Skip to main content
main-content
Top

Journal

Nano Research

Nano Research 9/2020

Issue 9/2020

Table of Contents ( 38 Articles )

01-07-2020 | Highlight | Issue 9/2020

Kill two birds with one stone: A novel dual-functional nanobiomaterial platform with a clear translational potential for bone regeneration

Yu Shrike Zhang, Zhiyuan Zhang

19-06-2020 | Review Article | Issue 9/2020

Recent progress for hydrogen production by photocatalytic natural or simulated seawater splitting

Jining Zhang, Wenping Hu, Shuang Cao, Lingyu Piao

23-04-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Mesoporous silica rods with cone shaped pores modulate inflammation and deliver BMP-2 for bone regeneration

Chun Xu, Lan Xiao, Yuxue Cao, Yan He, Chang Lei, Yin Xiao, Wujin Sun, Samad Ahadian, Xueting Zhou, Ali Khademhosseini, Qingsong Ye

16-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Periodic surface functional group density on graphene via laser-induced substrate patterning at Si/SiO2 interface

Karolina A. Drogowska-Horna, Inam Mirza, Alvaro Rodriguez, Petr Kovaříček, Juraj Sládek, Thibault J.-Y. Derrien, Mindaugas Gedvilas, Gediminas Račiukaitis, Otakar Frank, Nadezhda M. Bulgakova, Martin Kalbáč

01-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Ofloxacin loaded MoS2 nanoflakes for synergistic mild-temperature photothermal/antibiotic therapy with reduced drug resistance of bacteria

Yue Huang, Qiang Gao, Xu Li, Yifan Gao, Haijie Han, Qiao Jin, Ke Yao, Jian Ji

29-05-2020 | Research Article | Issue 9/2020

The versatility of Fe(II) in the synthesis of uniform citrate-stabilized plasmonic nanoparticles with tunable size at room temperature

Carlos Fernández-Lodeiro, Javier Fernández-Lodeiro, Enrique Carbó-Argibay, Carlos Lodeiro, Jorge Pérez-Juste, Isabel Pastoriza-Santos

25-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Ag doped urchin-like α-MnO2 toward efficient and bifunctional electrocatalysts for Li-O2 batteries

Linna Dai, Qing Sun, Lina Chen, Huanhuan Guo, Xiangkun Nie, Jun Cheng, Jianguang Guo, Jianwei Li, Jun Lou, Lijie Ci

16-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Highly active N-doped carbon encapsulated Pd-Fe intermetallic nanoparticles for the oxygen reduction reaction

Yezhou Hu, Yun Lu, Xueru Zhao, Tao Shen, Tonghui Zhao, Mingxing Gong, Ke Chen, Chenglong Lai, Jian Zhang, Huolin L. Xin, Deli Wang

25-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Versatile and scalable chemical vapor deposition of vertically aligned MoTe2 on reusable Mo foils

Jinjun Lin, Hong Wang, Roland Yingjie Tay, Hongling Li, Maziar Shakerzadeh, Siu Hon Tsang, Zheng Liu, Edwin Hang Tong Teo

25-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

The potentially crucial role of quasi-particle interferences for the growth of silicene on graphite

Fatme Jardali, Christoph Lechner, Maurizio De Crescenzi, Manuela Scarselli, Isabelle Berbezier, Paola Castrucci, Holger Vach

09-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Tunable catalytic activity of gadolinium-doped ceria nanoparticles for pro-oxidation of hydrogen peroxide

Anuja Bhalkikar, Tai-Sing Wu, Tamra J. Fisher, Anandakumar Sarella, Dawei Zhang, Yi Gao, Yun-Liang Soo, Chin Li Cheung

16-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Single-molecule imaging of dinitrogen molecule adsorption on individual iron phthalocyanine

Chengding Gu, Jia Lin Zhang, Jian Qiang Zhong, Qian Shen, Xiong Zhou, Kaidi Yuan, Shuo Sun, Xu Lian, Zhirui Ma, Wei Chen

18-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Light-responsive charge-reversal nanovector for high-efficiency in vivo CRISPR/Cas9 gene editing with controllable location and time

Yunxia Wu, Judun Zheng, Qin Zeng, Tao Zhang, Da Xing

17-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Interfacial engineering of Ni/V2O3 for hydrogen evolution reaction

Yang Chen, Yuan Rao, Rongzhi Wang, Yanan Yu, Qiulin Li, Shujuan Bao, Maowen Xu, Qin Yue, Yanning Zhang, Yijin Kang

25-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Vacancy-defect-dipole amplifies the thermoacoustic conversion efficiency of carbon nanoprobes

Wei Fang, Yujiao Shi, Da Xing

16-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Accelerated oxygen reduction on Fe/N/C catalysts derived from precisely-designed ZIF precursors

Ergui Luo, Chen Wang, Yang Li, Xian Wang, Liyuan Gong, Tuo Zhao, Zhao Jin, Junjie Ge, Changpeng Liu, Wei Xing

08-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Molecular recognition and homochirality preservation of guanine tetrads in the presence of melamine

Yanghan Chen, Chong Chen, Pengcheng Ding, Guoqiang Shi, Ye Sun, Lev N. Kantorovich, Flemming Besenbacher, Miao Yu

25-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Polymer matrix mediated solvation of LiNO3 in carbonate electrolytes for quasi-solid high-voltage lithium metal batteries

Zijian Wang, Kai Yang, Yongli Song, Hai Lin, Ke Li, Yanhui Cui, Luyi Yang, Feng Pan

19-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020 Open Access

Rationally designed synthesis of bright AgInS2/ZnS quantum dots with emission control

