Skip to main content
main-content
Top

Journal

Nano Research

Nano Research 5/2021

Issue 5/2021

Table of Contents ( 40 Articles )

19-10-2020 | Flagship Review | Issue 5/2021

Self-assembly of semiconductor nanoparticles toward emergent behaviors on fluorescence

Xiao Li, Zhili Lu, Tie Wang

23-11-2020 | Review Article | Issue 5/2021

Bioengineering of nano metal-organic frameworks for cancer immunotherapy

Gaowei Chong, Jie Zang, Yi Han, Runping Su, Nopphon Weeranoppanant, Haiqing Dong, Yongyong Li

29-12-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Manganese nanodepot augments host immune response against coronavirus

Yizhe Sun, Yue Yin, Lidong Gong, Zichao Liang, Chuanda Zhu, Caixia Ren, Nan Zheng, Qiang Zhang, Haibin Liu, Wei Liu, Fuping You, Dan Lu, Zhiqiang Lin

29-12-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Multilevel structured carbon film as cathode host for Li-S batteries with superhigh-areal-capacity

Bin He, Wen-Cui Li, Zhi-Yuan Chen, Lei Shi, Yu Zhang, Ji-Li Xia, An-Hui Lu

29-12-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Ion implantation assisted synthesis of graphene on various dielectric substrates

Yunbiao Zhao, Yue li, Yi Chen, Yuhan Chen, Danqing Zhou, Ziqiang Zhao

05-01-2021 | Research Article | Issue 5/2021

Isolated atomic catalysts encapsulated in MOF for ultrafast water pollutant treatment

Shuailong Guo, Hao Yuan, Wei Luo, Xiaoqing Liu, Xiantao Zhang, Haoqing Jiang, Feng Liu, Gary J. Cheng

29-12-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Z-scheme photocatalyst based on porphyrin derivative decorated few-layer BiVO4 nanosheets for efficient visible-light-driven overall water splitting

Jinming Wang, Lulu Guo, Lei Xu, Peng Zeng, Renjie Li, Tianyou Peng

29-12-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Atomically thin heterostructure with gap-mode plasmon for overcoming trade-off between photoresponsivity and response time

Khang June Lee, Cheolmin Park, Hyeok Jun Jin, Gwang Hyuk Shin, Sung-Yool Choi

05-01-2021 | Research Article | Issue 5/2021

Robust transport of charge carriers in in-plane 1T′-2H MoTe2 homojunctions with ohmic contact

Donglin Lu, Zhenqing Li, Congsheng Xu, Siwei Luo, Chaoyu He, Jun Li, Gang Guo, Guolin Hao, Xiang Qi, Jianxin Zhong

05-01-2021 | Research Article | Issue 5/2021

Control of vertical phase separation in high performance non-fullerene organic solar cell by introducing oscillating stratification preprocessing

Dayong Zhang, Pu Fan, Jinyu Shi, Yifan Zheng, Jian Zhong, Junsheng Yu

19-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Efficient delivery of clay-based nanovaccines to the mouse spleen promotes potent anti-tumor immunity for both prevention and treatment of lymphoma

Ling-Xiao Zhang, Ying-Bo Jia, Ya-Ru Huang, Hui-Na Liu, Xia-Mei Sun, Ting Cai, Rui-Tian Liu, Zhi Ping Xu

17-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Hierarchical porous carbon heterojunction flake arrays derived from metal organic frameworks and ionic liquid for H2O2 electrochemical detection in cancer tissue

Yan Zhang, Qiying Lv, Kai Chi, Qilin Li, Huiling Fan, Bo Cai, Fei Xiao, Shuai Wang, Zheng Wang, Lin Wang

27-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Is tumor cell specificity distinct from tumor selectivity in vivo? A quantitative NIR molecular imaging analysis of nanoliposome targeting

Girgis Obaid, Kimberley Samkoe, Kenneth Tichauer, Shazia Bano, Yeonjae Park, Zachary Silber, Sassan Hodge, Susan Callaghan, Mina Guirguis, Srivalleesha Mallidi, Brian Pogue, Tayyaba Hasan

05-01-2021 | Research Article | Issue 5/2021

Tailoring polysulfide trapping and kinetics by engineering hollow carbon bubble nanoreactors for high-energy Li-S pouch cells

