Skip to main content
main-content
Top

Journal

Nano Research

Nano Research 6/2021

Issue 6/2021

Special issue: 2021 Nano Research Young Innovators (NR45) Award in 2D materials

Table of Contents ( 36 Articles )

01-06-2021 | Editorial | Issue 6/2021

The Nano Research Young Innovators (NR45) Awards in two-dimensional materials

Xiangfeng Duan, Qihua Xiong

21-06-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Mass production of two-dimensional materials beyond graphene and their applications

Liusi Yang, Wenjun Chen, Qiangmin Yu, Bilu Liu

22-08-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Monolayer MoS2 epitaxy

Zheng Wei, Qinqin Wang, Lu Li, Rong Yang, Guangyu Zhang

21-09-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Space-confined growth of metal halide perovskite crystal films

Linyi Li, Jinxin Liu, Mengqi Zeng, Lei Fu

11-09-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Heterogeneities at multiple length scales in 2D layered materials: From localized defects and dopants to mesoscopic heterostructures

Hui Cai, Yiling Yu, Yu-Chuan Lin, Alexander A. Puretzky, David B. Geohegan, Kai Xiao

05-09-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Atomic-scale insights into the formation of 2D crystals from in situ transmission electron microscopy

Yatong Zhu, Dundong Yuan, Hao Zhang, Tao Xu, Litao Sun

09-06-2020 | Research Article | Issue 6/2021

Fast growth of large single-crystalline WS2 monolayers via chemical vapor deposition

Shengxue Zhou, Lina Liu, Shuang Cui, Xiaofan Ping, Dake Hu, Liying Jiao

13-07-2020 | Research Article | Issue 6/2021

Growth of large scale PtTe, PtTe2 and PtSe2 films on a wide range of substrates

Kenan Zhang, Meng Wang, Xue Zhou, Yuan Wang, Shengchun Shen, Ke Deng, Huining Peng, Jiaheng Li, Xubo Lai, Liuwan Zhang, Yang Wu, Wenhui Duan, Pu Yu, Shuyun Zhou

20-08-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Substitutional doping in 2D transition metal dichalcogenides

Leyi Loh, Zhepeng Zhang, Michel Bosman, Goki Eda

10-07-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Surface charge transfer doping for two-dimensional semiconductor-based electronic and optoelectronic devices

Yanan Wang, Yue Zheng, Cheng Han, Wei Chen

03-07-2020 | Research Article | Issue 6/2021

Strain engineering in single-, bi- and tri-layer MoS2, MoSe2, WS2 and WSe2

Felix Carrascoso, Hao Li, Riccardo Frisenda, Andres Castellanos-Gomez

03-09-2020 | Research Article | Issue 6/2021

Enhancing stability by tuning element ratio in 2D transition metal chalcogenides

Zhenjia Zhou, Tao Xu, Chenxi Zhang, Shisheng Li, Jie Xu, Litao Sun, Libo Gao

27-07-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Detection of electron-phonon coupling in two-dimensional materials by light scattering

Jia-Min Lai, Ya-Ru Xie, Jun Zhang

08-12-2020 | Review Article | Issue 6/2021

The coupling effect characterization for van der Waals structures based on transition metal dichalcogenides

Baishan Liu, Junli Du, Huihui Yu, Mengyu Hong, Zhuo Kang, Zheng Zhang, Yue Zhang

13-07-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Electronics based on two-dimensional materials: Status and outlook

Senfeng Zeng, Zhaowu Tang, Chunsen Liu, Peng Zhou

25-07-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Recent progresses of NMOS and CMOS logic functions based on two-dimensional semiconductors

Lingan Kong, Yang Chen, Yuan Liu

02-09-2020 | Research Article | Issue 6/2021

Crypto primitive of MOCVD MoS2 transistors for highly secured physical unclonable functions

Bangjie Shao, Tsz Hin Choy, Feichi Zhou, Jiewei Chen, Cong Wang, Yong Ju Park, Jong-Hyun Ahn, Yang Chai

26-08-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Synthesis of magnetic two-dimensional materials by chemical vapor deposition

Huaning Jiang, Peng Zhang, Xingguo Wang, Yongji Gong

29-05-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Ferromagnetic and ferroelectric two-dimensional materials for memory application

Zhen Liu, Longjiang Deng, Bo Peng

03-07-2020 | Research Article | Issue 6/2021

Gate-tunable linear magnetoresistance in molybdenum disulfide field-effect transistors with graphene insertion layer