José X. Soares, K. David Wegner, David S. M. Ribeiro, Armindo Melo, Ines Häusler, João L. M. Santos, Ute Resch-Genger

18-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Bidirectional micro-actuators based on eccentric coaxial composite oxide nanofiber

Guang Wang, He Ma, Xiang Jin, Hua Yuan, Yang Wei, Qunqing Li, Kaili Jiang, Shoushan Fan

21-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020 Open Access

High resolution strain mapping of a single axially heterostructured nanowire using scanning X-ray diffraction

Susanna Hammarberg, Vilgailė Dagytė, Lert Chayanun, Megan O. Hill, Alexander Wyke, Alexander Björling, Ulf Johansson, Sebastian Kalbfleisch, Magnus Heurlin, Lincoln J. Lauhon, Magnus T. Borgström, Jesper Wallentin

25-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Cobalt phosphide nanoarrays with crystalline-amorphous hybrid phase for hydrogen production in universal-pH

Hyunseok Yoon, Hee Jo Song, Bobae Ju, Dong-Wan Kim

02-07-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Controlled 2D growth of organic semiconductor crystals by suppressing “coffee-ring” effect

Wei Wang, Bei Lu, Wei Deng, Xiujuan Zhang, Zhengjun Lu, Di Wu, Jiansheng Jie, Xiaohong Zhang

25-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

High-resolution, full-color quantum dot light-emitting diode display fabricated via photolithography approach

Wenhai Mei, Zhenqi Zhang, Aidi Zhang, Dong Li, Xiaoyuan Zhang, Haowei Wang, Zhuo Chen, Yanzhao Li, Xinguo Li, Xiaoguang Xu

08-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Wide emission shifts and high quantum yields of solvatochromic carbon dots with rich pyrrolic nitrogen

Hua Wang, Philip Haydel, Ning Sui, Lina Wang, Yan Liang, William W. Yu

22-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Highly regular rosette-shaped cathodoluminescence in GaN self-assembled nanodisks and nanorods

Bijun Zhao, Mark Nicolas Lockrey, Naiyin Wang, Philippe Caroff, Xiaoming Yuan, Li Li, Jennifer Wong-Leung, Hark Hoe Tan, Chennupati Jagadish

02-07-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Controllable synthesis of NiS and NiS2 nanoplates by chemical vapor deposition

Chen Dai, Bo Li, Jia Li, Bei Zhao, Ruixia Wu, Huifang Ma, Xidong Duan

03-07-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Vasarely painting at the nanoscale on sapphire crystals

Caroline Matringe, Elsa Thune, Rémy Cavalotti, Ahmad Fakih, Stephan Arnaud, Nils Blanc, Nathalie Boudet, Alessandro Coati, Yves Garreau, David Babonneau, René Guinebretière

19-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020 Open Access

Compressively-strained GaSb nanowires with core-shell heterostructures

Zhongyunshen Zhu, Johannes Svensson, Axel R. Persson, Reine Wallenberg, Andrei V. Gromov, Lars-Erik Wernersson

25-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Bioinspired hybrid patches with self-adhesive hydrogel and piezoelectric nanogenerator for promoting skin wound healing

Shuo Du, Nuoya Zhou, Yujie Gao, Ge Xie, Hongyao Du, Hao Jiang, Lianbin Zhang, Juan Tao, Jintao Zhu

22-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Quasiparticle interference and impurity resonances on WTe2

Hyeokshin Kwon, Taehwan Jeong, Samudrala Appalakondaiah, Youngtek Oh, Insu Jeon, Hongki Min, Seongjun Park, Young Jae Song, Euyheon Hwang, Sungwoo Hwang

22-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Structurally and chemically compatible BiInSe3 substrate for topological insulator thin films

Xiong Yao, Jisoo Moon, Sang-Wook Cheong, Seongshik Oh

26-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

High performance novel flexible perovskite solar cell based on a low-cost-processed ZnO:Co electron transport layer

Feriel Bouhjar, Lotfi Derbali, Bernabé Marí

25-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Polarity-activated super-resolution imaging probe for the formation and morphology of amyloid fibrils

Zheng Lv, Li Li, Zhongwei Man, Zhenzhen Xu, Hongtu Cui, Rui Zhan, Qihua He, Lemin Zheng, Hongbing Fu

21-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

Morphology-controlled transformation of Cu@Au core-shell nanowires into thermally stable Cu3Au intermetallic nanowires

Zhiqiang Niu, Shouping Chen, Yi Yu, Teng Lei, Ahmad Dehestani, Kerstin Schierle-Arndt, Peidong Yang

22-06-2020 | Research Article | Issue 9/2020

High brightness NIR-II nanofluorophores based on fused-ring acceptor molecules

Xingfu Zhu, Chunchen Liu, Zhubin Hu, Haile Liu, Jiang Wang, Yang Wang, Xinyuan Wang, Rui Ma, Xiaodong Zhang, Haitao Sun, Yongye Liang

02-07-2020 | Erratum | Issue 9/2020

Erratum to: High yield production of ultrathin fibroid semiconducting nanowire of Ta2Pd3Se8

Xue Liu, Sheng Liu, Liubov Yu. Antipina, Yibo Zhu, Jinliang Ning, Jinyu Liu, Chunlei Yue, Abin Joshy, Yu Zhu, Jianwei Sun, Ana M. Sanchez, Pavel B. Sorokin, Zhiqiang Mao, Qihua Xiong, Jiang Wei

25-06-2020 | Erratum | Issue 9/2020

Erratum to: Influence of 3d transition-metal substitution on the oxygen reduction reaction electrocatalysis of ternary nitrides in acid

Kevin E. Fritz, Yichen Yan, Jin Suntivich

Current Publications

Premium Partners

    Image Credits