Skip to main content
main-content
Top

Journal

Nano Research

Nano Research 8/2021

Issue 8/2021

Table of Contents ( 46 Articles )

05-01-2021 | Perspective Review | Issue 8/2021

Advances of CNT-based systems in thermal management

Wei Yu, Changhong Liu, Shoushan Fan

29-12-2020 | Review Article | Issue 8/2021

Biomimetic nanomedicine toward personalized disease theranostics

Huisong Hao, Yu Chen, Meiying Wu

21-01-2021 | Review Article | Issue 8/2021

Shining light on transition metal sulfides: New choices as highly efficient antibacterial agents

Hecheng Han, Jingjing Yang, Xiaoyan Li, Yuan Qi, Zhengyi Yang, Zejun Han, Yanyan Jiang, Martina Stenzel, Hui Li, Yixin Yin, Yi Du, Jiurong Liu, Fenglong Wang

01-03-2021 | Review Article | Issue 8/2021

Redox-active nanoparticles for inflammatory bowel disease

Qinjuan Ren, Si Sun, Xiao-Dong Zhang

08-12-2020 | Research Article | Issue 8/2021

Lattice-strained nanotubes facilitate efficient natural sunlight-driven CO2 photoreduction

Shujie Liang, Xueming Liu, Zuqi Zhong, Bin Han, Xiaohui Zhong, Weiyi Chen, Kainan Song, Hong Deng, Zhang Lin

23-12-2020 | Research Article | Issue 8/2021

High flux photocatalytic self-cleaning nanosheet C3N4 membrane supported by cellulose nanofibers for dye wastewater purification

Lilong Zhang, Ge Meng, Guifang Fan, Keli Chen, Yulong Wu, Jian Liu

23-12-2020 | Research Article | Issue 8/2021

Favorable anion adsorption/desorption of high rate NiSe2 nanosheets/hollow mesoporous carbon for battery-supercapacitor hybrid devices

Xiaojuan Zhao, Houzhao Wan, Pei Liang, Nengze Wang, Cong Wang, Yi Gan, Xu Chen, Qiuyang Tan, Xiang Liu, Jun Zhang, Yi Wang, Hanbin Wang, Hao Wang

09-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

An ultra-stable microporous supramolecular framework with highly selective adsorption and separation of water over ethanol

Zhengyi Di, Jiandong Pang, Falu Hu, Mingyan Wu, Maochun Hong

27-02-2021 | Research Article | Issue 8/2021

A high-strength self-healing nano-silica hydrogel with anisotropic differential conductivity

Xingyu Huang, Xiaofan Zhou, Hao Zhou, Yidan Zhong, Hui Luo, Fan Zhang

28-12-2020 | Research Article | Issue 8/2021

Pomegranate-like C60@cobalt/nitrogen-codoped porous carbon for high-performance oxygen reduction reaction and lithium-sulfur battery

Jianhua Wu, Shiyang Wang, Zhanwu Lei, Runnan Guan, Muqing Chen, Pingwu Du, Yalin Lu, Ruiguo Cao, Shangfeng Yang

05-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Discretely-supported nanoimprint lithography for patterning the high-spatial-frequency stepped surface

Chunhui Wang, Yu Fan, Jinyou Shao, Zhengjie Yang, Jiaxing Sun, Hongmiao Tian, Xiangming Li

23-12-2020 | Research Article | Issue 8/2021

Superconducting properties and topological nodal lines features in centrosymmetric Sn0.5TaSe2

Mukhtar L. Adam, Zhanfeng Liu, Oyawale A. Moses, Xiaojun Wu, Li Song

09-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Ultralight porous poly (vinylidene fluoride)-graphene nanocomposites with compressive sensing properties

Seyed Mohsen Seraji, Xing Jin, Zhifeng Yi, Chunfang Feng, Nisa V. Salim

03-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Photo-triggered nucleus targeting for cancer drug delivery

Yafei Li, Wen Lv, Lang Wang, Yaming Zhang, Lipeng Yang, Tianyi Wang, Linyong Zhu, Yufeng Wang, Weiping Wang

27-02-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Jahn-Teller distortion assisted interstitial nitrogen engineering: enhanced oxygen dehydrogenation activity of N-doped MnxCo3−xO4 hierarchical micro-nano particles

Yangxin Jin, Fengfeng Li, Peixin Cui, Yun Yang, Qingping Ke, Minh Ngoc Ha, Wangcheng Zhan, Fei Ruan, Chao Wan, Zhao Lei, Van Noi Nguyen, Wei Chen, Jun Tang

25-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Multi-shell nanocomposites based multienzyme mimetics for efficient intracellular antioxidation

Yongjian Ai, Jinzhi You, Jianyi Gao, Jiaping Wang, Hong-bin Sun, Mingyu Ding, Qionglin Liang

23-12-2020 | Research Article | Issue 8/2021

Single-molecule observation of mechanical isomerization of spirothiopyran and subsequent Click addition

