Skip to main content
Top

Neural Computing and Applications

Issue 22/2023

Special Issue on Deep Learning and Big Data Analytics for medical e-diagnosis (pp.15961-16192)/ Regular papers (pp.16193-16688)

Content (43 Articles)

Editorial

Special issue on deep learning and big data analytics for medical e-diagnosis/AI-based e-diagnosis

Simon Fong, Giancarlo Fortino, Dhanjoo Ghista, Francesco Piccialli

Open Access S.I.: AI-based e-diagnosis

A convolution neural network approach for fall detection based on adaptive channel selection of UWB radar signals

Ping Wang, Qimeng Li, Peng Yin, Zhonghao Wang, Yu Ling, Raffaele Gravina, Ye Li

Open Access S.I.: AI-based e-diagnosis

A deep learning based system for handwashing procedure evaluation

Antonio Greco, Gennaro Percannella, Pierluigi Ritrovato, Alessia Saggese, Mario Vento

Open Access S.I.: AI-based e-diagnosis

A novel sample and feature dependent ensemble approach for Parkinson’s disease detection

Liaqat Ali, Chinmay Chakraborty, Zhiquan He, Wenming Cao, Yakubu Imrana, Joel J. P. C. Rodrigues

Open Access S.I.: AI-based e-diagnosis

AI-based medical e-diagnosis for fast and automatic ventricular volume measurement in patients with normal pressure hydrocephalus

Xi Zhou, Qinghao Ye, Xiaolin Yang, Jiakun Chen, Haiqin Ma, Jun Xia, Javier Del Ser, Guang Yang

S.I.: AI-based e-diagnosis

AI-driven rehabilitation and assistive robotic system with intelligent PID controller based on RBF neural networks

Wei Xiao, Kai Chen, Jiaming Fan, Yifan Hou, Weifei Kong, Guo Dan

S.I: AI-based e-diagnosis

Artificial intelligence with big data analytics-based brain intracranial hemorrhage e-diagnosis using CT images

Romany F. Mansour, José Escorcia-Gutierrez, Margarita Gamarra, Vicente García Díaz, Deepak Gupta, Sachin Kumar

S.I. : AI-based e-diagnosis

CariesNet: a deep learning approach for segmentation of multi-stage caries lesion from oral panoramic X-ray image

Haihua Zhu, Zheng Cao, Luya Lian, Guanchen Ye, Honghao Gao, Jian Wu

S.I. : AI-based e-diagnosis

Classification of Covid-19 chest X-ray images by means of an interpretable evolutionary rule-based approach

Ivanoe De Falco, Giuseppe De Pietro, Giovanna Sannino

S.I.: AI-based e-diagnosis

Deep learning-based multidimensional feature fusion for classification of ECG arrhythmia

Jianfeng Cui, Lixin Wang, Xiangmin He, Victor Hugo C. De Albuquerque, Salman A. AlQahtani, Mohammad Mehedi Hassan

S.I: AI-based e-diagnosis

Improving sEMG-based motion intention recognition for upper-limb amputees using transfer learning

Jinghua Fan, Mingzhe Jiang, Chuang Lin, Gloria Li, Jinan Fiaidhi, Chenfei Ma, Wanqing Wu

Open Access S.I.: AI-based e-diagnosis

Inverted bell-curve-based ensemble of deep learning models for detection of COVID-19 from chest X-rays

Ashis Paul, Arpan Basu, Mufti Mahmud, M. Shamim Kaiser, Ram Sarkar

Open Access S.I.: AI-based e-diagnosis

Joint optic disc and cup segmentation based on multi-scale feature analysis and attention pyramid architecture for glaucoma screening

Guangmin Sun, Zhongxiang Zhang, Junjie Zhang, Meilong Zhu, Xiao-rong Zhu, Jin-Kui Yang, Yu Li

S.I. : AI-based e-diagnosis

Multilevel depth-wise context attention network with atrous mechanism for segmentation of COVID19 affected regions

Abdul Qayyum, Mona Mazhar, Imran Razzak, Mohamed Reda Bouadjenek

S.I.: AI-based e-diagnosis

Pima Indians diabetes mellitus classification based on machine learning (ML) algorithms

Victor Chang, Jozeene Bailey, Qianwen Ariel Xu, Zhili Sun

S.I. : AI-based e-diagnosis

VIRFIM: an AI and Internet of Medical Things-driven framework for healthcare using smart sensors

Sunder Ali Khowaja, Parus Khuwaja, Kapal Dev, Giuseppe D’Aniello

Review

Breaking the traditional: a survey of algorithmic mechanism design applied to economic and complex environments

