Skip to main content
Top

Journal

Neural Processing Letters 6/2022
Neural Processing Letters

Issue 6/2022

share
SHARE
insite
SEARCH

Table of Contents (50 Articles)

21-01-2022

EFRNet: Efficient Feature Reuse Network for Real-time Semantic Segmentation
Yaqian Li, Moran Li, Zhongliang Li, Cunjun Xiao, Haibin Li

29-04-2022

Robust Asymptotic Stability and Projective Synchronization of Time-Varying Delayed Fractional Neural Networks Under Parametric Uncertainty
Mengqi Li, Xujun Yang, Qiankun Song, Xiaofeng Chen

21-05-2022

Observer-based Adaptive Funnel Dynamic Surface Control for Nonlinear Systems with Unknown Control Coefficients and Hysteresis Input
Xiang Liu, Dongbing Tong, Qiaoyu Chen, Wuneng Zhou, Shigen Shen

06-05-2022

A Hybrid Optimized Deep Learning Framework to Enhance Question Answering System
Kavita Moholkar, Suhas Patil

13-05-2022

COLAM: Co-Learning of Deep Neural Networks and Soft Labels via Alternating Minimization
Xingjian Li, Haoyi Xiong, Haozhe An, Chengzhong Xu, Dejing Dou

11-05-2022

Implicit Relation Inference with Deep Path Extraction for Commonsense Question Answering
Peng Yang, Zijian Liu, Bing Li, Penghui Zhang

28-04-2022

Color Image Enhancement: A Metaheuristic Chimp Optimization Algorithm
Nating Du, Qifang Luo, Yanlian Du, Yongquan Zhou

27-04-2022

Classification of Blood Cells Using Optimized Capsule Networks
Yaw Afriyie, Benjamin A.Weyori, Alex A.Opoku

28-04-2022

Leader-Following Consensus of Fractional-Order Uncertain Multi-Agent Systems with Time Delays
Hailang Yang, Sai Li, Le Yang, Zhixia Ding

09-05-2022

Finite Time Stability of Caputo–Katugampola Fractional Order Time Delay Projection Neural Networks
Mengxue Dai, Yirong Jiang, Jinsheng Du, Guoji Tang

02-05-2022

Passivity-based Bipartite Synchronization of Coupled Delayed Inertial Neural Networks via Non-reduced Order Method
Xinyu Zhong, Jie Ren, Yanbo Gao

02-05-2022

Online Pedestrian Multiple-Object Tracking with Prediction Refinement and Track Classification
Jieming Yang, Hongwei Ge, Jinlong Yang, Yubing Tong, Shuzhi Su

07-05-2022

Multi-Source Selection Transfer Learning with Privacy-Preserving
Weifei Wu

08-05-2022

Understanding More Types of Social Relationships Using Clothing and Distance Metric Learning
Xiaoqian Qin, Dakun Liu, Dong Wang, Bin Gui

10-05-2022

Simplified-Boosting Ensemble Convolutional Network for Text Classification
Fang Zeng, Niannian Chen, Dan Yang, Zhigang Meng

14-06-2022

Conditional Embedding Pre-Training Language Model for Image Captioning
Pengfei Li, Min Zhang, Peijie Lin, Jian Wan, Ming Jiang

09-06-2022

A New Multi-classifier Ensemble Algorithm Based on D-S Evidence Theory
Kaiyi Zhao, Li Li, Zeqiu Chen, Ruizhi Sun, Gang Yuan, Jiayao Li

10-05-2022

Fixed-Time Synchronization of Multi-weighted Complex Networks Via Economical Controllers
Xiaoyang Liu, Shao Shao, Yuanfa Hu, Jinde Cao

12-07-2022

An Efficient Galactic Swarm Optimization Based Fractal Neural Network Model with DWT for Malignant Melanoma Prediction
S. P. Karuppiah, Adlin Sheeba, S. Padmakala, C. A. Subasini

16-06-2022

FuseNet: 3D Object Detection Network with Fused Information for Lidar Point Clouds
Biao Liu, Bihao Tian, Hengyang Wang, Junchao Qiao, Zhi Wang

10-05-2022

RSMNet: A Regional Similar Module Network for Weakly Supervised Object Localization
Zhigang Ling, Liang Li, Aoran Zhang

12-05-2022

HOFT-MP: A Multipath Routing Algorithm Using Hybrid Optimal Fault Tolerant System for WSNs Using Optimization Techniques
M. Gurupriya, A. Sumathi

10-06-2022

Precise Correspondence Enhanced GAN for Person Image Generation
Ji Liu, Yuesheng Zhu

15-05-2022

An Efficient Feature Selection for Intrusion Detection System Using B-HKNN and C2 Search Based Learning Model
V. R. Balasaraswathi, L. Mary Shamala, Yasir Hamid, M. Pachhaiammal Alias Priya, M. Shobana, Muthukumarasamy Sugumaran

30-05-2022

Weakly Supervised Object Detection Based on Active Learning
Xiao Wang, Xiang Xiang, Baochang Zhang, Xuhui Liu, Jianying Zheng, QingLei Hu