Ruixiang Yao, Xun Li, Nan Xiao, Wengui Weng, Wenke Zhang

28-12-2020 | Research Article | Issue 8/2021

Suppressing the surface passivation of Pt-Mo nanowires via constructing Mo-Se coordination for boosting HER performance

Lei Yu, Tingting Zhou, Shuhua Cao, Xishi Tai, Lili Liu, Yao Wang

30-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Gram-scale fabrication of patchy nanoparticles with tunable spatial topology and chemical functionality

Jiecheng Cui, Yi Li, Huili Yuan, Ning Gao, Kai Feng, Wenyun Li, Kang Zhou, Xianpeng Yin, Guangtao Li

23-12-2020 | Research Article | Issue 8/2021

Ultra-broadband spatial light modulation with dual-resonance coupled epsilon-near-zero materials

Qin Chen, Shichao Song, Huacun Wang, Li Liang, Yajin Dong, Long Wen

29-12-2020 | Research Article | Issue 8/2021

Ultrathin nanoporous metal electrodes facilitate high proton conduction for low-Pt PEMFCs

Shuai Shi, Xianglong Wen, Qinqin Sang, Shuai Yin, Kaili Wang, Jian Zhang, Min Hu, Huiming Yin, Jia He, Yi Ding

05-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Microneedle-array patch with pH-sensitive formulation for glucose-responsive insulin delivery

Feng-Qin Luo, Guojun Chen, Wei Xu, Daojia Zhou, Jia-Xian Li, Yong-Cong Huang, Run Lin, Zhen Gu, Jin-Zhi Du

12-05-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Joule-heated carbonized melamine sponge for high-speed absorption of viscous oil spills

Lu-An Shi, Jin Ge, Bi-Cheng Hu, Tao Ma, Haoyu Zhao, Yong-Hong Song, Chao Li, Shu-Hong Yu

04-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Controlling phase transition in WSe2 towards ideal n-type transistor

Yue Zheng, Du Xiang, Jialin Zhang, Rui Guo, Wenhui Wang, Tao Liu, Leyi Loh, Yanan Wang, Jing Gao, Cheng Han, Michel Bosman, Zhenhua Ni, Wei Chen

25-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Achieving ultrahigh electrocatalytic NH3 yield rate on Fe-doped Bi2WO6 electrocatalyst

Yongqin Liu, Liang Huang, Youxing Fang, Xinyang Zhu, Shaojun Dong

29-12-2020 | Research Article | Issue 8/2021

Defect-rich titanium nitride nanoparticle with high microwave-acoustic conversion efficiency for thermoacoustic imaging-guided deep tumor therapy

Zhujun Wu, Fanchu Zeng, Le Zhang, Shuxiang Zhao, Linghua Wu, Huan Qin, Da Xing

02-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Highly efficient and stable solid-state fiber dye-sensitized solar cells with Ag-decorated SiO2 nanoparticles

Jae Ho Kim, Seok-Ju Yoo, Daseul Lee, Jin Woo Choi, Sang-Cheol Han, Tae In Ryu, Hyung Woo Lee, Myunghun Shin, Myungkwan Song

20-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Schiff-base silver nanocomplexes formation on natural biopolymer coated mesoporous silica contributed to the improved curative effect on infectious microbes

Ling Cai, Yanqiang Huang, Yuanyuan Duan, Qiao Liu, Qilan Xu, Jia Jia, Jianming Wang, Qian Tong, Peipei Luo, Yujie Wen, Luming Peng, Qian Wu, Xudong Hang, Huijun Jiang, Ping Zhu, Yanmei Yang, Boshen Zhou, Liping Zeng, Hongkai Bi, Jin Chen

05-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Non-invasive delivery of levodopa-loaded nanoparticles to the brain via lymphatic vasculature to enhance treatment of Parkinson’s disease

Tianqi Nie, Zhiyu He, Jinchang Zhu, Kuntao Chen, Gregory P. Howard, Jesus Pacheco-Torres, Il Minn, Pengfei Zhao, Zaver M. Bhujwalla, Hai-Quan Mao, Lixin Liu, Yongming Chen

29-12-2020 | Research Article | Issue 8/2021 Open Access

Electrochemical top-down synthesis of C-supported Pt nano-particles with controllable shape and size: Mechanistic insights and application

Batyr Garlyyev, Sebastian Watzele, Johannes Fichtner, Jan Michalička, Alexander Schökel, Anatoliy Senyshyn, Andrea Perego, Dingjie Pan, Hany A. El-Sayed, Jan M. Macak, Plamen Atanassov, Iryna V. Zenyuk, Aliaksandr S. Bandarenka

24-04-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Room temperature preparation of highly stable cesium lead halide perovskite nanocrystals by ligand modification for white light-emitting diodes

Yu Zhang, Guishun Li, Changkun She, Shaohua Liu, Fangyu Yue, Chengbin Jing, Ya Cheng, Junhao Chu

20-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

A novel aluminum-carbon nanotubes nanocomposite with doubled strength and preserved electrical conductivity

