalination via valence engineering with spindle-like manganese oxide/carbon composites

Yingsheng Xu, Shuhong Xiang, Hengjian Mao, Hongjian Zhou, Guozhong Wang, Haimin Zhang, Huijun Zhao

07-06-2021 | Research Article | Issue 12/2021

In-situ growth of gold nanoparticles on electrospun flexible multilayered PVDF nanofibers for SERS sensing of molecules and bacteria

Dongzhen Chen, Liang Zhang, Pan Ning, Haozhi Yuan, Yu Zhang, Meng Zhang, Tao Fu, Xinhai He

28-07-2021 | Research Article | Issue 12/2021

Field-effect at electrical contacts to two-dimensional materials

Yao Guo, Yan Sun, Alvin Tang, Ching-Hua Wang, Yanqing Zhao, Mengmeng Bai, Shuting Xu, Zheqi Xu, Tao Tang, Sheng Wang, Chenguang Qiu, Kang Xu, Xubiao Peng, Junfeng Han, Eric Pop, Yang Chai

19-05-2021 | Erratum | Issue 12/2021

Erratum to: In vivo and in situ real-time fluorescence imaging of peripheral nerves in the NIR-II window

Zhujun Feng, Yimeng Yang, Jian Zhang, Kan Wang, Yunxia Li, Heng Xu, Zhen Wang, Ewelina Biskup, Shixian Dong, Xing Yang, Yuefeng Hao, Jun Chen, Yan Wo

10-09-2021 | Erratum | Issue 12/2021

Erratum to: Field-effect at electrical contacts to two-dimensional materials

Yao Guo, Yan Sun, Alvin Tang, Ching-Hua Wang, Yanqing Zhao, Mengmeng Bai, Shuting Xu, Zheqi Xu, Tao Tang, Sheng Wang, Chenguang Qiu, Kang Xu, Xubiao Peng, Junfeng Han, Eric Pop, Yang Chai

Current Publications

Premium Partners

    Image Credits