Skip to main content
main-content
Top

Journal

Nano Research

Nano Research 9/2021

Issue 9/2021

Congratulations to Professor Dongyuan Zhao and Professor John A. Rogers on winning the 2020 Nano Research Award

Table of Contents ( 36 Articles )

01-09-2021 | Editorial | Issue 9/2021

Integrated nanoelectronic-photonic devices and bioresorbable materials

John A. Rogers

01-09-2021 | Editorial | Issue 9/2021

Functional mesoporous materials

Dongyuan Zhao

21-03-2021 | Flagship Review | Issue 9/2021

Flexible organic solar cells for biomedical devices

Bin Kan, Faheem Ershad, Zhoulyu Rao, Cunjiang Yu

06-03-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Functional photonic structures for external interaction with flexible/wearable devices

Young Jin Yoo, Se-Yeon Heo, Yeong Jae Kim, Joo Hwan Ko, Zafrin Ferdous Mira, Young Min Song

16-04-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Materials and devices for flexible and stretchable photodetectors and light-emitting diodes

Jun-Kyul Song, Min Sung Kim, Seungwon Yoo, Ja Hoon Koo, Dae-Hyeong Kim

26-06-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Progress in light-to-frequency conversion circuits based on low dimensional semiconductors

Seung Gi Seo, Seung Yeob Kim, Jinheon Jeong, Sung Hun Jin

07-04-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Fundamental principles and development of proximity-field nanopatterning toward advanced 3D nanofabrication

Sang-Hyeon Nam, Gayea Hyun, Donghwi Cho, Seonggon Han, Gwangmin Bae, Haomin Chen, Kisun Kim, Youngjin Ham, Junyong Park, Seokwoo Jeon

10-04-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Metal-organic frameworks as functional materials for implantable flexible biochemical sensors

Ya Li, Wei Ling, Xinyu Liu, Xue Shang, Pan Zhou, Zhaorun Chen, Hang Xu, Xian Huang

15-04-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Si nanomebranes: Material properties and applications

Arijit Sarkar, Yongjun Lee, Jong-Hyun Ahn

07-04-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Laser-induced graphene for bioelectronics and soft actuators

Yadong Xu, Qihui Fei, Margaret Page, Ganggang Zhao, Yun Ling, Dick Chen, Zheng Yan

26-04-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Carbon nanotube transistor technology for More-Moore scaling

Qing Cao

24-04-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Recent advances in electronic devices for monitoring and modulation of brain

Yong Won Kwon, Yoon Sun Jun, Young-Geun Park, Jiuk Jang, Jang-Ung Park

26-04-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Recent developments of emerging inorganic, metal and carbon-based nanomaterials for pressure sensors and their healthcare monitoring applications

Kyowon Kang, Jaejin Park, Kiho Kim, Ki Jun Yu

11-05-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Nanoscale engineering of conducting polymers for emerging applications in soft electronics

Tao Wang, Yiwen Bao, Mengdi Zhuang, Jiacheng Li, Juncheng Chen, Hangxun Xu

13-04-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Memory-centric neuromorphic computing for unstructured data processing

Sang Hyun Sung, Tae Jin Kim, Hera Shin, Hoon Namkung, Tae Hong Im, Hee Seung Wang, Keon Jae Lee

20-05-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Stick-and-play system based on interfacial adhesion control enhanced by micro/nanostructures

Jung Il Yoo, Seung Hyun Kim, Heung Cho Ko

24-04-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Confined nanospace pyrolysis: A versatile strategy to create hollow structured porous carbons

Rui-Ping Zhang, Wen-Cui Li, Guang-Ping Hao, An-Hui Lu

07-04-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Achieving better aqueous rechargeable zinc ion batteries with heterostructure electrodes

Buke Wu, Wen Luo, Ming Li, Lin Zeng, Liqiang Mai

05-02-2021 | Review Article | Issue 9/2021

Recent progress and perspective of electrochemical CO2 reduction towards C2-C5 products over non-precious metal heterogeneous electrocatalysts

Jiayi Chen, Tingting Wang, Zhongjian Li, Bin Yang, Qinghua Zhang, Lecheng Lei, Pingyun Feng, Yang Hou

23-12-2020 | Research Article | Issue 9/2021

Optoelectronic sensing of biophysical and biochemical signals based on photon recycling of a micro-LED

He Ding, Guoqing Lv, Zhao Shi, Dali Cheng, Yang Xie, Yunxiang Huang, Lan Yin, Jian Yang, Yongtian Wang, Xing Sheng

20-05-2021 | Research Article | Issue 9/2021

Reversible and controllable threshold voltage modulation for n-channel MoS2 and p-channel MoTe2 field-effect transistors via multiple counter doping with ODTS/poly-L-lysine charge enhancers

Seung Gi Seo, Jinheon Jeong, Seung Yeob Kim, Ajit Kumar, Sung Hun Jin

25-03-2021 | Research Article | Issue 9/2021

Silica-coating-assisted nitridation of TiO2 nanoparticles and their photothermal property

Qilin Wei, Danielle L. Kuhn, Zachary Zander, Brendan G. DeLacy, Hai-Lung Dai, Yugang Sun

