Skip to main content
main-content
Top

Journal

Nano Research

Nano Research 3/2021

Issue 3/2021

Table of Contents ( 44 Articles )

09-09-2020 | Review Article | Issue 3/2021

Iron-group electrocatalysts for ambient nitrogen reduction reaction in aqueous media

Benyuan Ma, Haitao Zhao, Tingshuai Li, Qian Liu, Yongsong Luo, Chengbo Li, Siyu Lu, Abdullah M. Asiri, Dongwei Ma, Xuping Sun

26-09-2020 | Review Article | Issue 3/2021

Carbon-based nanozymes for biomedical applications

Hui Ding, Bing Hu, Bin Zhang, Han Zhang, Xiyun Yan, Guohui Nie, Minmin Liang

28-08-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Two-dimensional MX Dirac materials and quantum spin Hall insulators with tunable electronic and topological properties

Yan-Fang Zhang, Jinbo Pan, Huta Banjade, Jie Yu, Hsin Lin, Arun Bansil, Shixuan Du, Qimin Yan

02-11-2020 | Research Article | Issue 3/2021

A new viewpoint and model of neural signal generation and transmission: Signal transmission on unmyelinated neurons

Zuoxian Xiang, Chuanxiang Tang, Chao Chang, Guozhi Liu

29-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Chain-shattering Pt(IV)-backboned polymeric nanoplatform for efficient CRISPR/Cas9 gene editing to enhance synergistic cancer therapy

Qingfei Zhang, Gaizhen Kuang, Shasha He, Sha Liu, Hongtong Lu, Xiaoyuan Li, Dongfang Zhou, Yubin Huang

06-11-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Effect of Zn atom in Fe-N-C catalysts for electro-catalytic reactions: theoretical considerations

Yongcheng Li, Riming Hu, Zhibin Chen, Xin Wan, Jia-Xiang Shang, Fu-He Wang, Jianglan Shui

06-11-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Adaptive ordering and filament polymerization of cell cytoskeleton by tunable nanoarrays

Jing Dai, Yuan Yao

06-11-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Stability enhancement of PbS quantum dots by site-selective surface passivation for near-infrared LED application

Xinsu Zhang, Yujuan Chen, Linyuan Lian, Zizhen Zhang, Yixuan Liu, Li Song, Chong Geng, Jianbing Zhang, Shu Xu

17-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Flexible synthesis of high-purity plasmonic assemblies

Laurent Lermusiaux, Anum Nisar, Alison M. Funston

05-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Al homogeneous deposition induced by N-containing functional groups for enhanced cycling stability of Al-ion battery negative electrode

Handong Jiao, Shuqiang Jiao, Wei-Li Song, Xiang Xiao, Dongmei She, Na Li, Haosen Chen, Jiguo Tu, Mingyong Wang, Daining Fang

14-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Near-infrared light-driven yolk@shell carbon@silica nanomotors for fuel-free triglyceride degradation

Yi Xing, Songsong Tang, Xin Du, Tailin Xu, Xueji Zhang

15-11-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Controllable photodynamic performance via an acidic microenvironment based on two-dimensional metal-organic frameworks for photodynamic therapy

Lifeng Hang, Tao Zhang, Hua Wen, Lianbao Liang, Wuming Li, Xiaofen Ma, Guihua Jiang

23-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Cyanobacteria-based near-infrared light-excited self-supplying oxygen system for enhanced photodynamic therapy of hypoxic tumors

Yinghua Zhang, Huifang Liu, Xinyue Dai, Hang Li, Xiaohan Zhou, Shizhu Chen, Jinchao Zhang, Xing-Jie Liang, Zhenhua Li

03-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021 Open Access

Graphene quantum dots: From efficient preparation to safe renal excretion

Caroline Hadad, José Miguel González-Domínguez, Silvia Armelloni, Deborah Mattinzoli, Masami Ikehata, Akcan Istif, Adrian Ostric, Francesco Cellesi, Carlo Maria Alfieri, Piergiorgio Messa, Belén Ballesteros, Tatiana Da Ros

30-09-2020 | Research Article | Issue 3/2021

A confinement strategy to in-situ prepare a peanut-like N-doped, C-wrapped TiO2 electrode with an enhanced desalination capacity and rate for capacitive deionization

Mingxing Liang, Xueting Bai, Fei Yu, Jie Ma

15-11-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Probing interactions at two-dimensional heterointerfaces by boron nitride-wrapped tip

