Skip to main content
main-content
Top

Journal

Nano Research

Nano Research 4/2021

Issue 4/2021

Table of Contents ( 40 Articles )

23-10-2020 | Review Article | Issue 4/2021

Recent advances in anisotropic two-dimensional materials and device applications

Jinlai Zhao, Dingtao Ma, Cong Wang, Zhinan Guo, Bin Zhang, Jianqing Li, Guohui Nie, Ni Xie, Han Zhang

06-11-2020 | Review Article | Issue 4/2021

Recent advances in engineered nanomaterials for acute kidney injury theranostics

Lefeng Wang, Yunjing Zhang, Yangyang Li, Jianghua Chen, Weiqiang Lin

01-10-2020 | Mini Review | Issue 4/2021

Single metal atom decorated photocatalysts: Progress and challenges

Lei Zeng, Can Xue

27-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Geometrical quasi-ballistic effects on thermal transport in nanostructured devices

Sami Alajlouni, Albert Beardo, Lluc Sendra, Amirkoushyar Ziabari, Javier Bafaluy, Juan Camacho, Yi Xuan, F. Xavier Alvarez, Ali Shakouri

12-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Rational design of novel ultra-small amorphous Fe2O3 nanodots/graphene heterostructures for all-solid-state asymmetric supercapacitors

Chenxiao Wu, Zhifang Zhang, Zhonghui Chen, Zuimin Jiang, Huiyu Li, Haijing Cao, Yongsheng Liu, Yanyan Zhu, Zebo Fang, Xiangrong Yu

23-10-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Nanovilli electrode boosts hydrogen evolution: A surface with superaerophobicity and superhydrophilicity

Yijun Yin, Yan Tan, Qiuyuan Wei, Shucong Zhang, Siqi Wu, Qin Huang, Feilong Hu, Yan Mi

17-10-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Tea stain-inspired solar energy harvesting polyphenolic nanocoatings with tunable absorption spectra

Lu Yang, Yuan Zou, Wei Xia, Haotian Li, Xinyu He, Yi Zhou, Xianhu Liu, Chaoqun Zhang, Yiwen Li

01-12-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Suppression of leakage current in carbon nanotube field-effect transistors

Lin Xu, Chenguang Qiu, Lian-mao Peng, Zhiyong Zhang

03-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Enhanced photoresponse of TiO2/MoS2 heterostructure phototransistors by the coupling of interface charge transfer and photogating

Bingxu Liu, Yinghui Sun, Yonghuang Wu, Kai Liu, Huanyu Ye, Fangtao Li, Limeng Zhang, Yong Jiang, Rongming Wang

23-10-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Double diamond structured bicontinuous mesoporous titania templated by a block copolymer for anode material of lithium-ion battery

Qingqing Sheng, Qian Li, Luoxing Xiang, Tao Huang, Yiyong Mai, Lu Han

23-10-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Single copper sites dispersed on hierarchically porous carbon for improving oxygen reduction reaction towards zinc-air battery

Wenjie Wu, Yan Liu, Dong Liu, Wenxing Chen, Zhaoyi Song, Ximin Wang, Yamin Zheng, Ning Lu, Chunxia Wang, Junjie Mao, Yadong Li

23-10-2020 | Research Article | Issue 4/2021 Open Access

High power and stable P-doped yolk-shell structured Si@C anode simultaneously enhancing conductivity and Li+ diffusion kinetics

Ming Chen, Qinnan Zhou, Jiantao Zai, Asma Iqbal, TsegayeTadesse Tsega, Boxu Dong, Xuejiao Liu, Yuchi Zhang, Changyu Yan, Liang Zhao, Ali Nazakat, SharelPeisan E, CheeTongJohn Low, Xuefeng Qian

23-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Strong electron-ion coupling in gradient halide perovskite heterojunction

Hongye Chen, Liaoyu Wang, Chun Shen, Jiahuan Zhang, Wanlin Guo

17-10-2020 | Research Article | Issue 4/2021

β-Cyclodextrin polymer networks stabilized gold nanoparticle with superior catalytic activities