20-05-2022

Breast Cancer Semantic Segmentation for Accurate Breast Cancer Detection with an Ensemble Deep Neural Network
T. Nagalakshmi

24-05-2022

A Novel Focal Ordinal Loss for Assessment of Knee Osteoarthritis Severity
Weiqiang Liu, Tianshuo Ge, Linkai Luo, Hong Peng, Xide Xu, Yuangui Chen, Zefeng Zhuang

25-05-2022

Automatic Detection of Drowsiness in EEG Records Based on Machine Learning Approaches
Afef Abidi, Khaled Ben Khalifa, Ridha Ben Cheikh, Carlos Alberto Valderrama Sakuyama, Mohamed Hedi Bedoui

27-05-2022

Co-attention Based Feature Fusion Network for Spam Review Detection on Douban
Huanyu Cai, Ke Yu, Yuhao Zhou, Xiaofei Wu

12-05-2022

Security Event-Triggered Filtering for Delayed Neural Networks Under Denial-of-Service Attack and Randomly Occurring Deception Attacks
Yahan Deng, Hongqian Lu, Wuneng Zhou

06-06-2022

Co-learning Graph Convolution Network for Mobile User Profiling
Hongyu Zhao, Jiazhi Xie, Hongbin Wang

06-06-2022

Lightweight Plant Disease Classification Combining GrabCut Algorithm, New Coordinate Attention, and Channel Pruning
Fang Qi, Yongle Wang, Zhe Tang

04-06-2022

Traffic Scene Perception Based on Joint Object Detection and Semantic Segmentation
Libo Weng, Yingjie Wang, Fei Gao

14-05-2022

Sequential Enhancement for Compressed Video Using Deep Convolutional Generative Adversarial Network
Bowen Tang, Xiaohai He, XiaoHong Wu, Honggang Chen, Shuhua Xiong

14-05-2022

PBGN: Phased Bidirectional Generation Network in Text-to-Image Synthesis
Jianwei Zhu, Zhixin Li, Jiahui Wei, Huifang Ma

30-06-2022

Generating Optimal Test Case Generation Using Shuffled Shepherd Flamingo Search Model
Lilly Raamesh, S. Radhika, S. Jothi

21-05-2022

New Results on Finite/Fixed-Time Stabilization of Stochastic Second-Order Neutral-Type Neural Networks with Mixed Delays
Chaouki Aouiti, Hediene Jallouli, Quanxin Zhu, Tingwen Huang, Kaibo Shi

20-05-2022

Asynchronous Filtering for Singular Markov Jump Neural Networks with Mode-Dependent Time-Varying Delays
Yuexia Yin, Guangming Zhuang, Jianwei Xia, Guoliang Chen

07-06-2022

TSVMPath: Fast Regularization Parameter Tuning Algorithm for Twin Support Vector Machine
Kanglei Zhou, Qiyang Zhang, Juntao Li

01-08-2022

Fixed-Time Synchronization for Delayed Quaternion-Valued Stochastic Fuzzy Neural Network with Reaction–Diffusion Terms
Jianglian Xiang, Manchun Tan

30-08-2022

A dark image enhancement method based on multiscale features and dilated residual networks
Xingrui Wang, Yan Piao, Yumo Wang

30-08-2022

A Novel Data Augmentation Method for Chinese Character Spatial Structure Recognition by Normalized Deformable Convolutional Networks
Sheng Zhuo, Jiangshe Zhang, Chunxia Zhang

07-06-2022

A State Recognition Method of Isolation Switch in Traction Substation Based on Key Components Detection and Geometric Ranging
Wei Quan, Kuan Feng, Xuemin Lu, Guosong Lin, Xiaohong Liu, Meng Xiang, Guoxin Gu

28-05-2022

CSA-Net: Deep Cross-Complementary Self Attention and Modality-Specific Preservation for Saliency Detection
Surya Kant Singh, Rajeev Srivastava

12-06-2022

A Hybrid Model Integrating Improved Fuzzy c-means and Optimized Mixed Kernel Relevance Vector Machine for Classification of Coal and Gas Outbursts
Xuning Liu, Zixian Zhang, Genshan Zhang, Guoying Zhang

25-05-2022

Crisply Generated Complex Fuzzy Concepts Analysis Using Shannon Entropy
Prem Kumar Singh

24-05-2022

Deep Learning Based-Virtual Screening Using 2D Pharmacophore Fingerprint in Drug Discovery
Seloua Hadiby, Yamina Mohamed Ben Ali

17-06-2022

Meta-Heuristic Based Deep Learning Model for Leaf Diseases Detection
J. Anitha Ruth, R. Uma, A. Meenakshi, P. Ramkumar

30-05-2022

Energy-Guided Feature Fusion for Zero-Shot Sketch-Based Image Retrieval
Hao Ren, Ziqiang Zheng, Hong Lu

28-05-2022

Adaptive Graph Regularized Deep Semi-nonnegative Matrix Factorization for Data Representation
Zhenqiu Shu, Yanwu Sun, Jiali Tang, Congzhe You

Current Publications