Skip to main content
Top

Quantum Information Processing

Issue 9/2023

Content (30 Articles)

Transfer of quantum states through a disordered channel with exponentially decaying couplings

F. J. Araujo Filho, R. F. Dutra, I. F. F. dos Santos, M. L. Lyra, G. M. A. Almeida, F. A. B. F. de Moura

Quantum Register Algebra: the mathematical language for quantum computing

J. Hrdina, D. Hildenbrand, A. Návrat, C. Steinmetz, R. Alves, C. Lavor, P. Vašík, I. Eryganov

Improving the implementation of quantum blockchain based on hypergraphs

Francisco Orts, Remigijus Paulavičius, Ernestas Filatovas

Quantum attribute-based encryption: a comprehensive study

Shion Samadder Chaudhury, Asmita Samanta, Arpita Maitra

Semi-quantum ring signature protocol based on multi-particle GHZ state

Run-Ze He, Zhen-Zhen Li, Qian-Hui Wang, Ya-Jing Li, Zi-Chen Li

Research on quantum dialogue protocol based on the HHL algorithm

Xiaolong Yang, Dongfen Li, Jie Zhou, Yuqiao Tan, Yundan Zheng, Xiaofang Liu

Quantifying unknown entanglement by neural networks

Xiaodie Lin, Zhenyu Chen, Zhaohui Wei

Multipartite concurrence of W-class states based on sub-partite quantum systems

Wei Chen, Yanmin Yang, Shao-Ming Fei, Zhu-Jun Zheng, Yan-Ling Wang

Simultaneous multiple angular displacement estimation precision enhanced by the intramode correlation

Shoukang Chang, Wei Ye, Xuan Rao, Min Liu, Huan Zhang, Liqing Huang, Mengmeng Luo, Yuetao Chen, Shaoyan Gao

Two intercept-and-resend attacks on a bidirectional quantum secure direct communication and its improvement

Ying Chen, Xiangfu Zou, Xin Wang, Jianfeng Liu, Zhenbang Rong, Zhiming Huang, Shenggen Zheng, Xueying Liang, Jianxiong Wu

Quantum circuit implementation and resource analysis of LBlock and LiCi

XiaoYu Jing, YanJun Li, GuangYue Zhao, Huiqin Xie, Qi Wang

A receiver for quadrature/polarization modulated quantum coherent states in photonic communications employing the Naimark extension

Arturo Arvizu-Mondragón, Francisco J. Mendieta-Jiménez, César A. López-Mercado, Ramón Muraoka-Espíritu

Effective chirality discrimination via dissipation dynamics

Wei-Wei Ding, Zhe-Ping Lin, Yi-Hao Kang, Yang Liu, Jie Song, Bi-Hua Huang, Yan Xia

Regular Article

Optimized quantum implementation of AES

Da Lin, Zejun Xiang, Runqing Xu, Shasha Zhang, Xiangyong Zeng

Quantum multi-party fair exchange protocol based on three-particle GHZ states

Yinghua Jiang, Liquan Chen, Ximing Gong, Yaqing Zhu, Yuan Gao

Comparing various formulations of macrorealism

Yuxia Zhang, Xiangguan Tan, Tianhui Qiu

Four-state continuous-variable quantum key distribution with a hybrid linear amplifier

Jian Zhou, Leixin Wu, Yanyan Feng, Hui Li, Jinjing Shi, Ronghua Shi