Yong Zhang, Bing Hu, Xiao-Mei Cao, Liang Luo, Yu Xiong, Zhi-Peng Wang, Xin Hong, San-Yuan Ding

15-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Observing antimicrobial process with traceable gold nanoclusters

Kaiyuan Zheng, Magdiel I. Setyawati, David Tai Leong, Jianping Xie

06-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Efficient fully blade-coated perovskite solar cells in air with nanometer-thick bathocuproine buffer layer

Sergio Castro-Hermosa, Luana Wouk, Izabela Silva Bicalho, Luiza de Queiroz Corrêa, Bas de Jong, Lucio Cinà, Thomas M. Brown, Diego Bagnis

23-10-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Facile fabrication of highly conductive, waterproof, and washable e-textiles for wearable applications

Ben Niu, Su Yang, Tao Hua, Xiao Tian, MingKin Koo

06-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Multivalent Sn species synergistically favours the CO2-into-HCOOH conversion

Jun Wu, Xue Bai, Zhiyu Ren, Shichao Du, Ziehen Song, Lei Zhao, Bowen Liu, Guiling Wang, Honggang Fu

02-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

2D interspace confined growth of ultrathin MoS2-intercalated graphite hetero-layers for high-rate Li/K storage

Yang Li, Song Jiang, Yong Qian, Xuedong Yan, Jie Zhou, Zheng Yi, Ning Lin, Yitai Qian

18-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021 Open Access

Fe atoms anchored on defective nitrogen doped hollow carbon spheres as efficient electrocatalysts for oxygen reduction reaction

Panpan Su, Wenjuan Huang, Jiangwei Zhang, Utsab Guharoy, Qinggang Du, Qiao Sun, Qike Jiang, Yi Cheng, Jie Yang, Xiaoli Zhang, Yongsheng Liu, San Ping Jiang, Jian Liu

02-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021 Open Access

Mechanosynthesis of polymer-stabilized lead bromide perovskites: insight into the formation and phase conversion of nanoparticles

Guocan Jiang, Onur Erdem, René Hübner, Maximilian Georgi, Wei Wei, Xuelin Fan, Jin Wang, Hilmi Volkan Demir, Nikolai Gaponik

06-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

In situ self-assembly of near-infrared-emitting gold nanoparticles into body-clearable 1D nanostructures with rapid lysosome escape and fast cellular excretion

Kui He, Jiayi Zhu, Lingshan Gong, Yue Tan, Huarui Chen, Huarun Liang, Baihao Huang, Jinbin Liu

13-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Hetero-phase MoC-Mo2C nanoparticles for enhanced photocatalytic H2-production activity of TiO2

Jinfeng Liu, Ping Wang, Jiajie Fan, Huogen Yu, Jiaguo Yu

13-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Ambipolar two-dimensional bismuth nanostructures in junction with bismuth oxychloride

Xianzhong Yang, Shengnan Lu, Jun Peng, Xiangchen Hu, Nan Wu, Congcong Wu, Chao Zhang, Yifan Huang, Yi Yu, Hung-Ta Wang

25-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Superhydrophobic, photo-sterilize, and reusable mask based on graphene nanosheet-embedded carbon (GNEC) film

Zezhou Lin, Zheng Wang, Xi Zhang, Dongfeng Diao

28-10-2020 | Research Article | Issue 4/2021 Open Access

Dimethylammonium iodide stabilized bismuth halide perovskite photocatalyst for hydrogen evolution

He Zhao, Kalyani Chordiya, Petri Leukkunen, Alexey Popov, Mousumi Upadhyay Kahaly, Krisztian Kordas, Satu Ojala

19-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Colloidal lead-free Cs2AgBiBr6 double perovskite nanocrystals: Synthesis, uniform thin-film fabrication, and application in solution-processed solar cells

Razi Ahmad, Gautam Virender Nutan, Dinesh Singh, Govind Gupta, Udit Soni, Sameer Sapra, Ritu Srivastava

19-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Hierarchical structures hydrogel evaporator and superhydrophilic water collect device for efficient solar steam evaporation