20-01-2021 | Research Article | Issue 9/2021

Working-in-tandem mechanism of multi-dopants in enhancing electrocatalytic nitrogen reduction reaction performance of carbon-based materials

Wenqing Zhang, Keke Mao, Jingxiang Low, Hengjie Liu, Yanan Bo, Jun Ma, Qiaoxi Liu, Yawen Jiang, Jiuzhong Yang, Yang Pan, Zeming Qi, Ran Long, Li Song, Yujie Xiong

16-04-2021 | Research Article | Issue 9/2021

Crosstalk in polymer microelectrode arrays

Yi Qiang, Wen Gu, Zehua Liu, Shanchuan Liang, Jae Hyeon Ryu, Kyung Jin Seo, Wentai Liu, Hui Fang

15-04-2021 | Research Article | Issue 9/2021

Fabric-substrated capacitive biopotential sensors enhanced by dielectric nanoparticles

Xiangjun Chen, Xiaoxiang Gao, Akihiro Nomoto, Keren Shi, Muyang Lin, Hongjie Hu, Yue Gu, Yangzhi Zhu, Zhuohong Wu, Xue Chen, Xinyu Wang, Baiyan Qi, Sai Zhou, Hong Ding, Sheng Xu

18-03-2021 | Research Article | Issue 9/2021

Avoiding heating interference and guided thermal conduction in stretchable devices using thermal conductive composite islands

Seung Ji Kang, Haeleen Hong, Chanho Jeong, Ju Seung Lee, Hyewon Ryu, Jae-hun Yang, Jong Uk Kim, Yiel Jae Shin, Tae-il Kim

27-03-2021 | Research Article | Issue 9/2021

A versatile ligand-assisted cooperative template method to synthesize multi-shelled mesoporous hollow metal hydroxide and oxide nanospheres as catalytic reactors

Jingwei Liu, Yali Ma, Liangliang Zhang, Yuenan Zheng, Rui Zhang, Ling Zhang, Feng Wei, Zhen-An Qiao

04-05-2021 | Research Article | Issue 9/2021

Mesoporous resin nanobowls with optimized donor-acceptor conjugation for highly efficient photocatalytic hydrogen peroxide production

Ling Yuan, Chaoqi Zhang, Jing Wang, Chao Liu, Chengzhong Yu

05-01-2021 | Research Article | Issue 9/2021

Engineering porous architectures in multicomponent PdCuBP mesoporous nanospheres for electrocatalytic ethanol oxidation

Hao Lv, Yaru Wang, Dongdong Xu, Ben Liu

06-02-2021 | Research Article | Issue 9/2021

Robust perfluorinated porous organic networks: Succinct synthetic strategy and application in chlorofluorocarbons adsorption

Yali Luo, Zhenzhen Yang, Xian Suo, Hao Chen, Tao Wang, Ziqian Wang, Yunfei Liu, Yinong Lyu, Ilja Popovs, Sheng Dai

05-02-2021 | Research Article | Issue 9/2021

Two flexible cationic metal-organic frameworks with remarkable stability for CO2/CH4 separation

Shulin Li, Shilin Zeng, Yuyang Tian, Xiaofei Jing, Fuxing Sun, Guangshan Zhu

09-06-2021 | Research Article | Issue 9/2021

Impacts of nano-scale pore structure and organic amine assembly in porous silica on the kinetics of CO2 adsorptive separation

Feijian Lou, Guanghui Zhang, Limin Ren, Xinwen Guo, Chunshan Song

23-03-2021 | Research Article | Issue 9/2021 Open Access

Copper-hydride nanoclusters with enhanced stability by N-heterocyclic carbenes

Hui Shen, Lingzheng Wang, Omar López-Estrada, Chengyi Hu, Qingyuan Wu, Dongxu Cao, Sami Malola, Boon K. Teo, Hannu Häkkinen, Nanfeng Zheng

18-03-2021 | Research Article | Issue 9/2021

Highly efficient artificial blood coagulation shortcut confined on Ca-zeolite surface

Lisha Yu, Bin Yu, Hao Chen, Xiaoqiang Shang, Min He, Mengchi Lin, Dan Li, Wenzhao Zhang, Zhengzhong Kang, Jiachen Li, Fangjun Wang, Liping Xiao, Qi Wang, Jie Fan

26-04-2021 | Research Article | Issue 9/2021

Systemic delivery of microRNA for treatment of brain ischemia

Chaoyong Liu, Jing Wen, Dai Li, Hongzhao Qi, Lina Nih, Jialin Zhu, Duo Xu, Yu Ren, Shanshan Zhang, Donglin Han, Huanhuan Jia, Junhu Zhou, Meng Qin, Jialing Wu, Xubo Yuan, Ji Liu, Jin Zhao, Chunsheng Kang, Yunfeng Lu

24-02-2021 | Research Article | Issue 9/2021

Carbon-supported layered double hydroxide nanodots for efficient oxygen evolution: Active site identification and activity enhancement

Shenlong Zhao, Detao Zhang, Shuai Jiang, Yanglansen Cui, Haijing Li, Juncai Dong, Zhirun Xie, Da-Wei Wang, Rose Amal, Zhenhai Xia, Liming Dai

Current Publications

Premium Partners

    Image Credits