Lei Wang, Shuangke Liu, Jin Hu, Xianan Zhang, Xin Li, Guanhua Zhang, Yujie Li, Chunman Zheng, Xiaobin Hong, Huigao Duan

07-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

An optical slot-antenna-coupled cavity (SAC) framework towards tunable free-space graphene photonic surfaces

Sidan Fu, Xiaoxin Wang, Haozhe Wang, Xiaoxue Gao, Kurt Broderick, Jing Kong, Jifeng Liu

09-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Atomic Fe-Zn dual-metal sites for high-efficiency pH-universal oxygen reduction catalysis

Jie Xu, Shuhua Lai, Defeng Qi, Min Hu, Xianyun Peng, Yifan Liu, Wei Liu, Guangzhi Hu, Heng Xu, Fan Li, Chao Li, Jia He, Longchao Zhuo, Jiaqiang Sun, Yuan Qiu, Shusheng Zhang, Jun Luo, Xijun Liu

09-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Multi-redox phenazine/non-oxidized graphene/cellulose nanohybrids as ultrathick cathodes for high-energy organic batteries

Youngjin Ham, Vitalii Ri, Jin Kim, Yeoheung Yoon, Jinho Lee, Kisuk Kang, Ki-Seok An, Chunjoong Kim, Seokwoo Jeon

03-12-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Shallowing interfacial carrier trap in transition metal dichalcogenide heterostructures with interlayer hybridization

Xu Wu, Jingsi Qiao, Liwei Liu, Yan Shao, Zhongliu Liu, Linfei Li, Zhili Zhu, Cong Wang, Zhixin Hu, Wei Ji, Yeliang Wang, Hongjun Gao

01-12-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Blinking CsPbBr3 perovskite nanocrystals for the nanoscopic imaging of electrospun nanofibers

Tianyu Chen, Mengna Huang, Zhongju Ye, Jianhao Hua, Shen Lin, Lin Wei, Lehui Xiao

15-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Porous rod-like Ni2P/Ni assemblies for enhanced urea electrooxidation

Qing Li, Xinran Li, Jiawei Gu, Yanle Li, Ziqi Tian, Huan Pang

23-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Precise synthesis of N-doped graphitic carbon via chemical vapor deposition to unravel the dopant functions on potassium storage toward practical K-ion batteries

Yu Zhao, Zhongti Sun, Yuyang Yi, Chen Lu, Menglei Wang, Zhou Xia, Xueyu Lian, Zhongfan Liu, Jingyu Sun

15-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

A universal functionalization strategy for biomimetic nanochannel via external electric field assisted non-covalent interaction

Yunfei Teng, Xiang-Yu Kong, Pei Liu, Yongchao Qian, Yuhao Hu, Lin Fu, Weiwen Xin, Lei Jiang, Liping Wen

19-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Anti-vapor-penetration and condensate microdrop self-transport of superhydrophobic oblique nanowire surface under high subcooling

Rui Wang, Feifei Wu, Fanfei Yu, Jie Zhu, Xuefeng Gao, Lei Jiang

15-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Porous γ-Fe2O3 nanoparticle decorated with atomically dispersed platinum: Study on atomic site structural change and gas sensor activity evolution

Qiheng Li, Zhi Li, Qinghua Zhang, Lirong Zheng, Wensheng Yan, Xiao Liang, Lin Gu, Chen Chen, Dingsheng Wang, Qing Peng, Yadong Li

19-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Highly selective electrocatalytic Cl− oxidation reaction by oxygen-modified cobalt nanoparticles immobilized carbon nanofibers for coupling with brine water remediation and H2 production

Qizhong Xiong, Xian Zhang, Qipeng Cheng, Guoqiang Liu, Gang Xu, Junli Li, Xinxin Ye, Hongjian Gao

05-01-2021 | Research Article | Issue 5/2021 Open Access

Lightweight porous silica foams with extreme-low dielectric permittivity and loss for future 6G wireless communication technologies

Petra S. Pálvölgyi, Daniel Sebők, Imre Szenti, Eva Bozo, Henri Ervasti, Olli Pitkänen, Jari Hannu, Heli Jantunen, Marko E. Leinonen, Sami Myllymäki, Akos Kukovecz, Krisztian Kordas

02-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Theory-guided construction of electron-deficient sites via removal of lattice oxygen for the boosted electrocatalytic synthesis of ammonia

Li Zhang, Shilong Jiao, Xin Tan, Yuliang Yuan, Yu Xiang, Yu-Jia Zeng, Jingyi Qiu, Ping Peng, Sean C. Smith, Hongwen Huang

