Skip to main content
main-content
Top

Journal

Science China Technological Sciences

Science China Technological Sciences 6/2005

Issue 6/2005

Table of Contents ( 11 Articles )

01-11-2005 | Issue 6/2005

FeS2 (pyrite) electrodeposition thin films and study of growth mechanism

Youzhong Dong, Yufeng Zheng, Xiaogang Zhang, He Duan, Yanfei Sun, Yanhua Chen

01-11-2005 | Issue 6/2005

The effect of anodizing temperature on the structure and electrical properties of Al−Ti composite oxide film

Jinju Chen, Bangchao Yang, Meilian Jiang, Zhesheng Feng

01-11-2005 | Issue 6/2005

Preparation of MWNTs/Al2O3 composites and their mechanical and electrical properties

Jinpeng Fan, Daqing Zhao, Zening Xu, Minsheng Wu

01-11-2005 | Issue 6/2005

Study on undercooling of metal droplet in rapid solidification

Yulai Gao, Wanbing Guan, Qijie Zhai, Kuangdi Xu

01-11-2005 | Issue 6/2005

The effect of OH− groups on the spectroscopic properties of erbium-doped tellurite glasses

Chunlei Yu, Shixun Dai, Gang Zhou, Junjie Zhang, Lili Hu, Zhonghong Jiang

01-11-2005 | Issue 6/2005

A tentative study for the prediction of the CME related geomagnetic storm intensity and its transit time

Xinhua Zhao, Xueshang Feng

01-11-2005 | Issue 6/2005

Field-effect transistors with multiple channels constructed by carbon nanotubes

Changxin Chen, Yafei Zhang

01-11-2005 | Issue 6/2005

High performance highly strained InGaAs quantum-well ridge waveguide lasers

Yi Qu, J. X. Zhang, A. Uddin, S. M. Wang, M. Sadeghi, A. Larsson, Baoxue BO, Guojun Liu, Huilin Jiang

01-11-2005 | Issue 6/2005

Fabrication of high performance 3D SiO2/Si3N4 composite via perhydropolysilazane infiltration and pyrolysis

Gongjin Qi, Changrui Zhang, Haifeng Hu, Feng Cao, Siqing Wang, Yonggang Jiang

01-11-2005 | Issue 6/2005

Mechanism of flue gas simultaneous desulfurization and denitrification using the highly reactive absorbent

Yi Zhao, Xiaojun Sun, Peiyao Xu, Shuangchen Ma, Lidong Wang, Feng Liu

01-11-2005 | Issue 6/2005

Infrared measurement and simulation of magnesium alloy welding temperature field

Liming Liu, Mingsheng Chi, Ruisheng Huang, Gang Song, Yang Zhou

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits