Skip to main content
main-content
Top

Journal

The VLDB Journal

The VLDB Journal 6/2019

Issue 6/2019

Table of Contents ( 7 Articles )

25-09-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

Coconut: sortable summarizations for scalable indexes over static and streaming data series

Haridimos Kondylakis, Niv Dayan, Kostas Zoumpatianos, Themis Palpanas

28-09-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

Efficient distributed reachability querying of massive temporal graphs

Tianming Zhang, Yunjun Gao, Lu Chen, Wei Guo, Shiliang Pu, Baihua Zheng, Christian S. Jensen

04-10-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

One-pass trajectory simplification using the synchronous Euclidean distance

Xuelian Lin, Jiahao Jiang, Shuai Ma, Yimeng Zuo, Chunming Hu

08-10-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

Parallelizing approximate single-source personalized PageRank queries on shared memory

Runhui Wang, Sibo Wang, Xiaofang Zhou

11-10-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

Parsing gigabytes of JSON per second

Geoff Langdale, Daniel Lemire

17-10-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

Skyline queries over incomplete data streams

Weilong Ren, Xiang Lian, Kambiz Ghazinour

26-10-2019 | Regular Paper | Issue 6/2019

Efficient community discovery with user engagement and similarity

Fan Zhang, Xuemin Lin, Ying Zhang, Lu Qin, Wenjie Zhang

Current Publications

Premium Partner

    Image Credits