13-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Fabrication of metal-organic framework-based nanofibrous separator via one-pot electrospinning strategy

Congcong Chen, Weidong Zhang, He Zhu, Bo-Geng Li, Yingying Lu, Shiping Zhu

13-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Probing reaction pathways for H2O-mediated HCHO photooxidation at room temperature

Weiwei Shao, Xiaodong Li, Xiaolong Zu, Liang Liang, Yang Pan, Junfa Zhu, Chengming Wang, Yongfu Sun, Yi Xie

08-12-2020 | Research Article | Issue 5/2021

g-C3N4 encapsulated ZrO2 nanofibrous membrane decorated with CdS quantum dots: A hierarchically structured, self-supported electrocatalyst toward synergistic NH3 synthesis

Jun Song, Jin Dai, Peng Zhang, Yitao Liu, Jianyong Yu, Bin Ding

19-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021 Open Access

Exciton recycling via InP quantum dot funnels for luminescent solar concentrators

Houman Bahmani Jalali, Sadra Sadeghi, Isinsu Baylam, Mertcan Han, Cleva W. Ow-Yang, Alphan Sennaroglu, Sedat Nizamoglu

02-12-2020 | Research Article | Issue 5/2021

From intrinsic dielectric loss to geometry patterns: Dual-principles strategy for ultrabroad band microwave absorption

Bin Quan, Weihua Gu, Jiaqi Sheng, Xinfeng Lv, Yuyi Mao, Lie Liu, Xiaogu Huang, Zongjun Tian, Guangbin Ji

03-12-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Inter-facet composition modulation of III-nitride nanowires over pyramid textured Si substrates by stationary molecular beam epitaxy

Peng Wang, Hedong Chen, Hao Wang, Dan Wang, Changkun Song, Xingyu Wang, Hongjie Yin, Lujia Rao, Guofu Zhou, Richard Nötzel

03-12-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Long-term exposure to titanium dioxide nanoparticles promotes diet-induced obesity through exacerbating intestinal mucus layer damage and microbiota dysbiosis

Xiaoqiang Zhu, Lijun Zhao, Zhi Liu, Qibing Zhou, Yanhong Zhu, Yuliang Zhao, Xiangliang Yang

15-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Rational design of smart adsorbent equipped with a sensitive indicator via ligand exchange: A hierarchical porous mixed-ligand MOF for simultaneous removal and detection of Hg2+

Liang Zhang, Jing Wang, Huiting Wang, Wentao Zhang, Wenxin Zhu, Ting Du, Yongsheng Ni, Xianghong Xie, Jing Sun, Jianlong Wang

23-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Bimetallic metal-organic framework derived doped carbon nanostructures as high-performance electrocatalyst towards oxygen reactions

Lu Chen, Zhi Chen, Xudong Liu, Xiaolei Wang

04-01-2021 | Research Article | Issue 5/2021

A dual-functional poly(vinyl alcohol)/poly(lithium acrylate) composite nanofiber separator for ionic shielding of polysulfides enables high-rate and ultra-stable Li-S batteries

Chunyang Zhou, Jing Wang, Xiaobo Zhu, Kai Chen, Yue Ouyang, Yue Wu, Yue-E Miao, Tianxi Liu

19-11-2020 | Research Article | Issue 5/2021

Boosting triplet self-trapped exciton emission in Te(IV)-doped Cs2SnCl6 perovskite variants

Ruosheng Zeng, Kun Bai, Qilin Wei, Tong Chang, Jun Yan, Bao Ke, Jialuo Huang, Liushun Wang, Weichang Zhou, Sheng Cao, Jialong Zhao, Bingsuo Zou

06-01-2021 | Research Article | Issue 5/2021

Regulation of surface carbides on palladium nanocubes with zeolitic imidazolate frameworks for propyne selective hydrogenation

Linzhong Wu, Mingyu Chu, Jin Gong, Muhan Cao, Yu Liu, Yong Xu

05-01-2021 | Research Article | Issue 5/2021

Sculpturing solid polymer spheres into internal gridded hollow carbon spheres under controlled pyrolysis micro-environment

Xiao-Fei Yu, Wen-Cui Li, You-Ren Hu, Cheng-Yu Ye, An-Hui Lu

Current Publications

Premium Partners

    Image Credits