Baowen Li, Xiaofei Liu, Wanlin Guo

06-11-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Electrolyte-mediated dense integration of graphene-MXene films for high volumetric capacitance flexible supercapacitors

Min Zhang, Jun Cao, Yi Wang, Jia Song, Tianci Jiang, Yanyu Zhang, Weimeng Si, Xiaowei Li, Bo Meng, Guangwu Wen

30-09-2020 | Research Article | Issue 3/2021

A mediator-free self-powered glucose biosensor based on a hybrid glucose/MnO2 enzymatic biofuel cell

Shuai Hao, He Zhang, Xiaoxuan Sun, Junfeng Zhai, Shaojun Dong

02-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Single crystalline CeO2 nanotubes

Fangxian Cao, Mingkai Zhang, Kaili Yang, Zhimin Tian, Jing Li, Yongquan Qu

30-09-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Confinement and antenna effect for ultrasmall Y2O3:Eu3+ nanocrystals supported by MOF with enhanced near-UV light absorption thereby enhanced luminescence and excellently multifunctional applications

Hongyi Xu, Wenjing Yu, Kai Pan, Guofeng Wang, Peifen Zhu

30-09-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Boosted photoreduction of diluted CO2 through oxygen vacancy engineering in NiO nanoplatelets

Weiyi Chen, Xueming Liu, Bin Han, Shujie Liang, Hong Deng, Zhang Lin

01-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Spider web-like carbonized bacterial cellulose/MoSe2 nanocomposite with enhanced microwave attenuation performance and tunable absorption bands

Zhengjian Xu, Man He, Yuming Zhou, Shuangxi Nie, Yongjuan Wang, Yao Huo, Yifan Kang, Ruili Wang, Ran Xu, Hao Peng, Xi Chen

30-09-2020 | Research Article | Issue 3/2021

In-situ observations of novel single-atom thick 2D tin membranes embedded in graphene

Xiaoqin Yang, Huy Q. Ta, Wei Li, Rafael G. Mendes, Yu Liu, Qitao Shi, Sami Ullah, Alicja Bachmatiuk, Jinping Luo, Lijun Liu, Jin-Ho Choi, Mark H. Rummeli

30-09-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Tunable oxygen vacancy concentration in vanadium oxide as mass-produced cathode for aqueous zinc-ion batteries

Yehong Du, Xinyu Wang, Juncai Sun

06-11-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Macrophage-targeted single walled carbon nanotubes stimulate phagocytosis via pH-dependent drug release

Yapei Zhang, Jianqin Ye, Niloufar Hosseini-Nassab, Alyssa Flores, Irina Kalashnikova, Sesha Lakshmi Paluri, Mozhgan Lotfi, Nicholas J. Leeper, Bryan Ronain Smith

23-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Hierarchical dual-porous hydroxyapatite doped dendritic mesoporous silica nanoparticles based scaffolds promote osteogenesis in vitro and in vivo

Chang Lei, Yuxue Cao, Sepanta Hosseinpour, Fang Gao, Jingyu Liu, Jianye Fu, Reuben Staples, Saso Ivanovski, Chun Xu

02-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

The associated killing of hepatoma cells using multilayer drug-loaded mats combined with fast neutron therapy

Yanxin Qi, Shiwei Jing, Shasha He, Hejian Xiong, Guohua Yang, Yubin Huang, Ningyi Jin

20-11-2020 | Research Article | Issue 3/2021

De novo synthesis of bifunctional conjugated microporous polymers for synergistic coordination mediated uranium entrapment

Boxuan Yu, Lei Zhang, Gang Ye, Qingzhi Liu, Jiongli Li, Xudong Wang, Jing Chen, Shengming Xu, Shengqian Ma

16-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021 Open Access

LiYF4:Yb/LiYF4 and LiYF4:Yb,Er/LiYF4 core/shell nanocrystals with luminescence decay times similar to YLF laser crystals and the upconversion quantum yield of the Yb,Er doped nanocrystals

Frederike Carl, Leonie Birk, Bettina Grauel, Monica Pons, Christian Würth, Ute Resch-Genger, Markus Haase

23-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Selective CO2 conversion tuned by periodicities in Au8n+4(TBBT)4n+8 nanoclusters

Dan Yang, Wei Pei, Yuying Zhang, Weigang Hu, Xiao Cai, Yongnan Sun, Shuohao Li, Xinglian Cheng, Si Zhou, Jijun Zhao, Yan Zhu, Weiping Ding, Xu Liu