Qian Chen, Xuan Wang, Zoe Lin Jiang, Yulin Wu, Huale Li, Lei Cui, Xiaozhen Sun

Open Access Review

Normal vibration distribution search-based differential evolution algorithm for multimodal biomedical image registration

Peng Gui, Fazhi He, Bingo Wing-Kuen Ling, Dengyi Zhang, Zongyuan Ge

Original Article

Multi-objective deep reinforcement learning for crowd-aware robot navigation with dynamic human preference

Guangran Cheng, Yuanda Wang, Lu Dong, Wenzhe Cai, Changyin Sun

Original Article

Polynomial and ANN models applied to the formation of gums in Brazilian ethanol–gasoline blends—impact of gasoline composition, ethanol concentration, storage temperature, and aging duration

José Eduardo S. P. Carvalho, Brunno F. Santos, Ana Rosa F. A. Martins, Sergio L. Braga, Renata N. C. Pradelle, Franck Turkovics, Béatrice Perrier, François Maire, Florian Pradelle

Original Article

Imbalanced multi-label data classification as a bi-level optimization problem: application to miRNA-related diseases diagnosis

Marwa Chabbouh, Slim Bechikh, Efrén Mezura-Montes, Lamjed Ben Said

Open Access Original Article

Efficient multi-task learning with adaptive temporal structure for progression prediction

Menghui Zhou, Yu Zhang, Tong Liu, Yun Yang, Po Yang

Open Access Original Article

Employing machine learning techniques in monitoring autocorrelated profiles

Ali Yeganeh, Arne Johannssen, Nataliya Chukhrova, Saddam Akber Abbasi, Farhad Pourpanah

Original Article

A dictionary learning algorithm for denoising polynomial phase signal based on neural networks

Guojian Ou, Sai Zou, Song Liu, Jianguo Tang

Original Article

An adaptive variance vector-based evolutionary algorithm for large scale multi-objective optimization

Maoqing Zhang, Wuzhao Li, Hao Jin, Liang Zhang, Yashuang Mu, Lei Wang

Original Article

Analysis of regional climate variables by using neural Granger causality

Shuo Shan, Yiye Wang, Xiangying Xie, Tao Fan, Yushun Xiao, Kanjian Zhang, Haikun Wei

Original Article

CSiamese: a novel semi-supervised anomaly detection framework for gas turbines via reconstruction similarity

Dan Liu, Shisheng Zhong, Lin Lin, Minghang Zhao, Xuyun Fu, Xueyun Liu

Original Article

Early diagnosis and clinical score prediction of Parkinson's disease based on longitudinal neuroimaging data

Haijun Lei, Yukang Lei, Zihao Chen, Shiqi Li, Zhongwei Huang, Feng Zhou, Ee-Leng Tan, Xiaohua Xiao, Yi Lei, Huoyou Hu, Yaohui Huang, Chien-Hung Liu, Baiying Lei

Original Article

Quantized stabilization for delayed memristive neural networks

Zhilian Yan, Dandan Zuo, Tong Guo, Jianping Zhou

Open Access Original Article

Environment modeling and localization from datasets of omnidirectional scenes using machine learning techniques

Sergio Cebollada, Luis Payá, Adrián Peidró, Walterio Mayol, Oscar Reinoso

Original Article

Query focused summarization via relevance distillation

Ye Yue, Yuanli Li, Jia-ao Zhan, Yang Gao

Original Article

SimCPD: a simple framework for contrastive prompts of target-aspect-sentiment joint detection

Cai Ke, Qingyu Xiong, Chao Wu, Hualing Yi, Min Gao, Jie Chen

Original Article

InvolutionGAN: lightweight GAN with involution for unsupervised image-to-image translation

Haipeng Deng, Qiuxia Wu, Han Huang, Xiaowei Yang, Zhiyong Wang

Original Article

Spatially aligned sketch-based fine-grained 3D shape retrieval

Xu Chen, Zheng Zhong, Dongbo Zhou

Original Article

MADM and assessment of pilot health projects based on spherical fuzzy information

Ibtisam Masmali, Ali Ahmad, Muhammad Azeem, Ali N. A. Koam

Open Access Original Article

Actor-critic reinforcement learning leads decision-making in energy systems optimization—steam injection optimization

Ramez Abdalla, Wolfgang Hollstein, Carlos Paz Carvajal, Philip Jaeger

Original Article

RGRN: Relation-aware graph reasoning network for object detection

Jianjun Zhao, Jun Chu, Lu Leng, Chaolin Pan, Tao Jia

Current Publications

Premium Partner