Hao Huang, Hongming Guan, Meng Su, Xiaoyue Zhang, Yuan Liu, Chuansheng Liu, Zhihong Zhang, Kaihui Liu, Lei Liao, Ning Tang

15-11-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Recent progress about 2D metal dichalcogenides: Synthesis and application in photodetectors

Yongfeng Pei, Rui Chen, Hang Xu, Dong He, Changzhong Jiang, Wenqing Li, Xiangheng Xiao

08-12-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Recent progress and challenges on two-dimensional material photodetectors from the perspective of advanced characterization technologies

Fang Zhong, Hao Wang, Zhen Wang, Yang Wang, Ting He, Peisong Wu, Meng Peng, Hailu Wang, Tengfei Xu, Fang Wang, Peng Wang, Jinshui Miao, Weida Hu

23-10-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Emerging low-dimensional materials for mid-infrared detection

Jiangbin Wu, Nan Wang, Xiaodong Yan, Han Wang

07-08-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Avalanche photodetectors based on two-dimensional layered materials

Jinshui Miao, Chuan Wang

30-06-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Position-sensitive detectors based on two-dimensional materials

Wenhui Wang, Junpeng Lu, Zhenhua Ni

12-09-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Opto-valleytronics in the 2D van der Waals heterostructure

Abdullah Rasmita, Wei-bo Gao

06-11-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Two-dimensional materials for light emitting applications: Achievement, challenge and future perspectives

Yi Zhu, Xueqian Sun, Yilin Tang, Lan Fu, Yuerui Lu

21-09-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Strong exciton-photon interaction and lasing of two-dimensional transition metal dichalcogenide semiconductors

Liyun Zhao, Qiuyu Shang, Meili Li, Yin Liang, Chun Li, Qing Zhang

22-05-2020 | Research Article | Issue 6/2021

Van der Waals epitaxy of ultrathin crystalline PbTe nanosheets with high near-infrared photoelectric response

Xinxin Zhao, Qing Yin, Hao Huang, Qiang Yu, Bo Liu, Jie Yang, Zhuo Dong, Zhenjiang Shen, Benpeng Zhu, Lei Liao, Kai Zhang

15-09-2020 | Research Article | Issue 6/2021

Intrinsic carrier multiplication in layered Bi2O2Se avalanche photodiodes with gain bandwidth product exceeding 1 GHz

Vinod K. Sangwan, Joohoon Kang, David Lam, J. Tyler Gish, Spencer A. Wells, Jan Luxa, James P. Male, G. Jeffrey Snyder, Zdeněk Sofer, Mark C. Hersam

09-06-2020 | Research Article | Issue 6/2021

Efficient photovoltaic effect in graphene/h-BN/silicon heterostructure self-powered photodetector

Ui Yeon Won, Boo Heung Lee, Young Rae Kim, Won Tae Kang, Ilmin Lee, Ji Eun Kim, Young Hee Lee, Woo Jong Yu

03-03-2021 | Research Article | Issue 6/2021

Highly sensitive solar-blind deep ultraviolet photodetector based on graphene/PtSe2/β-Ga2O3 2D/3D Schottky junction with ultrafast speed

Di Wu, Zhihui Zhao, Wei Lu, Lukas Rogée, Longhui Zeng, Pei Lin, Zhifeng Shi, Yongtao Tian, Xinjian Li, Yuen Hong Tsang

30-07-2020 | Research Article | Issue 6/2021

Giant enhancement of photoluminescence quantum yield in 2D perovskite thin microplates by graphene encapsulation

Wancai Li, Jiaqi Ma, Xue Cheng, Dehui Li

04-12-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Two-dimensional MOS2 for hydrogen evolution reaction catalysis: The electronic structure regulation

Shuwen Niu, Jinyan Cai, Gongming Wang

17-07-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Transition metal dichalcogenide-based mixed-dimensional heterostructures for visible-light-driven photocatalysis: Dimensionality and interface engineering

Xiaorong Gan, Dangyuan Lei, Ruquan Ye, Huimin Zhao, Kwok-Yin Wong

25-07-2020 | Review Article | Issue 6/2021

Two-dimensional polymer nanosheets for efficient energy storage and conversion

Yumei Ren, Chengbing Yu, Zhonghui Chen, Yuxi Xu

Current Publications

Premium Partners

    Image Credits