Shuai Zhang, Gaoqiang Chen, Timing Qu, Jinquan Wei, Yufan Yan, Qu Liu, Mengran Zhou, Gong Zhang, Zhaoxia Zhou, Huan Gao, Dawei Yao, Yuanwang Zhang, Qingyu Shi, Hua Zhang

05-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Full-scale chemical and field-effect passivation: 21.52% efficiency of stable MAPbI3 solar cells via benzenamine modification

Fengyou Wang, Meifang Yang, Yuhong Zhang, Jinyue Du, Shuo Yang, Lili Yang, Lin Fan, Yingrui Sui, Yunfei Sun, Jinghai Yang

05-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Simultaneous diffusion of cation and anion to access N, S co-coordinated Bi-sites for enhanced CO2 electroreduction

Zhiyuan Wang, Chun Wang, Yidong Hu, Shuai Yang, Jia Yang, Wenxing Chen, Huang Zhou, Fangyao Zhou, Lingxiao Wang, Junyi Du, Yafei Li, Yuen Wu

16-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021 Open Access

Angle-tunable intersubband photoabsorption and enhanced photobleaching in twisted bilayer graphene

Eva A. A. Pogna, Xianchong Miao, Driele von Dreifus, Thonimar V. Alencar, Marcus V. O. Moutinho, Pedro Venezuela, Cristian Manzoni, Minbiao Ji, Giulio Cerullo, Ana Maria de Paula

05-02-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Visualizing light-induced dynamic structural transformations of Au clusters-based photocatalyst via in situ TEM

Bo Weng, Youhong Jiang, Hong-Gang Liao, Maarten B. J. Roeffaers, Feili Lai, Haowei Huang, Zichao Tang

25-02-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Reliable sensors based on graphene textile with negative resistance variation in three dimensions

Wenpeng Han, Yijun Wu, He Gong, Linxin Liu, Junxiang Yan, Mengfei Li, Yunze Long, Guozhen Shen

05-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Self-templated formation of cobalt-embedded hollow N-doped carbon spheres for efficient oxygen reduction

Ayaz Mahsud, Jianian Chen, Xiaolei Yuan, Fenglei Lyu, Qixuan Zhong, Jinxing Chen, Yadong Yin, Qiao Zhang

05-06-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Semiconducting M2X (M = Cu, Ag, Au; X = S, Se, Te) monolayers: A broad range of band gaps and high carrier mobilities

Lei Gao, Yan-Fang Zhang, Shixuan Du

05-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Cu2Sb decorated Cu nanowire arrays for selective electrocatalytic CO2 to CO conversion

Shiyong Mou, Yonghao Li, Luchao Yue, Jie Liang, Yonglan Luo, Qian Liu, Tingshuai Li, Siyu Lu, Abdullah M. Asiri, Xiaoli Xiong, Dongwei Ma, Xuping Sun

05-02-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Ultrathin MXene-aramid nanofiber electromagnetic interference shielding films with tactile sensing ability withstanding harsh temperatures

Dawei Hu, Siqi Wang, Cheng Zhang, Pengshu Yi, Pingkai Jiang, Xingyi Huang

05-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Converting Co2+-impregnated g-C3N4 into N-doped CNTs-confined Co nanoparticles for efficient hydrogenation rearrangement reactions of furanic aldehydes

Dongdong Wang, Mohammad Al-Mamun, Wanbing Gong, Yang Lv, Chun Chen, Yue Lin, Guozhong Wang, Haimin Zhang, Huijun Zhao

23-01-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Nanocluster PtNiP supported on graphene as an efficient electrocatalyst for methanol oxidation reaction

Long Yang, Guoqiang Li, Rongpeng Ma, Shuai Hou, Jinfa Chang, Mingbo Ruan, Wenbin Cai, Zhao Jin, Weilin Xu, Guiling Wang, Junjie Ge, Changpeng Liu, Wei Xing

28-02-2021 | Research Article | Issue 8/2021

The achievement of red upconversion lasing for highly stable perovskite nanocrystal glasses with the assistance of anion modulation

Mengfeifei Jin, Wei Gao, Xiaojuan Liang, Ying Fang, Siufung Yu, Ting Wang, Weidong Xiang

17-02-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Controlled growth of transition metal dichalcogenide via thermogravimetric prediction of precursors vapor concentration

Long Fang, Shaohua Tao, Zhenzhen Tian, Kunwu Liu, Xi Li, Jiang Zhou, Han Huang, Jun He, Xiaoming Yuan

22-05-2021 | Research Article | Issue 8/2021

Wearable CNT/Ti3C2Tx MXene/PDMS composite strain sensor with enhanced stability for real-time human healthcare monitoring

Xiaowen Xu, Yucheng Chen, Pei He, Song Wang, Kai Ling, Longhui Liu, Pengfei Lei, Xianjun Huang, Hu Zhao, Jianyun Cao, Junliang Yang

Current Publications

Premium Partners

    Image Credits