Wenwei Lei, Sovann Khan, Lie Chen, Norihiro Suzuki, Chiaki Terashima, Kesong Liu, Akira Fujishima, Mingjie Liu

09-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Pulsed laser reshaping and fragmentation of upconversion nanoparticles — from hexagonal prisms to 1D nanorods through “Medusa”-like structures

Laszlo Sajti, Denis N. Karimov, Vasilina V. Rocheva, Nataliya A. Arkharova, Kirill V. Khaydukov, Oleg I. Lebedev, Alexey E. Voloshin, Alla N. Generalova, Boris N. Chichkov, Evgeny V. Khaydukov

09-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Heterogeneous lamellar-edged Fe-Ni(OH)2/Ni3S2 nanoarray for efficient and stable seawater oxidation

Baihua Cui, Zheng Hu, Chang Liu, Siliang Liu, Fangshuai Chen, Shi Hu, Jinfeng Zhang, Wei Zhou, Yida Deng, Zhenbo Qin, Zhong Wu, Yanan Chen, Lifeng Cui, Wenbin Hu

30-10-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Visualizing nonlinear resonance in nanomechanical systems via single-electron tunneling

Xinhe Wang, Lin Cong, Dong Zhu, Zi Yuan, Xiaoyang Lin, Weisheng Zhao, Zaiqiao Bai, Wenjie Liang, Ximing Sun, Guang-Wei Deng, Kaili Jiang

30-10-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Layer-dependent charge density wave phase transition stiffness in 1T-TaS2 nanoflakes evidenced by ultrafast carrier dynamics

Rui Wang, Junbo Zhou, Xinsheng Wang, Liming Xie, Jimin Zhao, Xiaohui Qiu

02-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

pH-mediated synthesis of monodisperse gold nanorods with quantitative yield and molecular level insight

Reese Gallagher, Xing Zhang, Anthony Altomare, David Lawrence Jr., Nicholas Shawver, Ninh Tran, Melanie Beazley, Gang Chen

26-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

A robust bifunctional catalyst for rechargeable Zn-air batteries: Ultrathin NiFe-LDH nanowalls vertically anchored on soybean-derived Fe-N-C matrix

Meng Zhang, Jiting Zhang, Siyi Ran, Lingxi Qiu, Wei Sun, Ying Yu, Jisheng Chen, Zhihong Zhu

15-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Synthesis of CsPbX3 (X = Cl/Br, Br, and Br/I)@SiO2/PMMA composite films as color-conversion materials for achieving tunable multi-color and white light emission

Varnakavi Naresh, Byung Hyo Kim, Nohyun Lee

15-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Integrated hetero-nanoelectrodes for plasmon-enhanced electrocatalysis of hydrogen evolution

Wenyu Jiang, Xianxin Wu, Jinquan Chang, Yanhong Ma, Luting Song, Zhexue Chen, Cheng Liang, Xinfeng Liu, Yong Zhang

02-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Hydrophobic ionic liquid-in-polymer composites for ultrafast, linear response and highly sensitive humidity sensing

Xuanliang Zhao, Kanglin Zhou, Yujia Zhong, Peng Liu, Zechen Li, Jialiang Pan, Yu Long, Meirong Huang, Abdelrahman Brakat, Hongwei Zhu

02-11-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Broadband and sensitive two-dimensional halide perovskite photodetector for full-spectrum underwater optical communication

Dejian Yu, Fei Cao, Yu Gu, Zeyao Han, Jiaxin Liu, Bo Huang, Xiaobao Xu, Haibo Zeng

01-12-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Fabrication of Fe nanocomplex pillared few-layered Ti3C2Tx MXene with enhanced rate performance for lithium-ion batteries

Pengfei Huang, Shunlong Zhang, Hangjun Ying, Wentao Yang, Jianli Wang, Rongnan Guo, Weiqiang Han

01-12-2020 | Research Article | Issue 4/2021

Synthesis of graphene quantum dots for their supramolecular polymorphic architectures

Weifeng Chen, Guo Lv, Qiyun Zhou, Jialu Shen, Jie Cao, Xiang Liu, Zhongxu Dai

Current Publications

Premium Partners

    Image Credits