14-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Insights into the stable and fast lithium storage performance of oxygen-deficient LiV3O8 nanosheets

Huanqiao Song, Feng Liu, Mingsheng Luo

19-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021 Open Access

Visualization of the electronic phase separation in superconducting KxFe2−ySe2

Yujie Chen, Juan Jiang, Haifeng Yang, Pavel Dudin, Alexey Barinov, Zhongkai Liu, Haihu Wen, Lexian Yang, Yulin Chen

31-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Heat dissipation in graphene foams

Yaniv Cohen, Siva K. Reddy, Assaf Ya’akobovitz

17-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Large valley-polarized state in single-layer NbX2 (X = S, Se): Theoretical prediction

Yanmei Zang, Yandong Ma, Rui Peng, Hao Wang, Baibiao Huang, Ying Dai

21-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Rapid thin-layer WS2 detection based on monochromatic illumination photographs

Xiangmin Hu, Cuicui Qiu, Dameng Liu

23-11-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Self-targeting visualizable hyaluronate nanogel for synchronized intracellular release of doxorubicin and cisplatin in combating multidrug-resistant breast cancer

Wen Ma, Qiling Chen, Weiguo Xu, Meng Yu, Yuanyuan Yang, Binhua Zou, Yu Shrike Zhang, Jianxun Ding, Zhiqiang Yu

21-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021 Open Access

Large-area flexible nanostripe electrodes featuring plasmon hybridization engineering

Carlo Mennucci, Debasree Chowdhury, Giacomo Manzato, Matteo Barelli, Roberto Chittofrati, Christian Martella, Francesco Buatier de Mongeot

17-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Defects enriched hollow porous Co-N-doped carbons embedded with ultrafine CoFe/Co nanoparticles as bifunctional oxygen electrocatalyst for rechargeable flexible solid zinc-air batteries

Zhao Lei, Yangyang Tan, Zeyi Zhang, Wei Wu, Niancai Cheng, Runzhe Chen, Shichun Mu, Xueliang Sun

17-10-2020 | Research Article | Issue 3/2021

2-D/2-D heterostructured biomimetic enzyme by interfacial assembling Mn3(PO4)2 and MXene as a flexible platform for realtime sensitive sensing cell superoxide

Shen Fei Zhao, Fang Xin Hu, Zhuan Zhuan Shi, Jing Jing Fu, Yue Chen, Fang Yin Dai, Chun Xian Guo, Chang Ming Li

09-11-2020 | Research Article | Issue 3/2021

Lateral epitaxial growth of two-dimensional heterostructure linked by gold adatoms

Nan Si, Tao Shen, Xinyi Liu, Dechun Zhou, Qingmin Ji, Wei Liu, Shuang Li, Tianchao Niu

10-07-2020 | Erratum | Issue 3/2021

Erratum to: Large anisotropic negative thermal expansion in Cu-TDPAT metalorganic framework: A combined in situ X-ray diffraction and DRIFTS study

Mehrdad Asgari, Ilia Kochetygov, Hassan Abedini, Wendy L. Queen

15-09-2020 | Erratum | Issue 3/2021 Open Access

Erratum to: Suspended superconducting weak links from aerosol-synthesized single-walled carbon nanotubes

Jukka-Pekka Kaikkonen, Abhilash Thanniyil Sebastian, Patrik Laiho, Nan Wei, Marco Will, Yongping Liao, Esko I. Kauppinen, Pertti J. Hakonen

29-10-2020 | Erratum | Issue 3/2021

Erratum to: Enzyme-amplified SERS immunoassay with Ag-Au bimetallic SERS hot spots

Xuan-Hung Pham, Eunil Hahm, Tae Han Kim, Hyung-Mo Kim, Sang Hun Lee, SangChul Lee, Homan Kang, Ho-Young Lee, Dae Hong Jeong, Hak Soo Choi, Bong-Hyun Jun

30-10-2020 | Erratum | Issue 3/2021

Erratum to: Facile fabrication of integrated three-dimensional CMoSe2/reduced graphene oxide composite with enhanced performance for sodium storage

Dong Xie, Wangjia Tang, Yadong Wang, Xinhui Xia, Yu Zhong, Ding Zhou, Donghuang Wang, Xiuli Wang, Jiangping Tu

Current Publications

Premium Partners

    Image Credits